Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thông gió mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¢U HáI

1

1. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn c¸c khÝ cã h¹i trong kh«ng khÝ má. Dùa trªn c¬ së nµo ®Ó tiÕn
hµnh ph©n h¹ng má (®­êng lß) theo khÝ næ?
2. Môc ®Ých cña c«ng t¸c th«ng giã má
3. §é Èm cña kh«ng khÝ. Vai trß cña cña ®é Èm ®Êt ®¸ trong viÖc tÝnh l­u l­îng giã ®Ó
th«ng giã khi næ m×n ë g­¬ng lß.
4. ViÖc ®o tèc ®é giã trong èng giã cã thÓ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo?
5. ViÕt ph­¬ng tr×nh Becnuli cho dßng kh«ng khÝ chuyÓn dÞch trong èng giã vµ biÓu diÔn ¸p
suÊt däc theo ®­êng èng bëi biÓu ®å.
6. T¹i sao trong c¸c ®­êng lß, kh«ng khÝ th­êng chuyÓn dÞch ë chÕ ®é ch¶y rèi?
7. C¸c lo¹i søc c¶n trong ®­êng lß. §Ó gi¶m søc c¶n ma s¸t cña ®­êng lß hoÆc èng giã cã
thÓ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo?
8. Vai trß cña søc hót tù nhiªn trong th«ng giã má. BiÓu diÔn b»ng ®å thÞ chÕ ®é c«ng t¸c
cña qu¹t giã khi lµm viÖc víi søc hót tù nhiªn.
9. Ph©n lo¹i qu¹t giã. Sù kh¸c nhau gi÷a qu¹t côc bé víi qu¹t giã chÝnh?
10. C¸c lo¹i ®­êng ®Æc tÝnh cña qu¹t giã má.
11. MiÒn sö dông c«ng nghiÖp (hîp lý) cña qu¹t giã (MSDCN). MSDCN sö dông ®Ó lµm g×?
12. Khi nµo cÇn ghÐp c¸c qu¹t lµm viÖc liªn hîp? T¹i sao kh«ng nªn sö dông c¸c qu¹t n¨ng
lùc kh¸c nhau ®Ó lµm viÖc liªn hîp?
13. B»ng ®å thÞ x¸c ®Þnh ®iÓm c«ng t¸c còng nh­ chÕ ®é c«ng t¸c cña bé qu¹t vµ mçi qu¹t
giã khi c¸c qu¹t lµm viÖc liªn hîp víi nhau.
14. Kh¸i niÖm vÒ luång giã trong m¹ng giã má (minh ho¹ trªn gi¶n ®å th«ng giã). NÕu thùc
hiÖn ph©n phèi giã theo yªu cÇu cña c¸c hé dïng giã, h¹ ¸p cña c¸c luång cã thÓ ®iÒu
chØnh theo c¸c ph­¬ng ph¸p nµo?
15. Nªu c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh h­íng giã trong nh¸nh chÐo ë m¹ng giã nèi chÐo ®¬n
gi¶n.
16. §iÒu chØnh l­u l­îng giã ë má (môc ®Ých, ph©n lo¹i c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh l­u
l­îng giã vµ lÊy vÝ dô minh häa)
17. C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh l­u l­îng giã chung ®i vµo má (minh ho¹ b»ng ®å thÞ).
18. Rß giã (Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i, ¶nh h­ëng cña rß giã ®èi víi c«ng t¸c th«ng giã má nãi
chung vµ qu¹t giã chÝnh nãi riªng, c¸c biÖn ph¸p gi¶m rß giã)
19. T¹i sao ph¶i th«ng giã khi ®µo ®­êng lß? Yªu cÇu vÒ th«ng giã khi ®µo ®­êng lß b»ng
ph­¬ng ph¸p khoan næ m×n.
20. Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p kh«ng sö dông qu¹t côc bé ®Ó th«ng giã khi ®µo ®­êng lß.

