Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC MẠCH VI ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi shinsouthside
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập chương 2: CẤU TRÚC MẠCH VI ĐIỆN TỬ
Bài tập phần chuyển tiếp p-n
1. Cho một chuyển tiếp p-n tại T = 300 K với nồng độ pha tạp Nd = 5.1016 cm-3; Na = 2.1016
cm-3. Điện áp phân cực thuận đặt vào chuyển tiếp p-n Va = 0,61 V. Xác định nồng độ các
hạt tải không cơ bản tại biên vùng điện tích không gian. ====== ĐS: pn(xn) = 7,62.1013
cm-3;
np (-xp) = 1,9.1014 cm-3.
2. Tính chiều rộng vùng điện tích không gian và điện dung của chuyển tiếp p+ - n silíc được
phân cực ngược dưới điện áp là 5V, nếu nồng độ tạp Nd = 2.1016 cm-3; Na = 5.1019 cm-3.
3. Cho một chuyển tiếp p-n tại T = 300 K có nồng độ tạp Nd = 3.1016 cm-3; Na = 8.1015 cm-3
và diện tích mặt cắt là A = 5.10-5 cm2. Xác định điện dung của lớp chuyển tiếp này trong
trường hợp a) VR = 2V và b) VR = 5V.=====ĐS: 0,694 pF và 0,478 pF.
4. Bằng thực nghiệm người ta xác định được điện dung của chuyển tiếp n+-p tại thế phân
cực ngược VR = 4V là C = 1,10 pF. Hiệu điện thế tiếp xúc của chuyển tiếp này có giá trị

 k  0,782V . Diện tích của mặt cắt A = 10-4 cm2. Xác định nồng độ tạp chất của chuyển
tiếp này ( Na và Nd).=======ĐS: Na = 7.1015 cm-3, Nd = 4,17.1017cm-3.
5. Cho diode sử dụng chuyển tiếp p-n có các thông số như sau: Nd = 2,5.1015 cm-3; Na =
4,5.1018 cm-3. Tìm điện áp V đặt vào diode để dòng qua diode là 1,5 mA. Cho biết độ linh
động của lỗ trồng và độ linh động của điện tử lần lượt là  h  200 cm 2 / V .s và

e  500 cm 2 / V .s . Thời gian sống của hạt tải không cơ bản  e   h  1s , diện tích mặt
cắt A = 0,01 cm2.
6. Thiết kế một diode dựa trên cơ sở chuyển tiếp p-n tại T = 300K có mật độ dòng lỗ trống
và điện tử tương ứng là: J p  20 A / cm 2 và J n  5 A / cm2 tại Va = 0,65 V biết các thông
số của lớp chuyển tiếp p-n như sau: ni = 1,5.1010 cm-3, Dn = 25 cm2/s, Dp = 10 cm2/s, εsi =
11,7,  p 0   n0  5.10 7 s
ĐS: Na = 1,01.1015 cm-3 và Nd = 2,55.1015 cm-3
7. Cho một chuyển tiếp p-n tại T = 300K có các thông số như sau: Nd = 1016 cm-3; Na =
5.1016 cm-3, Dn = 25 cm2/s, Dp = 10 cm2/s,  p 0  1.10 7 s ,  n 0  5.10 7 s . Diện tích mặt

cắt A = 10-3 cm-2 . Chuyển tiếp p-n phân cực thuận với điện thế Va = 0,625 V. Hãy xác
định:
a. Dòng khuếch tán của điện tử tại biên vùng điện tích không gian của chuyển tiếp
p-n.
b. Dòng khuếch tán của lỗ trống tại biên vùng điện tích không gian của chuyển tiếp
p-n.
c. Dòng tổng cộng trong chuyển tiếp p-n.
ĐS: 0,154 mA; 1,09 mA; 1, 24 mA.
Bài tập chương 2: CẤU TRÚC MẠCH VI ĐIỆN TỬ
Bài tập phần transistor lưỡng cực

