Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo Ô tô

Được đăng lên bởi Lưu Toàn Nguyễn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Caáu taïo oâ toâ

Chöông 1 – Toång quan veà oâ toâ

CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ OÂ TOÂ

1. LÒCH SÖÛ OÂ TOÂ
1.1 Treân theá giôùi
OÂ toâ xuaát hieän ñaõ hôn 100 naêm. Chieác xe ñaàu tieân do Karl Benz (Ñöùc) cheá taïo naêm
1885 treân cô sôû xe ngöïa keùo, laép theâm ñoäng cô moät xy lanh coù coâng suaát töông ñöông 1 – 2
maõ löïc. OÂ toâ naøy coù ba baùnh, moät tröôùc vaø hai sau.
Cuøng naêm nay, Gottlieb Daimler, moät ngöôøi Ñöùc khaùc laép ñaët ñoäng cô leân xe ñaïp goã.
Naêm sau, 1886, oâng cheá taïo chieác xe boán baùnh ñaàu tieân.
Hai anh em Charles vaø Frank Duryea cheá taïo chieác xe ñaàu tieân taïi Myõ naêm 1893.
Cho ñeán 1895, Henry Ford, Ransom Olds vaø nhieàu ngöôøi khaùc ñaõ cheá taïo oâ toâ taïi Myõ.
Cho ñeán naêm 1900, nhieàu nhaø maùy taïi Detroit cheá taïo oâ toâ, nhöng chuùng coøn khaù ñaét.
Naêm 1908, Henry Ford xaây döïng daây chuyeàn cheá taïo oâ toâ, nhôø ñoù haï giaù thaønh xe ñaùng keå.
Kieåu xe ñaàu tieân cheá taïo treân daây chuyeàn laø Model T Ford. Trong voøng 20 naêm, 15 trieäu xe
Model T Ford ñaõ ñöôïc baùn.
Ngaøy nay, coâng nghieäp oâ toâ laø moät
trong nhöõng ngaønh coâng nghieäp lôùn nhaát treân
theá giôùi. Taïi Myõ, khoaûng 12 trieäu coâng nhaân
laøm vieäc trong ngaønh oâ toâ.
Caùc haõng oâtoâ haøng ñaàu theá giôùi laø:
GM,

FORD,

NISSAN,

Hình 1.1 – OÂ toâ Ford cheá taïo naêm 1896

TOYOTA,

MERCEDES,

RENAULT-VOLVO,

FIAT,

CHRYSLER, HONDA. Caùc haõng naøy haøng
naêm saûn xuaát tôùi 35,3 trieäu chieác coù giaù trò

khoaûng 570 tyû USD (soá lieäu 2001).
ÔÛ Nhaät Baûn coù moät loaït nhaø maùy saûn xuaát xe hôi nhö: TOYOTA, NISSAN,
MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, HONDA, SUZUKI, DAIHATSU, SUBARU…ñang laø ñoái
thuû caïnh tranh lôùn vôùi caùc nhaø saûn xuaát oâtoâ Myõ vaø Chaâu AÂu. Chæ rieâng thò tröôøng Myõ, naêm
1991 caùc haõng oâtoâ Nhaät ñaõ baùn ñöôïc 3,1 trieäu chieác xe. Rieâng haõng TOYOTA coù nhöõng
thôøi kyø taïi nhaø maùy laép raùp xe du lòch coù hai daây chuyeàn laép raùp baùn töï ñoäng vôùi quy moâ
1,5 phuùt coù moät chieác xe xuaát xöôûng.
Boä moân OÂ toâ – ÑH Baùch khoa TPHCM

