Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc của chương trình CNCvà các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 6216 lần   |   Lượt tải: 27 lần
3. CAÁU TRUÙC CUÛA CHÖÔNG
TRÌNH CNC VAØ CAÙC LEÄNH
TRÖÔÙC KHI DI CHUYEÅN DUÏNG CUÏ

1

1. Caáu truùc cuûa chöông trình CNC
Cấu trúc chương trình NC theo tiêu chuẩn ISO- 6983
Tieâu ñeà
Ñaàu baêng

Vuøng
chöông
trình

Baét ñaàu chöông
trình

Vuøng ghi chuù

Cuoái chöông
trình
2

Caáu truùc cuûa moät block

Soá thöù tö Leänh Töø leäïnh chæ kích
blockï chuaån bò
thöôùc

Leänh Leänh chæ Leänh
phuï toác ñoä
chæ
duïng
cuï
Keát thuùc block

3

Caáu truùc moät töø leänh
Thí duï

Ñòa chæ

Soá

4

Thư tự dòng chương trình

Từ

O0001
Từ

Lệnh
Từ
Từ

Từ

N005 G54 G90 S300 M03
N010 G00 X2.5 Y1.25
N015 G43 H01 Z.1

Lệnh
Lệnh
Lệnh

Giá trị số

Địa chỉ

F3.75

O
N
G
X

Số của chương trình
Số thứ tự dòng chương trình
Lệnh chuẩn bị
Toạ độ theo trục X
Có thể dùng chỉ thời gia dừng

Y Toạ độ theo trục Y
Z Toạ độ theo trục Z
Cùng dùng trong chu trình lập sẵn
6

A/B/C Trục quay
R Bán kính
Cũng dùng trong các chu trình lập sẵn

I/J/K Vị trí tâm cung tròn
Q Dùng trong các chu trình lập sẵn

P Dùng trong các chu trình lập sẵn
Gọi chương trình con
Dùng chỉ thời gian dừng
7

F Lượng chạy dao
S Tốc độ trục chính
T Dụng cụ cắt trên mâm dao
M Các lệnh phụ
D Offset bán kính dao
H Offset chiều dài dao
EOB Kết thúc dòng lệnh
/ Mã huỷ dòng lệnh
8

Chöùc
Ñòa chæ naêng

Ñòa chæ

Soá chöông trình

Caùc
ñòa chæ
chính
vaø
phaïm
vi giaù
trò
leänh

Soá thöù töï
Chöùc naêng chuaån bò
Töø leänh
kích
thöôùc
Löôïng
chaïy
dao/phuùt
Löôïng chaïy dao/voøng
Toác ñoâï caét
Dao caét
Chöùc naêng phuï

Soá offset cuûa dao
Döøng
cuoái
haønh
trình
Chöông trình caàn goïi
Soá laàn laëp laïi

9

Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng
• Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng cuûa chöông
trình ñöôïc kyù hieäâu baèng %. Hai kyù hieäu
naøy khoâng xuaát hieäân treân maøn hình cuûa
maùy CNC, nhöng khi xuaát chöông trình töø
maùy CNC ra ngoaøi thì chuùng seõ xuaát hieän.

10

Soá cuûa chöông trình gia coâng CNC
Chöông trình trong heä FANUC ñöôïc ñaët teân baèng chöõ O
+ soá thöù töï chöông trình. Ngöôøi ta phaân loaïi caùc soá thöù töï
nhö sau:
O0001 – O7999: Vuøng do ngöôøi duøng tuøy choïn
O8000 - O8999: Vuøng do ngöôøi duøng coù baûo veä
O9000 – O9999-: Vuøng daønh cho nhaø saûn xuaát
Baïn coù theå duøng baát cöù soá naøo mieãn laø naèm trong vuøng
cho pheùp.
Neáu caàn vieát ghi chuù cho deã nhôù thì ñeå trong ngoaëc ñôn.

– O1001 (Progam A);
11

Soá thöù töï block
–
–
–
–
–
–
–
–

Soá thöù töï block N ñöôïc duøng cho deã truy xuaát doøng leänh.
Phaïm vi soá thöù töï: N1- N9999
Neáu khoâng duøng soá thöù töï block thì cuõn...
1
3. CAÁU TRUÙC CUÛA CHÖÔNG
TRÌNH CNC VAØ CAÙC LEÄNH
TRÖÔÙC KHI DI CHUYEÅN DUÏNG CUÏ
Cấu trúc của chương trình CNCvà các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc của chương trình CNCvà các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Cấu trúc của chương trình CNCvà các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ 9 10 679