Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi khai thác lộ thiên

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Kiểm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HOI ÔN THI MÔN KTLT
1. Phân loại các dạng thế nằm của vỉa? Điều kiện áp dụng khi khai thác mỏ.
2. Các thông số chính của mạng khoan; ý nghĩa của các thông số đó? Khi tính
toán các thông số này, thông số nào được tính toán đầu tiên.
- Các thông số chính của mạng khoan:
+
3. Nêu tính ưu việt của nổ mìn vi sai phí điện; để đảm bảo an toàn lựa chọn dây
nổ và kíp nổ chậm như thế nào.
Ưu việt: + sự giao thoa của sóng nổ giữa các lượng thuốc
+ sự tạo thêm bề mặt tự do phụ
+ sự va đập giữa các cục đá bay ra khi nổ
Để đảm bảo an toàn lựa chọn dây nổ và kíp nổ chậm
4. Gương xúc phẳng, gương xúc nghiêng; điều kiện áp dụng
5. Gương xúc thông tầng, gương xúc bên hông, gương xúc cụt; tính ưu việt của
các laoị gương xúc này
6. Các loại luồng xúc; lựa chọn luồng xúc rộng trên cơ sở nào? Máy xúc trên
luồng xúc rộng như thế nảo?
7. Sự khác nhau giữa gương xúc của máy xúc tay gầu kiểu cáp và máy xúc
thủy lực gầu ngược?
8. TÝnh n¨ng suÊt kü thuËt cña m¸y xóc tay gÇu? Qua ®ã ph©n tÝch yÕu tè chÝnh
¶nh hưëng ®Õn n¨ng suÊt cña nã?
9. Các loại gương của máy xúc gầu treo, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
của nó?
10.Vì sao hay sử dụng sơ đồ nạp otô vào hai phía của máy xúc trong gương xúc
rộng?
11.Năng suất thực tế của otô phụ thuộc vào các tố nào?
12.Các thông số nào của bãi thải có liên quan quan đến yếu tố an toàn?

...
CÂU HOI ÔN THI MÔN KTLT
1. Phân loại các dạng thế nằm của vỉa? Điều kiện áp dụng khi khai thác mỏ.
2. Các thông số chính của mạng khoan; ý nghĩa của các thông số đó? Khi tính
toán các thông số này, thông số nào được tính toán đầu tiên.
- Các thông số chính của mạng khoan:
+
3. Nêu tính ưu việt của nổ mìn vi sai phí điện; để đảm bảo an toàn lựa chọn dây
nổ và kíp nổ chậm như thế nào.
Ưu việt: + sự giao thoa của sóng nổ giữa các lượng thuốc
+ sự tạo thêm bề mặt tự do phụ
+ sự va đập giữa các cục đá bay ra khi nổ
Để đảm bảo an toàn lựa chọn dây nổ và kíp nổ chậm
4. Gương xúc phẳng, gương xúc nghiêng; điều kiện áp dụng
5. Gương xúc thông tầng, gương xúc bên hông, gương xúc cụt; tính ưu việt của
các laoị gương xúc này
6. Các loại luồng xúc; lựa chọn luồng xúc rộng trên cơ sở nào? Máy xúc trên
luồng xúc rộng như thế nảo?
7. Sự khác nhau giữa gương xúc của máy xúc tay gầu kiểu cáp và máy xúc
thủy lực gầu ngược?
8. TÝnh n¨ng suÊt kü thuËt cña m¸y xóc tay gÇu? Qua ®ã ph©n tÝch yÕu tè chÝnh
¶nh hưëng ®Õn n¨ng suÊt cña nã?
9. Các loại gương của máy xúc gầu treo, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
của nó?
10.Vì sao hay sử dụng sơ đồ nạp otô vào hai phía của máy xúc trong gương xúc
rộng?
11.Năng suất thực tế của otô phụ thuộc vào các tố nào?
12.Các thông số nào của bãi thải có liên quan quan đến yếu tố an toàn?
Câu hỏi ôn thi khai thác lộ thiên - Người đăng: Nguyễn Văn Kiểm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi khai thác lộ thiên 9 10 773