Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn Vi Điều khiển

Được đăng lên bởi Đào Trọng Đức
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Cho tần số thạch anh là 11.0592MHz, xác định giá trị nạp cho timer 0 để có tốc
độ baud là: a) 4800 b) 9600
Câu 2: Trình bày các bước lập trình truyền các byte ký tự nối tiếp.
Câu 3: Trình bày các bước lập trình nhận dữ liệu nối tiếp.
Câu 4: Hãy viết chương trình nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đặt chúng vào Port2. Đặt
tốc độ baud là 9600, định dạng khung 8 bit dữ liệu, 1 bit Start và 1 bit Stop.
Câu 5: Viết chương trình truyền nối tiếp liên tục ký tự “H” với tốc độ baud là 1200.
Câu 6: Anh ( chị) hãy cho biết kết quả thực hiện của các thanh ghi và ô nhớ sau mỗi lệnh
của đoạn lệnh sau:
GIAIMA:
MOV A,BIEN
MOV B,#10
DIV AB
MOV 30H,B ;
MOV 31H,A ;
MOV DPTR,#0500H
MOV A,31H ;
MOVC A,@A+DPTR
MOV 31H,A ;
MOV A,30H ;
MOVC A,@A+DPTR
MOV 30H,A ;
RET
...
Org 0500h

DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
CÂU 7: Anh ( chị) hãy cho biết kết quả thực hiện của các thanh ghi và ô nhớ sau mỗi
lệnh của đoạn lệnh sau:
org 0h
clr c

;

mov p3,#0

;

mov p1,#01010011b

;

mov a,p1

;

rrc a

;

add a,#5

;

subb a,#30h

;

mov p2,a

;

jmp $

;

end
CÂU 8: Anh ( chị) hãy cho biết kết quả thực hiện của các thanh ghi và ô nhớ sau mỗi
lệnh của đoạn lệnh sau:
org 0h
clr c

;

mov p1,#01010011b

;

mov a,p1

;

rlc a

;

add a,#5

;

addc a,#30h

;

mov p2,a

;

mov p3.1,c

;

jmp $

;

end
Câu 9: Cho đoạn chương trình sau:
ORG 0000H
MOV A,#80H
MOV R0,#07H
SETB C
LOOP:
ADDC A,#128
MOV @R0,A
DJNZ R0, LOOP
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, xác định giá trị chứa trong thanh ghi R7
Cau ORG 0000H
MOV A,#99
MOV R0,#07H
LOOP:
ADD A,#12H
MOV @R0,A
DJNZ R0, LOOP

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, xác định giá trị chứa trong thanh ghi R6
Câu 10: ORG 0000H
CLR C
MOV A,#03H
LOOP:
MOV P0,A
SUBB A,#3
CJNE A,#0F9H, LOOP
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, xác định giá trị chứa trong thanh ghi A
Câu 11:
CLR C
MOV A,#00H
LOOP:
MOV P0,A
SUBB A,#2
CJNE A,#0F9H, LOOP
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, xác định giá trị chứa trong thanh ghi P0
Câu 12: MOV A,#9
LOOP:
MOV P0,A
ADD A,#2
CJNE A,#0FH, LOOP
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, xác định giá trị chứa trong thanh ghi P0
Câu 13: MOV A,#99

LOOP:
MOV P0,A
ADD A,#3
CJNE A,#78H, LOOP
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, xác định giá trị chứa trong thanh ghi P0
Câu 14: MOV A,#23H
LOOP:
MOV P0,A
ADD A,#99H
CJNE A,#85, LOOP
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, xác định giá trị chứa trong thanh ghi P0
Câu 15: MOV A,#99H
ADD A,#0B2H
SUBB A,#97H
MOV P0,A
Sau khi thực hiện đoạn chương trình t...
Câu 1: Cho tn s thạch anh là 11.0592MHz, xác định giá tr np cho timer 0 để có tc
độ baud là: a) 4800 b) 9600
Câu 2: Trình bày các bưc lp trình truyn các byte ký t ni tiếp.
Câu 3: Trình bày các bưc lp trình nhn d liu ni tiếp.
Câu 4: Hãy viết chương trình nhận các byte d liu ni tiếp và đặt chúng vào Port2. Đt
tc đ baud là 9600, định dng khung 8 bit d liu, 1 bit Start và 1 bit Stop.
Câu 5: Viết chương trình truyền ni tiếp liên tc ký t H” vi tc đ baud là 1200.
Câu 6: Anh ( ch) hãy cho biết kết qu thc hin ca các thanh ghi và ô nh sau mi lnh
ca đon lnh sau:
GIAIMA:
MOV A,BIEN
MOV B,#10
DIV AB
MOV 30H,B ;
MOV 31H,A ;
MOV DPTR,#0500H
MOV A,31H ;
MOVC A,@A+DPTR
MOV 31H,A ;
MOV A,30H ;
MOVC A,@A+DPTR
MOV 30H,A ;
RET
...
Org 0500h
Câu hỏi ôn tập môn Vi Điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn Vi Điều khiển - Người đăng: Đào Trọng Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn Vi Điều khiển 9 10 151