21. C¸c ph­¬ng ph¸p th«ng giã khi ®µo ®­êng lß nhê qu¹t côc bé. Kh¶ n¨ng ¸p dông cña

2

c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã. Ph­¬ng ph¸p nµo th­êng hay ®­îc ¸p dông khi ®µo ®­êng lß cã khÝ
næ ë má hÇm lß?
22. C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp qu¹t lµm viÖc nèi tiÕp ®Ó th«ng giã khi ®µo ®­êng lß. CÇn l­u ý
nh÷ng ®iÒu g× khi bè trÝ c¸c qu¹t ph©n t¸n däc theo ®­êng èng? BiÖn ph¸p ®¶m b¶o an
...
1
C¢U HáI
1. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn c¸c khÝ cã h¹i trong kh«ng khÝ má. Dùa trªn nµo ®Ó tiÕn
hµnh ph©n h¹ng má (®êng lß) theo khÝ næ?
2. Môc ®Ých cña c«ng t¸c th«ng giã
3. §é Èm cña kh«ng khÝ. Vai trß cña cña ®é Èm ®Êt ®¸ trong viÖc nh lu lîng giã ®Ó
th«ng giã khi næ m×n ë g¬ng lß.
4. ViÖc ®o tèc ®é giã trong èng giã cã thÓ thùc hiÖn nh thÕ nµo?
5. ViÕt ph¬ng tr×nh Becnuli cho dßng kh«ng khÝ chuyÓn dÞch trong èng giã vµ biÓu diÔn ¸p
suÊt däc theo ®êng èng bëi biÓu ®å.
6. T¹i sao trong c¸c ®êng lß, kh«ng khÝ thêng chuyÓn dÞch ë chÕ ®é ch¶y rèi?
7. C¸c lo¹i søc c¶n trong ®êng lß. §Ó gi¶m søc c¶n ma s¸t cña ®êng hoÆc èng giã
thÓ thùc hiÖn nh thÕ nµo?
8. Vai trß cña søc hót nhiªn trong th«ng giã má. BiÓu diÔn b»ng ®å thÞ chÕ ®é ng t¸c
cña qu¹t giã khi lµm viÖc víi søc hót tù nhiªn.
9. Ph©n lo¹i qu¹t giã. Sù kh¸c nhau gi÷a qu¹t côc bé víi qu¹t giã chÝnh?
10. C¸c lo¹i ®êng ®Æc tÝnh cña qu¹t giã má.
11. MiÒn sö dông c«ng nghiÖp (hîp lý) cña qu¹t giã (MSDCN). MSDCN sö dông ®Ó lµm g×?
12. Khi nµo cÇn ghÐp c¸c qu¹t m viÖc liªn hîp? T¹i sao kh«ng nªn dông c¸c qu¹t n¨ng
lùc kh¸c nhau ®Ó lµm viÖc liªn hîp?
13. B»ng ®å thÞ x¸c ®Þnh ®iÓm c«ng c còng nh chÕ ®é c«ng t¸c cña qu¹t mçi qu¹t
giã khi c¸c qu¹t lµm viÖc liªn hîp víi nhau.
14. Kh¸i niÖm vÒ luång giã trong m¹ng g(minh ho¹ trªn gi¶n ®å th«ng giã). NÕu thùc
hiÖn ph©n phèi giã theo yªu cÇu cña c¸c dïng giã, ¸p cña c¸c luång thÓ ®iÒu
chØnh theo c¸c ph¬ng ph¸p nµo?
15. Nªu c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh híng giã trong nh¸nh chÐo ë m¹ng giã nèi chÐo ®¬n
gi¶n.
16. §iÒu chØnh lu lîng giã ë (môc ®Ých, ph©n lo¹i c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh lu
lîng giã vµ lÊy vÝ dô minh häa)
17. C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh lu lîng giã chung ®i vµo má (minh ho¹ b»ng ®å thÞ).
18. Rß giã (Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i, nh hëng cña giã ®èi víi c«ng t¸c th«ng giã nãi
chung vµ qu¹t giã chÝnh nãi riªng, c¸c biÖn ph¸p gi¶m rß giã)
19. T¹i sao ph¶i th«ng giã khi ®µo ®êng lß? Yªu cÇu th«ng giã khi ®µo ®êng lß b»ng
ph¬ng ph¸p khoan næ m×n.
20. Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p kh«ng sö dông qu¹t côc bé ®Ó th«ng giã khi ®µo ®êng lß.
Câu hỏi thông gió mỏ hầm lò - Trang 2
Câu hỏi thông gió mỏ hầm lò - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi thông gió mỏ hầm lò 9 10 529