Ktl-icon-tai-lieu

cấu kiện điện tử tiếng anh

Được đăng lên bởi hoangtrongdtvt-gmail-com
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA ÂIÃÛN TÆÍ - VIÃÙN THÄNG
BÄÜ MÄN ÂIÃÛN TÆÍ

CÁÚU KIÃÛN ÂIÃÛN TÆÍ

Biãn soaûn: Dæ Quang Bçnh

ÂAÌ NÀÔNG — 1998

1

CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 1.

VẬT LÝ BÁN DẪN

1.1 VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ :
Các vật liệu điện tử thường được phân chia thành ba loại: Các vật liệu cách điện, dẫn điện và vật
liệu bán dẫn.
Chất cách điện là loại vật liệu thường có độ dẫn điện rất kém dưới tác dụng của một nguồn
điện áp đặt vào nó.
Chất dẫn điện là loại vật liệu có thể tạo ra dòng điện tích khi có nguồn điện áp đặt ngang qua
hai đầu vật liệu.
Chất bán dẫn là một loại vật liệu có độ dẫn điện ở khoảng giữa của chất dẫn điện và chất cách
điện
Thông số chính được dùng để phân biệt 3 loại vật liệu là điện trở suất ρ , có đơn vị là Ω.cm.
Như chỉ rỏ ở bảng 1.1, các chất cách điện có điện trở suất lớn hơn 10 5 Ω.cm . ví dụ: kim cương
[diamond] là một trong những chất cách điện tuyệt vời, nó có điện trở suất rất lớn: 1016 Ω.cm .
Ngược lại, đồng đỏ nguyên chất [pure copper] là một chất dẫn điện tốt, có điện trở suất chỉ là

3x10 −6 Ω.cm .
Các vật liệu bán dẫn chiếm toàn bộ khoảng điện trở suất giữa chất cách điện và chất dẫn điện;
ngoài ra, điện trở suất của vật liệu bán dẫn có thể được điều chỉnh bằng cách bổ sung thêm các
nguyên tử tạp chất khác vào tinh thể bán dẫn.
Bảng 1.1, cũng cho biết các giá trị điện trở suất điển hình của 3 loại vật liệu cơ bản. Mặc dù
trong thực tế chúng ta đã làm quen với tính dẫn điện của đồng đỏ (đồng nguyên chất) và tính
cách điện của mica, nhưng các đặc tính điện của các vật liệu bán dẫn như Gemanium (Ge) và
Silicon (Si) có thể còn mới lạ, dĩ nhiên, vật liệu bán dẫn không chỉ có hai loại vật liệu này,
nhưng đây là 2 loại vật liệu được sử dụng nhiều nhất trong sự phát triển của dụng cụ bán dẫn.
BẢNG 1.1 Phân loại đặc tính dẫn điện của các vật liệu bằng chất rắn
Chất dẫn điện
Chất bán dẫn
Chất cách điện

ρ < 10 −3 Ω.cm

10 −3 < ρ < 10 5 Ω.cm
Giá trị điện trở suất của các chất điển hình

ρ = 3x10 −6 Ω.cm

ρ = 50 Ω.cm (germanium)

(đồng đỏ ng. chất)

ρ = 50 x10 3 Ω.cm (silicon)

10 5 Ω.cm < ρ

ρ = 1012 Ω.cm (mica)
ρ = 1016 Ω.cm (kim cương)

Các chất bán dẫn được tạo thành từ hai loại: Các chất bán dẫn đơn chất là các nguyên tố thuộc
nhóm IV của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, (bảng 1.2). Mặt khác, các chất bán dẫn hợp
chất có thể được hình thành từ các nguyên tố nhóm III và nhóm IV (thường gọi là hợp chất 3-5),
hay nhóm II và nhóm VI (gọi là hợp chất 2-6). Chất bán dẫn hợp chất cũng bao gồm 3 nguyên
tố, chẳng hạn như: Thủy ngân-Cadimi-telurit [mercury- cadmi...
KHOA ÂIÃÛN TÆÍ - VIÃÙN THÄNG
BÄÜ MÄN ÂIÃÛN TÆÍ
CÁÚU KIÃÛN ÂIÃÛN TÆÍ
Biãn soaûn: Dæ Quang Bçnh
ÂAÌ NÀÔNG — 1998
cấu kiện điện tử tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu kiện điện tử tiếng anh - Người đăng: hoangtrongdtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
cấu kiện điện tử tiếng anh 9 10 507