1

Caáu taïo oâ toâ

Chöông 1 – Toång quan veà oâ toâ

Taïi Haøn Quoác coù 3 haõng lôùn laø: HYUNDAI, KIA, DAEWOO. Moãi naêm caùc haõng oâtoâ
naøy saûn xuaát 2 trieäu oâtoâ. Chính nhôø vaøo coâng nghieäp cheá taïo oâtoâ maø nöôùc naøy ñaõ trôû thaønh
moät trong nhöõng nöôùc phaùt trieån taïi khu vöïc Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông hieän nay.
Coâng nghieäp oâtoâ ñöôïc coi laø ngaønh coâng nghieäp khoång loà, giaøu nhaát theá giôùi vôùi saûn
löôïng haøng na...
Caáu taïo oâ toâ Chöông 1 – Toång quan veà oâ toâ
CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ OÂ TOÂ
1. LÒCH SÖÛ OÂ TOÂ
1.1 Treân theá giôùi
OÂ toâ xuaát hieän ñaõ hôn 100 naêm. Chieác xe ñaàu tieân do Karl Benz (Ñöùc) cheá taïo naêm
1885 treân cô sôû xe ngöïa keùo, laép theâm ñoäng cô moät xy lanh coù coâng suaát töông ñöông 1 – 2
maõ löïc. OÂ toâ naøy coù ba baùnh, moät tröôùc vaø hai sau.
Cuøng naêm nay, Gottlieb Daimler, moät ngöôøi Ñöùc khaùc laép ñaët ñoäng cô leân xe ñaïp goã.
Naêm sau, 1886, oâng cheá taïo chieác xe boán baùnh ñaàu tieân.
Hai anh em Charles vaø Frank Duryea cheá taïo chieác xe ñaàu tieân taïi Myõ naêm 1893.
Cho ñeán 1895, Henry Ford, Ransom Olds vaø nhieàu ngöôøi khaùc ñaõ cheá taïo oâ toâ taïi Myõ.
Cho ñeán naêm 1900, nhieàu nhaø maùy taïi Detroit cheá taïo oâ toâ, nhöng chuùng coøn khaù ñaét.
Naêm 1908, Henry Ford xaây döïng daây chuyeàn cheá taïo oâ toâ, nhôø ñoù haï giaù thaønh xe ñaùng keå.
Kieåu xe ñaàu tieân cheá taïo treân daây chuyeàn laø Model T Ford. Trong voøng 20 naêm, 15 trieäu xe
Model T Ford ñaõ ñöôïc baùn.
Ngaøy nay, coâng nghieäp oâ toâ laø moät
trong nhöõng ngaønh coâng nghieäp lôùn nhaát treân
theá giôùi. Taïi Myõ, khoaûng 12 trieäu coâng nhaân
laøm vieäc trong ngaønh oâ toâ.
Caùc haõng oâtoâ haøng ñaàu theá giôùi laø:
GM, FORD, TOYOTA, MERCEDES,
NISSAN, RENAULT-VOLVO, FIAT,
CHRYSLER, HONDA. Caùc haõng naøy haøng
naêm saûn xuaát tôùi 35,3 trieäu chieác coù giaù trò
khoaûng 570 tyû USD (soá lieäu 2001).
Hình 1.1
OÂ toâ Ford cheá taïo naêm 189
6
ÔÛ Nhaät Baûn coù moät loaït nhaø maùy saûn xuaát xe hôi nhö: TOYOTA, NISSAN,
MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, HONDA, SUZUKI, DAIHATSU, SUBARU…ñang laø ñoái
thuû caïnh tranh lôùn vôùi caùc nhaø saûn xuaát oâtoâ Myõ vaø Chaâu AÂu. Chæ rieâng thò tröôøng Myõ, naêm
1991 caùc haõng oâtoâ Nhaät ñaõ baùn ñöôïc 3,1 trieäu chieác xe. Rieâng haõng TOYOTA coù nhöõng
thôøi kyø taïi nhaø maùy laép raùp xe du lòch coù hai daây chuyeàn laép raùp baùn töï ñoäng vôùi quy moâ
1,5 phuùt coù moät chieác xe xuaát xöôûng.
Boä moân OÂ toâ – ÑH Baùch khoa TPHCM 1
Cấu tạo Ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo Ô tô - Người đăng: Lưu Toàn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Cấu tạo Ô tô 9 10 221