Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI THỦY LỰC

Được đăng lên bởi nong van duan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §HKT Hµ néi §Ò thi m«n : Thuû lùc II
Bé m«n : Thuû lùc Thêi gian lµm bµi: 90 phót
§Ò sè : A1 / TL ( HS chØ ® îc dïng b¶ng tra TL do gi¸o viªn quy ®inh)
( GV kh«ng gi¶i thÝch g× thªm)
1. Lý thuyÕt
1. Thµnh lËp c«ng thøc gi¶i tÝch tÝnh ®é s©u ph©n giíi h
k
? ¸p dông c«ng thøc trªn lËp
c«ng thøc cho mÆt c¾t h×nh thang?
2. Bµi tËp
Trêng §HKT Hµ néi §Ò thi m«n : Thuû lùc II
Bé m«n : Thuû lùc Thêi gian lµm bµi: 90 phót
§Ò sè : A2 / TL ( HS chØ ® îc dïng b¶ng tra TL do gi¸o viªn quy ®inh)
( GV kh«ng gi¶i thÝch g× thªm)
1. Lý thuyÕt
2. Thµnh lËp ph¬ng tr×nh vi ph©n c¬ b¶n cña dßng ch¶y æn ®Þnh, thay ®æi dÇn, kh«ng
¸p?
2. Bµi tËp
Trêng §HKT Hµ néi §Ò thi m«n : Thuû lùc II
Bé m«n : Thuû lùc Thêi gian lµm bµi: 90 phót
§Ò sè : B1 / TL ( HS chØ ® îc dïng b¶ng tra TL do gi¸o viªn quy ®inh)
( GV kh«ng gi¶i thÝch g× thªm)
1. Lý thuyÕt
C¸ch x¸c ®Þnh d¹ng ®êng mÆt níc trong kªnh l¨ng trô cã i= 0; i< 0?
2. Bµi tËp
Trêng §HKT Hµ néi §Ò thi m«n : Thuû lùc II
Bé m«n : Thuû lùc Thêi gian lµm bµi: 90 phót
§Ò sè : B2 / TL ( HS chØ ® îc dïng b¶ng tra TL do gi¸o viªn quy ®inh)
( GV kh«ng gi¶i thÝch g× thªm)
1. Lý thuyÕt
C¸ch x¸c ®Þnh d¹ng ®êng mÆt níc trong kªnh dèc thuËn i > 0?
2. Bµi tËp
Trêng §HKT Hµ néi §Ò thi m«n : Thuû lùc II
CÂU HỎI THỦY LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI THỦY LỰC - Người đăng: nong van duan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÂU HỎI THỦY LỰC 9 10 56