Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Được đăng lên bởi nujai.Jr
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 4367 lần   |   Lượt tải: 19 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Các câu hỏi cốt lỏi (450 câu)
1. Đối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
dẫn là (B)
1
6
1
= V .I .t swon
3

1
6
1
= V .I .t swoff
3

a. WSWON = V .I .t swoff

b. WSWON = V .I .t swon

c. WSWON

d. WSWON

2. Đối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
ngưng là (A)
1
6
1
= V .I .t swon
3

1
6
1
= V .I .t swoff
3

a. WSWOFF = V .I .t swoff

b. WSWOFF = V .I .t swon

c. WSWOFF

d. WSWOFF

3. Đối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong một chu kỳ giao
hoán là (B)
a. WSW = V .I (t swon + t swoff

1
)
3
1
= V .I (t swon + t swoff )
2

b. WSW = V .I (t swon + t swoff

c. WSW

d. WSW = V .I (t swon + t swoff

1
6

)

)

4. Đối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, công suất tiêu tán trong một chu kỳ giao hoán
là (C)
a. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

b. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

c. PSW

d. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

1
3
1
= VI (t swon + t swoff ) f
6

1
2

5. Công suất thất thoát tổng cộng của một diode được tính (A)
a. PT = PON + POFF + PSW
c. PT = VR I R

t off
T

b. PT = VF I F

t on
T

1
6

d. PT = V F max I F max (t swon + t swoff ) f

6. Transistor công suất (BJT) được xem như là một công tắc bán dẫn có khả năng chịu
được dòng điện lớn nên điện tính trong vùng phát phải thật lớn vì thế (D)
a. Transistor được thiết kế độ rộng vùng phát hẹp để giảm điện trở nền ký sinh
b. Transistor có cấu trúc xen kẻ (interdigitated structure) của nhiều cực nền và
cực phát
c. Transistor có điện trở cực phát rất nhỏ
d. Các câu a, b, c đều đúng
7. Phát biểu nào sau đây thì đúng về đặc tính của transistor (BJT) công suất (D)
a. Độ lợi dòng nhỏ còn tuỳ thuộc vào dòng thu và nhiệt độ, dòng thu càng lớn độ
lợi càng nhỏ
b. Độ lợi dòng lớn còn tuỳ thuộc vào dòng thu và nhiệt độ, dòng thu càng lớn độ
lợi càng lớn
c. Ngoài hiện tượng huỷ thác do phân cực nghịch còn có hiện tượng huỷ thác thứ
cấp do transistor hoạt động ở điện thế và dòng lớn
d. Các câu a và c thì đúng
8. Công suất thất thoát khi Transistor công suất (BJT) dẫn bảo hoà sẽ là (A)
1

a. PON = VCEbh I CM + V BEbh I B

b. PON = VCC I r

c. PON = VCEbh I CM + VCEbh I B

d. PON

t off

T
t
= VCC I CM on
T

9. Công suất thất thoát khi Transistor công suất (BJT) ngưng dẫn và dòng rỉ rất bé công
thức nào sau đây là chính xác nhất (B)
a. POFF = VCEbh I CM + VBEbh I B

b. POFF = VCC I r

c. POFF = VCEbh I CM + VCEbh I B

d. POFF

t off

T
t
= VCC I CM on
T

10. Năng lượng thất thoá...
CÂU HI TRC NGHIM MÔN ĐIN T CÔNG SUT
Các câu hi ct li (450 câu)
1. Đối vi mt công tc bán dn lý tưởng, năng lượng tht thoát trong thi gian khi
dn là (B)
a.
swoffSWON
tIVW ..
6
1
=
b.
swonSWON
tIVW ..
6
1
=
c.
swonSWON
tIVW ..
3
1
=
d.
swoffSWON
tIVW ..
3
1
=
2. Đối vi mt công tc bán dn lý tưởng, năng lượng tht thoát trong thi gian khi
ngưng là (A)
a.
swoffSWOFF
tIVW ..
6
1
=
b.
swonSWOFF
tIVW ..
6
1
=
c.
swonSWOFF
tIVW ..
3
1
=
d.
swoffSWOFF
tIVW ..
3
1
=
3. Đối vi mt công tc bán dn lý tưởng, năng lượng tht thoát trong mt chu k giao
hoán là (B)
a.
(
)
swoffswonSW
ttIVW += .
3
1
b.
(
)
swoffswonSW
ttIVW += .
6
1
c.
(
)
swoffswonSW
ttIVW += .
2
1
d.
(
)
swoffswonSW
ttIVW
+
=
.
4. Đối vi mt công tc bán dn lý tưởng, công sut tiêu tán trong mt chu k giao hoán
là (C)
a.
()
fttVIP
swoffswonSW
+=
3
1
b.
(
)
fttVIP
swoffswonSW
+=
2
1
c.
(
fttVIP
swoffswonSW
+=
6
1
)
d.
(
)
fttVIP
swoffswonSW
+
=
5. Công sut tht thoát tng cng ca mt diode được tính (A)
a.
b.
SWOFFONT
PPPP ++=
T
t
IVP
on
FFT
=
c.
T
t
IVP
off
RRT
= d.
fttIVP
swoffswonFFT
)(
6
1
maxmax
+=
6. Transistor công sut (BJT) được xem như là mt công tc bán dn có kh năng chu
được dòng đin ln nên đin tính trong vùng phát phi tht ln vì thế (D)
a. Transistor được thiết kế độ rng vùng phát hp để gim đin tr nn ký sinh
b. Transistor có cu trúc xen k (interdigitated structure) ca nhiu cc nn và
cc phát
c. Transistor có đin tr cc phát rt nh
d. Các câu a, b, c đều đúng
7. Phát biu nào sau đây thì đúng v đặc tính ca transistor (BJT) công sut (D)
a. Độ li dòng nh còn tu thuc vào dòng thu và nhit độ, dòng thu càng ln độ
li càng nh
b. Độ li dòng ln còn tu thuc vào dòng thu và nhit độ, dòng thu càng ln độ
li càng ln
c. Ngoài hin tượng hu thác do phân cc nghch còn có hin tượng hu thác th
cp do transistor hot
động đin thế và dòng ln
d. Các câu a và c thì đúng
1
8. Công sut tht thoát khi Transistor công sut (BJT) dn bo hoà s là (A)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - Người đăng: nujai.Jr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 9 10 815