Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo kiến trúc

Được đăng lên bởi kts-dauden
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

CẤU TẠO KIẾN TRÚC
NHÀ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU THAM KHẢO
2


Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương - Nguyên lý cấu tạo kiến trúc nhà
dân dụng - Hội KTS TP. Hồ Chí Minh, 1986.



Nguyễn Đức Thiềm - Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Nhà xuất bản Khoa học kỹ
thuật, 1998.



Công ty tư vấn XDDD Việt Nam - Cấu tạo kiến trúc - Nhà xuất bản Xây dựng, 2003.



Nguyễn Đức Thiềm, Phạm Đình Việt - Kiến trúc (giáo trình dành cho ngành XDDD
XDDD-CN và tại chức
chức)) - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2004.



Nguyễn Đức Thiềm - Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu - Nhà xuất bản Xây
dựng, 2006.



Bộ môn Kiến trúc Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - Giáo trình Cấu tạo kiến trúc
- Nhà xuất bản Xây dựng, 2007.

NỘI DUNG MÔN HỌC
3

Chương 1 Những khái niệm chung
1.1. Cấu tạo kiến trúc
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới cấu tạo
của công trình kiến trúc
1.3. Các bộ phận cơ bản của ngôi nhà
1.4. Các dạng cấu trúc và kết cấu của
công trình
Chương 2 Nền móng và móng
2.1. Nền móng
2.1.1. Nền thiên nhiên
2.1.2. Nền gia cố
2.2. Móng nhà.
2.2.1. Các bộ phận của móng
2.2.2. Các yêu cầu
2.2.3. Phân loại móng
2.2.4. Cấu tạo một số loại móng
2.2.5. Vị trí đặc biệt của móng

2.3. Nền nhà và hè rãnh
2.3.1. Nền nhà
2.3.2. Hè rãnh
Chương 3 Tường nhà
3.1. Các yêu cầu của tường nhà
3.2. Phân loại tường nhà
3.3. Các bộ phận cơ bản của tường nhà
3.4. Cấu tạo tường gạch
3.5. Cấu tạo các loại tường khác
3.6. Hoàn thiện mặt tường
Chương 4 Sàn nhà
4.1. Khái niệm chung
4.2. Sàn BTCT toàn khối
4.3. Sàn BTCT lắp ghép
4.4. Cấu tạo mặt sàn và trần sàn
4.5. Cấu tạo một số loại sàn khác

NỘI DUNG MÔN HỌC
4

Chương 5 Cầu thang
5.1. Các yêu cầu của cầu thang
5.2. Phân loại cầu thang
5.3. Các bộ phận cơ bản và kích
thước chung của cầu thang
5.4. Cấu tạo cầu thang BTCT
5.5. Cấu tạo các bộ phận của cầu
thang
5.6. Ví dụ bài tập thiết kế cầu thang

Chương 7 Cửa sổ, cửa đi
7.1. Các yêu cầu của cửa
7.2. Phân loại cửa
7.3. Các bộ phận cơ bản và kích
thước chung của cửa
7.4. Cấu tạo cửa
7.5. Cấu tạo một số loại cửa thông
dụng
7.6. Các phụ kiện của cửa

Chương 6 Mái nhà
6.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm
6.2. Phân loại
6.3. Độ dốc mái nhà
6.4. Cấu tạo mái dốc
6.5. Cấu tạo mái bằng
6.6. Các loại mái khác

Chương 8 Cấu tạo nhà công nghiệp
8.1. Đặc điểm
8.2. Các tham số cơ bản
8.3. Các bộ phận cơ bản
8.4. Khung nhà công nghiêp 1 tầng
8.5. Khung nhà công nghiệp nhiều
tầng
8.6. Kết cấu bao che và kết cấu phụ

CẤU TẠO KIẾN TRÚC
N...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA KIẾN TRÚC KHOA KIẾN TRÚC -- QUY HOẠCHQUY HOẠCH
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNGBỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
CẤUCẤU TẠOTẠO KIẾNKIẾN TRÚCTRÚC
NHÀNHÀ DÂNDÂN DỤNGDỤNG VÀVÀ CÔNGCÔNG NGHIỆPNGHIỆP
Cấu tạo kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo kiến trúc - Người đăng: kts-dauden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Cấu tạo kiến trúc 9 10 680