Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Được đăng lên bởi nujai.Jr
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 6392 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
450 câu hỏi cốt lỏi + 110 câu hỏi nâng cao (tổng cộng 560 câu)
1. ðối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
dẫn là
1
6
1
= V .I .t swon
3

1
6
1
= V .I .t swoff
3

a. WSWON = V .I .t swoff

b. WSWON = V .I .t swon

c. WSWON

d. WSWON

2. ðối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
ngưng là
1
6
1
= V .I .t swon
3

1
6
1
= V .I .t swoff
3

a. WSWOFF = V .I .t swoff

b. WSWOFF = V .I .t swon

c. WSWOFF

d. WSWOFF

3. ðối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong một chu kỳ giao
hoán là
a. WSW = V .I (t swon + t swoff )
c. WSW

1
3
1
= V .I (t swon + t swoff
2

)

b. WSW = V .I (t swon + t swoff )
1
6

d. WSW = V .I (t swon + t swoff )

4. ðối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, công suất tiêu tán trong một chu kỳ giao hoán
là
a. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

b. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

c. PSW

d. PSW = VI (t swon + t swoff ) f

1
3
1
= VI (t swon + t swoff ) f
6

1
2

5. Công suất thất thoát tổng cộng của một diode ñược tính
a. PT = PON + POFF + PSW
c. PT = VR I R

t off
T

b. PT = VF I F

t on
T

1
6

d. PT = VF max I F max (t swon + t swoff ) f

6. Transistor công suất (BJT) ñược xem như là một công tắc bán dẫn có khả năng chịu
ñược dòng ñiện lớn nên ñiện tính trong vùng phát phải thật lớn nên
a. Transistor ñược thiết kế ñộ rộng vùng phát hẹp ñể giảm ñiện trở nền ký sinh
b. Transistor có cấu trúc xen kẻ (interdigitated structure) của nhiều cực nền và
cực phát
c. Transistor có ñiện trở cực phát rất nhỏ
d. Cả ba câu trên ñều ñúng
7. Phát biểu nào sau ñây thì ñúng về ñặc tính của transistor (BJT) công suất
a. ðộ lợi dòng lớn còn tuỳ thuộc vào dòng thu và nhiệt ñộ, dòng thu càng nhỏ ñộ
lợi càng nhỏ
b. ðộ lợi dòng lớn còn tuỳ thuộc vào dòng thu và nhiệt ñộ, dòng thu càng lớn ñộ
lợi càng lớn
c. Ngoài hiện tượng huỷ thác do phân cực nghịch còn có hiện tượng huỷ thác thứ
cấp do transistor hoạt ñộng ở ñiện thế và dòng lớn
d. Cả ba câu trên ñều ñúng
1

8. Công suất thất thoát khi Transistor công suất (BJT) khi dẫn bảo hoà sẽ là
a. PON = VCEbh I CM + VBEbh I B

b. PON = VCC I r

c. PON = VCEbh I CM + VCEbh I B

d. PON

t off

T
t
= VCC I CM on
T

9. Công suất thất thoát khi Transistor công suất (BJT) ngưng dẫn và dòng rỉ rất bé công
thức nào sau ñây là chính xác nhất
a. POFF = VCEbh I CM + VBEbh I B

b. POFF = VCC I r

c. POFF = VCEbh I CM + VCEbh I B

d. POFF

t off

T
t
= VCC I CM on
T

10. Năng lượng thất thoát tổng c...
1
CÂU HỎI TRC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUT
450 câu hỏi cốt lỏi + 110 câu hỏi nâng cao (tổng cộng 560 câu)
1. ðối với một công tắc bán dẫn tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
dẫn là
a.
swoffSWON
tIVW ..
6
1
=
b.
swonSWON
tIVW ..
6
1
=
c.
swonSWON
tIVW ..
3
1
=
d.
swoffSWON
tIVW ..
3
1
=
2. ðối với một công tắc bán dẫn tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
ngưng là
a.
swoffSWOFF
tIVW ..
6
1
=
b.
swonSWOFF
tIVW ..
6
1
=
c.
swonSWOFF
tIVW ..
3
1
=
d.
swoffSWOFF
tIVW ..
3
1
=
3. ðối với một công tắc bán dẫn tưởng, năng lượng thất thoát trong một chu k giao
hoán là
a.
( )
swoffswonSW
ttIVW += .
3
1
b.
( )
swoffswonSW
ttIVW += .
6
1
c.
( )
swoffswonSW
ttIVW += .
2
1
d.
(
)
swoffswonSW
ttIVW += .
4. ðối với một công tắc n dẫn lý tưởng, công suất tiêu tán trong một chu kỳ giao hoán
a.
( )
fttVIP
swoffswonSW
+=
3
1
b.
( )
fttVIP
swoffswonSW
+=
2
1
c.
( )
fttVIP
swoffswonSW
+=
6
1
d.
(
)
fttVIP
swoffswonSW
+=
5. Công suất thất thoát tổng cộng của một diode ñược tính
a.
SWOFFONT
PPPP ++=
b.
T
t
IVP
on
FFT
=
c.
T
t
IVP
off
RRT
=
d.
fttIVP
swoffswonFFT
)(
6
1
maxmax
+=
6. Transistor công suất (BJT) ñược xem n một công tắc bán dẫn khả năng chịu
ñược dòng ñiện lớn nên ñiện tính trong vùng phát phải thật lớn nên
a. Transistor ñược thiết kế ñộ rộng vùng phát hẹp ñể giảm ñiện trở nền ký sinh
b. Transistor cấu trúc xen kẻ (interdigitated structure) của nhiều cực nền
cực phát
c. Transistor có ñiện trở cực phát rất nhỏ
d. Cả ba câu trên ñều ñúng
7. Phát biểu nào sau ñây thì ñúng về ñặc tính của transistor (BJT) công suất
a. ðộ lợi dòng lớn còn tuỳ thuộc vào dòng thu nhiệt ñộ, dòng thu càng nhỏ ñộ
lợi càng nhỏ
b. ðộ lợi dòng lớn còn tuỳ thuộc o dòng thu nhiệt ñộ, dòng thu càng lớn ñộ
lợi càng lớn
c. Ngoài hiện tượng hu thác do phân cực nghịch còn có hiện tượng huỷ thác thứ
cấp do transistor hoạt ñộng ở ñiện thế và dòng lớn
d. Cả ba câu trên ñều ñúng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - Người đăng: nujai.Jr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 9 10 810