Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mainboard

Được đăng lên bởi Vua Chém Gió
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001:2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Ngƣời hƣớng dẫn: Thạc sỹ Đỗ Anh Dũng
Sinh viên

: Đặng Văn Hiệp

HẢI PHÒNG - 2010

1

Đồ án tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------

Phân Tích Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của
Mainboard. Phương Pháp Khắc Phục Một Số Hư Hỏng
Thường Gặp

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Ngƣời hƣớng dẫn
Sinh viên

: Thạc Sỹ Đỗ Anh Dũng
:

Đặng Văn HIệp

Hải Phòng - 2010

2

Đồ án tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

3

Đồ án tốt nghiệp

Sinh viên

:Đặng Văn Hiệp

Mã số : 100299

Lớp

: ĐT1001

Ngành: Điện tử viễn thông.

Tên đề tài

: Phân Tích Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của

Mainboard
Phƣơng Pháp Khắc Phục Một Số Hƣ Hỏng Thƣờng Gặp

4

Đồ án tốt nghiệp

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

5

Đồ án tốt nghiệp
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Công ty Thông Tin Điện Tử Hàng Hải Việt Nam

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên : Đỗ Anh Dũng
Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
Cơ quan công tác : Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng.
Nội dung hƣớng dẫn
:..............................................................................................
…………………………………………………………..................………
……..
……………………………………………………………………................
.…..

6

Đồ án tốt nghiệp
……………………………………………………………….................…
……..
……………………………………………………………….................…
……..
Ngƣời hƣớng dẫn ...
Đồ án tt nghip
1
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC DÂN LP HI PHÒNG
-------------------------------
ISO 9001:2008
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: ĐIỆN T VIN THÔNG
Ngƣời hƣớng dẫn: Thạc sỹ Đỗ Anh Dũng
Sinh viên : Đặng Văn Hiệp
HẢI PHÒNG - 2010
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mainboard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mainboard - Người đăng: Vua Chém Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mainboard 9 10 433