Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi tham khảo môn mạng máy tính

Được đăng lên bởi Yukihana Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi tham khảo:
1. Mạng đô thị được gọi là mạng gì?
A. DAN
B. MAN

C. LAN

D. WAN

2. Để gởi dữ liệu từ trong mạng ra ngoài mạng, đầu tiên dữ liệu sẽ được gởi đến:
A. IP public
B. Default gateway C. DNS
D. WAN
3. Mã hóa đối xứng (Symmetric key encryption) dùng bao nhiêu khóa cho mã hóa và giải mã:
A. một khóa
B. hai khóa
C. ba khóa
D. bốn khóa
4. Thông lượng (throughput) là tốc độ truyền thông tin trong trường hợp:
A. xấu nhất
B. thành công
C. tốt nhất

D. truyền lại

5. Thiết bị Bridge dựa vào yếu tố nào để quyết định xem có nên gởi hay không gởi cho đoạn mạng
(segment) bên kia?
A. Bảng địa chỉ IP
B. Bảng địa chỉ MAC
C. Bảng ARP
D. Router
6. Giao thức TCP là giao thức:
A. có kết nối, đảm bảo truyền đúng dữ liệu
C. không kết nối, đảm bảo truyền đúng dữ liệu
7. Giao thức UDP là giao thức:
A. có kết nối, đảm bảo truyền đúng dữ liệu
C. không kết nối, đảm bảo truyền đúng dữ liệu

B. có kết nối, đảm bảo truyền ít dữ liệu
D. có kết nối, đảm bảo truyền nhanh

B. không kết nối, có thể truyền sai dữ liệu
D. có kết nối, đảm bảo truyền nhanh

8. Giao thức SMTP sử dụng giao thức gì để đảm bảo truyền chính xác dữ liệu:
A. UDP
B. TCP
C. TCP/IP
D. IP
9. Trong lược đồ mạng hình sao dùng Switch, nếu một cặp máy tính đang truyền dữ liệu thì điều gì
sẽ xảy ra:
A. máy tính khác có thể standby
B. máy tính khác không thể truyền
C. máy tính khác có thể truyền đồng thời
D. máy tính khác vẫn truyền mỗi thời điểm
10. Trong các lược đồ mạng sau đây, lược đồ mạng nào không tồn tại:
A. tuyến tính (Bus) B. sao (Star)
C. vòng (Ring)

D. chuỗi (String)

11. Để chuyển đổi tên miền “” thành địa chỉ IP “113.171.245.123”, máy tính sử
dụng dịch vụ gì?
A. NAT
B. DNS
C. DHCP
D. ICMP
12. Trong mạng dạng tuyến tính (Bus), khi số máy tăng lên thì điều gì sẽ tăng theo?
A. tốc độ truyền
B. nhiễu
C. thời gian chờ của máy
D. hiệu suất đường truyền
13. Trong các loại cáp sau đây, cáp nào là cáp quang?
A. 10 BASE 5
B. 10 BASE 2

C. 10 BASE-T

D. 100 BASE-FX

14. Đối với cáp xoắn đôi, người ta thiết kế sao cho mỗi dây dẫn trong đôi mang tín hiệu:
A. bằng nhau và cùng dấu
B. khác nhau hoàn toàn
C. bằng nhau nhưng ngược dấu
D. khác nhau và cùng dấu
15. Thiết bị nào đảm nhận việc tìm đường đi tối ưu trong mạng?
A. Switch
B. Router
C. Modem

D. Wireless

16. Địa chỉ IP nào không tồn tại trong các địa chỉ IP sau:
A. 172.16.17.18
B. 10.22.33.24

