Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo kiến trúc

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1542 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CẤU TẠO
KIẾN TRÚC
THỜI GIAN: 60 TIẾT

GIẢNG VIÊN:
THS.KTS. NGUYỄN MẠNH THẾ VINH

1

BÀI 1:

2

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA
MÔN HỌC

I.

PHẦN MỞ ĐẦU.

II.

PHÂN LOẠI & PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH.

III.

HỆ THỐNG MÔĐUN & KÍCH THƢỚC
TRONG BẢN VẼ KIẾN TRÚC.

I. PHẦN MỞ ĐẦU

3

1.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

2.

PHƢƠNG CHÂM THIẾT KẾ

3.

CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ẢNH HƢỞNG ĐẾN
GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
a.

MỤC ĐÍCH:

•

Nghiên cứu các bộ phận hợp thành công trình kiến trúc về:
Vật liệu, kích thƣớc và hình thức liên kết cấu tạo của các bộ
phận đó.
Bảo đảm sự làm việc ổn định của công trình trong suốt quá
trình sử dụng; chống lại đƣợc những ảnh hƣởng bất lợi của
thiên nhiên và con ngƣời.
Cấu tạo đơn giản, rút ngắn đƣợc thời gian thi công công
trình, phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật của từng giai
đoạn phát triển xã hội.

•

•

4

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
b. YÊU CẦU:





5

Nắm vững tên gọi, vị trí, chức năng, yêu cầu của tất cả các bộ
phận cũng nhƣ những nguyên tắc liên kết cấu tạo giữa chúng
để tạo thành một công trình hoàn chỉnh từ móng tới mái.
Nắm vững và vận dụng tốt các tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật
về thiết kế cấu tạo các bộ phận của công trình.
Nắm vững các quy cách, quy ƣớc thể hiện bản vẽ thiết kế chi
tiết cấu tạo.

2. PHƯƠNG CHÂM THIẾT KẾ
“THÍCH DỤNG - BỀN VỮNG - MỸ QUAN - KINH TẾ”





6

Thích dụng: Thỏa mãn yêu cầu đối với chức năng sử dụng của
công trình.
Bền vững: Thỏa mãn yêu cầu về sự ổn định, bền lâu của các
bộ phận và toàn bộ công trình trong quá trình sử dụng.
Mỹ quan: Tạo nên một công trình kiến trúc có tính mỹ thuật
cao.
Kinh tế: Chọn lựa giải pháp cấu tạo, vật liệu cấu tạo hợp lý,
đảm bảo dễ thi công, tiết kiệm.

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA
CHỌN GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC
CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN:







7

Mƣa: làm cho nhà thấm, dột, mốc, vật liệu bị mục nát. Cho nên
phải đƣa ra giải pháp hợp lý để chống thấm, chống ẩm.
Nắng: Bức xạ của mặt trời sẽ làm cho nhiệt độ trong nhà thay
đổi lớn ảnh hƣởng đến độ bền của các vật liệu và sinh hoạt
của con ngƣời… Cho nên phải có giải pháp cách nhiệt, thông
gió tốt cho nhà.
Gió, bão: phải có biện pháp chống chống lực xô ngang nhà.
Nƣớc ngầm: phá hoại công trình từ phía dƣới cho nên phải có
biện pháp chống thấm bảo vệ cho móng, tƣờng hầm.
Côn trùng: Đối với nhà sử dụng vật liệu gỗ, giấy … cần có biện
pháp chống mối, một.

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA
CHỌN GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC
CÁC YẾU TỐ NHÂN TẠO:







8

Tiếng ồn: phải đƣợc ngăn chặn bằng giải pháp cách...
1
CẤU TẠO
KIẾN TRÚC
THỜI GIAN: 60 TIẾT
GIẢNG VIÊN:
THS.KTS. NGUYỄN MẠNH THẾ VINH
Cấu tạo kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo kiến trúc - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Cấu tạo kiến trúc 9 10 411