8. Cho một transistor lưỡng cực sử dụng t...
Bài tập chương 2: CẤU TRÚC MẠCH VI ĐIỆN TỬ
Bài tập phần chuyển tiếp p-n
1. Cho một chuyển tiếp p-n tại T = 300 K với nồng độ pha tạp N
d
= 5.10
16
cm
-3
; N
a
= 2.10
16
cm
-3
. Điện áp phân cực thuận đặt vào chuyển tiếp p-n V
a
= 0,61 V. Xác định nồng độ các
hạt tải không cơ bản tại biên vùng điện tích không gian. ====== ĐS: p
n
(x
n
) = 7,62.10
13
cm
-3
;
n
p
(-x
p
)
= 1,9.10
14
cm
-3
.
2. Tính chiều rộng vùng điện tích không gian và điện dung của chuyển tiếp p
+
- n silíc được
phân cực ngược dưới điện áp là 5V, nếu nồng độ tạp N
d
= 2.10
16
cm
-3
; N
a
= 5.10
19
cm
-3
.
3. Cho một chuyển tiếp p-n tại T = 300 K nồng độ tạp N
d
= 3.10
16
cm
-3
; N
a
= 8.10
15
cm
-3
diện tích mặt cắt A = 5.10
-5
cm
2
. Xác định điện dung của lớp chuyển tiếp này trong
trường hợp a) V
R
= 2V và b) V
R
= 5V.=====ĐS: 0,694 pF và 0,478 pF.
4. Bằng thực nghiệm người ta xác định được điện dung của chuyển tiếp n
+
-p tại thế phân
cực ngược V
R
= 4V là C = 1,10 pF. Hiệu điện thế tiếp xúc của chuyển tiếp này giá tr
V
k
782,0
. Diện tích của mặt cắt A = 10
-4
cm
2
. Xác định nồng độ tạp chất của chuyển
tiếp này ( N
a
và N
d
).=======ĐS: N
a
= 7.10
15
cm
-3
,
N
d
= 4,17.10
17
cm
-3
.
5. Cho diode s dụng chuyển tiếp p-n các thông s như sau: N
d
= 2,5.10
15
cm
-3
; N
a
=
4,5.10
18
cm
-3
. Tìm điện áp V đặt vào diode để dòng qua diode là 1,5 mA. Cho biết độ linh
động của l trồng độ linh động của điện t lần lượt
sVcm
h
./200
2
sVcm
e
./500
2
. Thi gian sống của hạt tải không cơ bản
s
he
1
, diện tích mặt
cắt A = 0,01 cm
2
.
6. Thiết kế một diode dựa trên cơ s chuyển tiếp p-n tại T = 300K mật độ dòng l trống
điện t tương ứng :
2
/20 cmAJ
p
2
5/
n
J A cm
tại V
a
= 0,65 V biết các thông
s của lớp chuyển tiếp p-n như sau: n
i
= 1,5.10
10
cm
-3
,
D
n
= 25 cm
2
/s, D
p
= 10 cm
2
/s, ε
si
=
11,7,
s
np
7
00
10.5
ĐS: N
a
= 1,01.10
15
cm
-3
N
d
= 2,55.10
15
cm
-3
7. Cho một chuyển tiếp p-n tại T = 300K các thông số như sau: N
d
= 10
16
cm
-3
; N
a
=
5.10
16
cm
-3
,
D
n
= 25 cm
2
/s, D
p
= 10 cm
2
/s,
s
p
7
0
10.1
,
s
n
7
0
10.5
. Diện tích mặt
CẤU TRÚC MẠCH VI ĐIỆN TỬ - Trang 2
CẤU TRÚC MẠCH VI ĐIỆN TỬ - Người đăng: shinsouthside
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CẤU TRÚC MẠCH VI ĐIỆN TỬ 9 10 952