D. 172.31.0.128

C. 192.168.0.258

17. Theo mô hình OSI thì chức nǎng của Router thuộc tầng mấy?
A. tầng 1
B. tầng 2
C. tầng 3

D. tầng 4

18. Địa chỉ...
Câu hỏi tham khảo:
1. Mạng đô thị được gọi là mạng gì?
A. DAN B. MAN C. LAN D. WAN
2. Để gởi dữ liệu từ trong mạng ra ngoài mạng, đầu tiên dữ liệu sẽ được gởi đến:
A. IP public B. Default gateway C. DNS D. WAN
3. Mã hóa đối xứng (Symmetric key encryption) dùng bao nhiêu khóa cho mã hóa và giải mã:
A. một khóa B. hai khóa C. ba khóa D. bốn khóa
4. Thông lượng (throughput) là tốc độ truyền thông tin trong trường hợp:
A. xấu nhất B. thành công C. tốt nhất D. truyền lại
5. Thiết bị Bridge dựa vào yếu tố nào để quyết định xem có nên gởi hay không gởi cho đoạn mạng
(segment) bên kia?
A. Bảng địa chỉ IP B. Bảng địa chỉ MAC C. Bảng ARP D. Router
6. Giao thức TCP là giao thức:
A. có kết nối, đảm bảo truyền đúng dữ liệu B. có kết nối, đảm bảo truyền ít dữ liệu
C. không kết nối, đảm bảo truyền đúng dữ liệu D. có kết nối, đảm bảo truyền nhanh
7. Giao thức UDP là giao thức:
A. có kết nối, đảm bảo truyền đúng dữ liệu B. không kết nối, có thể truyền sai dữ liệu
C. không kết nối, đảm bảo truyền đúng dữ liệu D. có kết nối, đảm bảo truyền nhanh
8. Giao thức SMTP sử dụng giao thức gì để đảm bảo truyền chính xác dữ liệu:
A. UDP B. TCP C. TCP/IP D. IP
9. Trong lược đồ mạng hình sao dùng Switch, nếu một cặp máy tính đang truyền dữ liệu thì điều gì
sẽ xảy ra:
A. máy tính khác có thể standby B. máy tính khác không thể truyền
C. máy tính khác có thể truyền đồng thời D. máy tính khác vẫn truyền mỗi thời điểm
10. Trong các lược đồ mạng sau đây, lược đồ mạng nào không tồn tại:
A. tuyến tính (Bus) B. sao (Star) C. vòng (Ring) D. chuỗi (String)
11. Để chuyển đổi tên miền “www.google.com” thành địa chỉ IP “113.171.245.123”, máy tính sử
dụng dịch vụ gì?
A. NAT B. DNS C. DHCP D. ICMP
12. Trong mạng dạng tuyến tính (Bus), khi số máy tăng lên thì điều gì sẽ tăng theo?
A. tốc độ truyền B. nhiễu C. thời gian chờ của máy D. hiệu suất đường truyền
13. Trong các loại cáp sau đây, cáp nào là cáp quang?
A. 10 BASE 5 B. 10 BASE 2 C. 10 BASE-T D. 100 BASE-FX
14. Đối với cáp xoắn đôi, người ta thiết kế sao cho mỗi dây dẫn trong đôi mang tín hiệu:
A. bằng nhau và cùng dấu B. khác nhau hoàn toàn
C. bằng nhau nhưng ngược dấu D. khác nhau và cùng dấu
15. Thiết bị nào đảm nhận việc tìm đường đi tối ưu trong mạng?
A. Switch B. Router C. Modem D. Wireless
16. Địa chỉ IP nào không tồn tại trong các địa chỉ IP sau:
A. 172.16.17.18 B. 10.22.33.24 C. 192.168.0.258 D. 172.31.0.128
17. Theo mô hình OSI thì chức nǎng của Router thuộc tầng mấy?
A. tầng 1 B. tầng 2 C. tầng 3 D. tầng 4
18. Địa chỉ IP ở lớp B sử dụng bao nhiêu byte đầu để làm địa chỉ mạng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
câu hỏi tham khảo môn mạng máy tính - Trang 2
câu hỏi tham khảo môn mạng máy tính - Người đăng: Yukihana Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi tham khảo môn mạng máy tính 9 10 548