Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo, bảo dưỡng, sửa chữa thông thường ô tô

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1
CÊu t¹o, b¶o dìng vµ söa ch÷a th«ng thêng xe «t«
Gåm 19 h×nh vÏ, ®îc ký hiÖu tõ h×nh 1 ®Õn h×nh 19.
H×nh 1 C¸c hÖ thèng,tæng thµnh chñ yÕu cña xe «t«
Th©n vá xe «t«
C¸c hÖ thèng, tæng thµnh chñ yÕu
Cấu tạo, bảo dưỡng, sửa chữa thông thường ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo, bảo dưỡng, sửa chữa thông thường ô tô - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Cấu tạo, bảo dưỡng, sửa chữa thông thường ô tô 9 10 102