Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn bảo hộ lao động và kỹ thuật an tòan điện

Được đăng lên bởi dotrungkienk1996
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3277 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Minh kiểm tra kết quả chương 8, 9, 10
Câu hỏi thi trắc nghiệm
Môn: Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Biên soạn: TS Trần Quang Khánh
ThS Lê Thị Phú
Chương 1: Đại cương về bảo hộ lao động

1.1. Lý thuyết
1.1.1 Câu hỏi dễ
$ Hoạt động là gì?
~ là những hành động của con người nhằm cải thiện thế giới xung quanh.
~ là quá trình tương tác giữa con người với thế giới xung quanh, mà kết quả có thể gây hại hoặc cải thiện
nó.
~ là mối quan hệ tích cực của con người đối với thế giới xung quanh, hướng đến sự thay đổi nó trên cơ sở
của các quá trình sinh học.
~ là hình thức đặc biệt của mối quan hệ tích cực của con người đối với thế giới xung quanh, hướng đến sự
thay đổi và biến chuyển nó trên cơ sở của các quá trình sinh học.
$|d|
$ Hiểm họa là gì?
~ là khái niệm trung tâm của bảo hộ lao động, mà có thể gây thiệt hại cho sức khỏe hoặc đe dọa mạng
sống của con người.
~ là các quá trình có khả năng gây hậu quả không mong muốn trong những điều kiện xác định, tức là có
thể gây thiệt hại cho sức khỏe hoặc đe dọa mạng sống của con người.
~ là các sự kiện, quá trình, đối tượng có khả năng gây hậu quả không mong muốn trong những điều kiện
xác định.
~ là những mối đe doạ gây thiệt hại cho sức khoẻ và mạng sống của con người.
$|c|
$ Các hiểm hoạ có những thuộc tính nào?
~ bất ngờ, liên tục, tổng thể, xác suất.
~ tiềm ẩn, liên tục, tổng thể, xác suất.
~ xác suất, dấu kín, liên tục, thường trực.
~ ý kiến khác?
$|b|
1.1.2 Câu hỏi trung bình
$ Hãy nêu những định lý cơ bản về BHLĐ&BVMT:
~ Tất cả các hoạt động đều có tiềm ẩn hiểm họa đối với con người; Không có hoạt động nào có thể coi là
an toàn tương đối; Sự an toàn của một hệ thống có thể đạt được với một xác suất nhất định.
~ Không có hoạt động nào có thể coi là an toàn tuyệt đối; Tất cả các vật thể, quá trình, hiện tượng và hoạt
động đều có tiềm ẩn hiểm họa đối với con người; Sự an toàn của một hệ thống bất kỳ chỉ có thể đạt được
với một xác suất nhất định.
~ Tất cả các vật thể, các hiện tượng và hoạt động đều có tiềm ẩn hiểm họa đối với con người; Không có
hoạt động nào có thể coi là an toàn tuyệt đối; Sự an toàn của một hệ thống bất kỳ có thể đạt được với một
xác suất tương đối.
~ Tất cả các vật thể, quá trình, các hiện tượng và hoạt động đều có tiềm ẩn hiểm họa đối với con người;
Hoạt động nào cũng chỉ có thể coi là an toàn tương đối; Sự an toàn của một hệ thống bất kỳ chỉ có thể đạt
được với một xác suất nhất định.
$|b|
$ Bất trắc khả thi là gì?
~ Bất trắc khả thi là tần suất phản ứng hiểm họa mà dung hợp các khía cạnh...
Minh kiểm tra kết quả chương 8, 9, 10
Câu hỏi thi trắc nghiệm
Môn: Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Biên soạn: TS Trần Quang Khánh
ThS Lê Thị Phú
Chương 1: Đại cương về bảo hộ lao động
1.1. Lý thuyết
1.1.1 Câu hỏi dễ
$ Hoạt động là gì?
~ là những hành động của con người nhằm cải thiện thế giới xung quanh.
~ quá trình tương tác giữa con người với thế giới xung quanh, kết quả thể gây hại hoặc cải thiện
nó.
~ là mối quan hệ tích cực của con người đối với thế giới xung quanh, hướng đến sự thay đổi nó trên cơ sở
của các quá trình sinh học.
~ là hình thức đặc biệt của mối quan hệ tích cực của con người đối với thế giới xung quanh, hướng đến sự
thay đổi và biến chuyển nó trên cơ sở của các quá trình sinh học.
$|d|
$ Hiểm họa là gì?
~ khái niệm trung tâm của bảo hộ lao động, có thể y thiệt hại cho sức khỏe hoặc đe dọa mạng
sống của con người.
~ các quá trình khả năng gây hậu quả không mong muốn trong những điều kiện xác định, tức
thể gây thiệt hại cho sức khỏe hoặc đe dọa mạng sống của con người.
~ các sự kiện, quá trình, đối tượng khả năng gây hậu quả không mong muốn trong những điều kiện
xác định.
~ là những mối đe doạ gây thiệt hại cho sức khoẻ và mạng sống của con người.
$|c|
$ Các hiểm hoạ có những thuộc tính nào?
~ bất ngờ, liên tục, tổng thể, xác suất.
~ tiềm ẩn, liên tục, tổng thể, xác suất.
~ xác suất, dấu kín, liên tục, thường trực.
~ ý kiến khác?
$|b|
1.1.2 Câu hỏi trung bình
$ Hãy nêu những định lý cơ bản về BHLĐ&BVMT:
~ Tất cả các hoạt động đều tiềm ẩn hiểm họa đối với con người; Không có hoạt động nào thể coi
an toàn tương đối; Sự an toàn của một hệ thống có thể đạt được với một xác suất nhất định.
~ Không có hoạt động nào có thể coi là an toàn tuyệt đối; Tất cả các vật thể, quá trình, hiện tượng và hoạt
động đều tiềm ẩn hiểm họa đối với con người; San toàn của một hệ thống bất kỳ chỉ thể đạt được
với một xác suất nhất định.
~ Tất cả các vật thể, các hiện tượnghoạt động đều tiềm ẩn hiểm họa đối với con người; Không
hoạt động nào thể coi là an toàn tuyệt đối; Sự an toàn của một hệ thống bất kỳ thể đạt được với một
xác suất tương đối.
~ Tất cả các vật thể, quá trình, các hiện tượng hoạt động đều tiềm ẩn hiểm họa đối với con người;
Hoạt động nào cũng chỉthể coi là an toàn tương đối; Sự an toàn của một hệ thống bất kỳ chỉ có thể đạt
được với một xác suất nhất định.
$|b|
$ Bất trắc khả thi là gì?
~ Bất trắc khả thi tần suất phản ứng hiểm họadung hợp các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, sinh thái
hội biểu thị sự thỏa hiệp giữa các mức độ an toàn khả năng hội có thể đạt được trong giai
đoạn hiện tại.
~ Bất trắc khả thi là bất trắc giá trị nhỏ nhất một tỷ lệ xác định giữa các đầu cho kỹ thuật an toàn
lao động và cho chi phí phát triển xã hội.
2
Câu hỏi trắc nghiệm môn bảo hộ lao động và kỹ thuật an tòan điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn bảo hộ lao động và kỹ thuật an tòan điện - Người đăng: dotrungkienk1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn bảo hộ lao động và kỹ thuật an tòan điện 9 10 248