Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Hệ thống thông tin công nghiệp

Được đăng lên bởi jindo-katori-a1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1123 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Chương 1. Mở đầu
$ Mạng truyền thông công nghiệp là
~ mạng truyền thông số
~ hệ thống truyền bit nối tiếp
~ mạng ghép nối các thiết bị công nghiệp
~ cả 3 ý trên
$ Vai trò của mạng truyền thông công nghiệp
~ đơn giản cấu trúc liên kết
~ nâng cao độ tin cậy của thông tin
~ nâng cao tính năng mở của hệ thống
~ cả 3 ý trên
$ Sử dụng mạng truyền thông công nghiệp sẽ
~ nâng cao độ tin cậy và chính xác thông tin, nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống
~ làm giảm khả năng kết nối với các thiết bị điều khiển
~ giảm tốc độ đường truyền, kết nối phức tạp
~ tăng thời gian trao đổi dữ liệu giữa cấp điều khiển với cấp giám sát
$ Hệ thống bus dùng để kết nối từ cấp hiện trường lên cấp đi ều khi ển trong mô hình
phân cấp chức năng được gọi là
~ bus hệ thống
~ bus quá trình
~ bus trường
~ bus xí nghiệp
...
Chương 2. Cơ sở kỹ thuật
$ Thông tin được định nghĩa là
~ thước đo sự nhận thức, sự hiểu biết về một vấn đề, sự kiện hay hệ thống
~ khái niệm quan trọng của xử lý thông tin, là cơ sở cho sự giao tiếp
~ thước đo về các thông số của vật thể, qua đó có thể giao tiếp với nhau
~ khái niệm trừu tượng, chưa định nghĩa cụ thể và rõ ràng
$ Dữ liệu được hiểu là
~ các bit 0, 1 trong việc truyền 1 bức điện
~ tất cả các bit 1 trong bức điện được truyền đi
~ phần biểu diễn thông tin hữu dụng trong 1 bức điện
~ toàn bộ thông tin trong 1 bức điện
$ Các tham số nào sau đây dùng để biểu thị nội dung c ủa tín hi ệu tr ực ti ếp ho ặc gián
tiếp
~ biên độ của dòng điện và điện áp
~ pha và vị trí của xung
~ tần số, nhịp xung, độ rộng và sườn xung
~ cả 3 ý trên
$ Tín hiệu được định nghĩa là
~ biểu diễn các đại lượng vật lý
~ chứa đựng tham số mang thông tin, dữ liệu

~ phục vụ cho truyền thông
~ cả 3 ý trên
$ Để phân biệt tín hiệu dựa trên tập hợp giá trị của tham số thông tin hoặc di ễn bi ến
theo thời gian, người ta chia tín hiệu thành
~ tương tự, rời rạc
~ liên tục, gián đoạn
~ tương tự, rời rạc, liên tục, gián đoạn
~ tương tự, rời rạc, liên tục, gián đoạn, tín hiệu số
$ Trong các tín hiệu sau đây, tín hiệu nào là tín hiệu rời rạc, liên tục
~

~

~

~

$ Trong các tín hiệu sau đây, tín hiệu nào là tín hiệu rời rạc, gián đoạn
~

~

~

~

$ Tốc độ bit được định nghĩa là
~ số bit dữ liệu được truyền đi trong 1s
~ tốc độ baud
~ số bit 0 được truyền đi trong 1s
~ số bit 1 được truyền đi trong 1s
$ Nếu tần số nhịp được ký hiệu là f, số bit được truy ền đi trong m ột nhịp là n, thì s ố bit
được truyền đi trong một giây v tính bằng công thức
~ v=f.n
~ v=f/n
~ v=n/f
~ v=1/f.n
$ Tốc độ baud được địn...
Ch ng 1. M đ uươ
$ M ng truy n thông công nghi p là
~ m ng truy n thông s
~ h th ng truy n bit n i ti p ế
~ m ng ghép n i các thi t b công nghi p ế
~ c 3 ý trên
$ Vai trò c a m ng truy n thông công nghi p
~ đ n gi n c u trúc liên k tơ ế
~ nâng cao đ tin c y c a thông tin
~ nâng cao tính năng m c a h th ng
~ c 3 ý trên
$ S d ng m ng truy n thông công nghi p sẽ
~ nâng cao đ tin c y và chính xác thông tin, nâng cao kh năng m r ng c a h th ng ở ộ
~ làm gi m kh năng k t n i v i các thi t b đi u khi n ế ế
~ gi m t c đ đ ng truy n, k t n i ph c t p ườ ế
~ tăng th i gian trao đ i d li u gi a c p đi u khi n v i c p giám sát
$ H th ng bus dùng đ k t n i t c p hi n tr ng lên c p đi u khi n trong hình ế ườ
phân c p ch c năng đ c g i là ượ
~ bus h th ng
~ bus quá trình
~ bus tr ngườ
~ bus xí nghi p
...
Ch ng 2. C s kỹ thu tươ ơ
$ Thông tin đ c đ nh nghĩa làượ
~ th c đo s nh n th c, s hi u bi t v m t v n đ , s ki n hay h th ngướ ế
~ khái ni m quan tr ng c a x lý thông tin, là c s cho s giao ti p ơ ế
~ th c đo v các thông s c a v t th , qua đó có th giao ti p v i nhauướ ế
~ khái ni m tr u t ng, ch a đ nh nghĩa c th và rõ ràng ượ ư
$ D li u đ c hi u là ượ
~ các bit 0, 1 trong vi c truy n 1 b c đi n
~ t t c các bit 1 trong b c đi n đ c truy n đi ượ
~ ph n bi u di n thông tin h u d ng trong 1 b c đi n
~ toàn b thông tin trong 1 b c đi n
$ Các tham s nào sau đây dùng đ bi u th n i dung c a tín hi u tr c ti p ho c gián ế
ti pế
~ biên đ c a dòng đi n và đi n áp
~ pha và v trí c a xung
~ t n s , nh p xung, đ r ng và s n xung ườ
~ c 3 ý trên
$ Tín hi u đ c đ nh nghĩa là ượ
~ bi u di n các đ i l ng v t lý ượ
~ ch a đ ng tham s mang thông tin, d li u
Câu hỏi trắc nghiệm Hệ thống thông tin công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Hệ thống thông tin công nghiệp - Người đăng: jindo-katori-a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Hệ thống thông tin công nghiệp 9 10 810