Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Liệu Học

Được đăng lên bởi Minh Nghia
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
ĐÊÀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn học VẬT LIỆU HỌC
1-Vật liệu học là môn khoa học khảo sát
a-Sự hình thành các cấu trúc khác nhau trong vật liệu
b-Quy luật thay đổi các tính chất của vật liệu
c-Cấu trúc và mối quan hệ với các tính chất của vật liệu
d-Các nguyên lý cơ bản cuả vật liệu
2-Vì sao vật liệu kim loại là nhóm vật liệu sử dụng rộng rãi nhất trong kỹ thuật?
a-Vì chúng dễ chế tạo
b-Vì chúng có cơ tính tổng hơp ïcao
c-Vì chúng dễ tạo hình
d-Vì chúng có độ bền cao
3-Các nhóm vật liệu chính sử dụng rộng rãi trong công nghiệp là:
a-Vật liệu kim loại và vật liệu polyme
b-Vật liệu ceramic, polyme và compozit
c-Vật liệu kim loại và ceramic
d-Vật liệu kim loại, ceramic,polyme và compozit
4-Vật liệu kim loại gồm:
a-Các kim loại có trong thiên nhiên
b-Các kim loại và hợp kim mang các tính chất đặc trưng của kim loại
c-Các hợp kim từ các nguyên tố khác nhau
d-Các hợp kim và các hợp chất của chúng
5-Kim loại là:
a-Các nguyên tố hóa học không phải là á kim
b-Các chất dẫn điện tốt
c-Những vật thể dễ biến dạng dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, có ánh kim đặc trưng
d-Những vật thể có ánh kim và dễ biến dạng
6-Liên kết kim loại trong vật liệu là liên kết được tạo ra:
a-Giữa các ion dương và các điện tử
b-Giữa khí điện tử tự do và các ion dương
c-Giữa các proton và điện tử tự do
d-Giữa các nguyên tử trong kim loại
7-Liên kết ion trong vật liệu là do:
a-Tương tác giữa các ion tạo thành
b-Lực hút giữa các ion tạo thành
c-Lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và ion âm
d-Lực hút và lực đẩy giữa các ion
8-Khi tăng nhiệt độ, điện trở của vật liệu kim loại thay đổi như thế nào?
a-Giảm tuyến tính
b-Giảm theo hàm số mũ
c-Tăng theo hàm số mũ
d-Tăng tuyến tính
9-Kim loại nào có độ dẫn điện cao nhất?
a-Cu
b-Ag
c-Au
d-Al
10-Trong mẫu đồng (Cu) nguyên chất có các dạng liên kết sau:
a-Kim loại và đồng hóa trị
b-ion và đồng hóa trị
c-Kim loại và liên kết ion
d-Kim loại
11-Mạng tinh thể là:
a-Mạng của các nguyên tử trong tinh thể
b-Mô hình không gian mô tả sắp xếp của chất điểm trong tinh thể
c-Mô hình mô tả quy luật hình học của tinh thể
d-Mạng của các nguyên tử hoặc phân tử trong vật liệu
12-Ô cơ sở của mạng tinh thể là:
a-Khối thể tích nhỏ nhất có cách sắp xếp chất điểm đại diện cho mạng tinh thể
b-Đơn vị thể tích của mạng tinh thể
c-Khối thể tích nhỏ nhất của mạng tinh thể
d-Khối thể tích để nghiên cứu quy luật sắp xếp trong tinh thể
13-Các kiểu mạng thường gặp trong vật liệu kim loại là:
a-Lập phương tâm mặt và sáu phương xếp chặt
b-Lập phương tâm mặt, lập phương tâm khối và sáu phương xếp...
1
ĐÊÀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn học VT LIỆU HỌC
1-Vật liệu học là môn khoa học khảo sát
a-Sự hình thành các cấu trúc khác nhau trong vật liệu
b-Quy luật thay đổi các tính chất của vật liệu
c-Cấu trúc và mối quan hệ với các tính chất của vật liệu
d-Các nguyên lý cơ bản cuả vật liệu
2-Vì sao vật liệu kim loại là nhóm vật liệu sử dụng rộng rãi nhất trong kỹ thuật?
a-Vì chúng dễ chế tạo b-Vì chúngnh tổng hơp ïcao
c-Vì chúng dễ tạo hình d-Vì chúngđộ bền cao
3-Các nhóm vật liệu chính sử dụng rộng rãi trongng nghiệp là:
a-Vật liệu kim loại vật liệu polyme b-Vật liệu ceramic, polyme và compozit
c-Vật liệu kim loại ceramic d-Vật liệu kim loại, ceramic,polyme và compozit
4-Vật liệu kim loại gm:
a-Các kim loại có trong thiên nhiên
b-Các kim loại và hợp kim mang các tính chất đặc trưng của kim loại
c-Các hợp kim từ các nguyên tố khác nhau
d-Các hợp kim và các hợp chất của chúng
5-Kim loại là:
a-Các nguyên tố hóa học không phải là á kim
b-Các chất dẫn điện tốt
c-Những vật thể dễ biến dạng dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, có ánh kim đặc trưng
d-Những vật thể có ánh kim dễ biến dạng
6-Liên kết kim loại trong vật liệu là liên kết được tạo ra:
a-Giữa các ion dương và các điện tử b-Giữa khí điện tử tự do và các ion dương
c-Giữa các proton và điện tử tự do d-Giữa các nguyên tử trong kim loại
7-Liên kết ion trong vật liệu là do:
a-Tương tác giữa các ion tạo thành b-Lực hút giữa các ion tạo thành
c-Lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và ion âm
d-Lực hút và lực đy giữa các ion
8-Khi tăng nhiệt độ, điện trở của vật liu kim loại thay đổi n thế nào?
a-Giảm tuyếnnh b-Giảm theo hàm số mũ
c-Tăng theo hàm số d-Tăng tuyến tính
9-Kim loại nào có độ dẫn điện cao nhất?
a-Cu b-Ag c-Au d-Al
10-Trong mẫu đồng (Cu) nguyên chất có các dạng liên kết sau:
a-Kim loại và đồng hóa trị b-ion và đồng hóa trị
c-Kim loại và liên kết ion d-Kim loại
11-Mạng tinh thể là:
a-Mạng của các nguyên tử trong tinh th
b-Mô hình không gian mô tả sắp xếp của chất điểm trong tinh th
c-Mô hình mô tả quy luật hình học của tinh th
d-Mạng của các nguyên tử hoặc phân tử trong vật liệu
12-Ô cơ sở của mạng tinh thể là:
a-Khối thể tích nhỏ nhất có cách sắp xếp chất điểm đại diện cho mạng tinh th
b-Đơn vị thể tích của mạng tinh th
c-Khối thể tích nhỏ nhất của mạng tinh thể
d-Khối thể tích để nghiên cứu quy luật sắp xếp trong tinh thể
13-Các kiểu mạng thường gặp trong vật liệu kim loại là:
a-Lập phương tâm mặt và sáu phương xếp chặt
b-Lập phương tâm mặt, lập phương tâm khối và sáu phương xếp chặt
c-Lập phương tâm mặt, lập phương đơn giản và sáu phương
d-Chính phương, lập phương tâm mặt và lập phương tâm khối
14-Sắt (Fe) ở nhiệt độ trong phòng có kiểu mạng tinh thể:
a- Lập phương tâm mặt b- Chính phương tâm khối
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Liệu Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Liệu Học - Người đăng: Minh Nghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Liệu Học 9 10 442