Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc máy tính

Được đăng lên bởi Nguyễn Dân
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN DUYỆT

Chủ nhiệm Bộ môn

Trương Đăng Khoa

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

GIÁO VIÊN

(Dùng cho 3 tiết giảng)
Học phần: CTMT
Bộ môn: Tự động và KTT
Khoa: KTĐK
Nguyễn Trần Hiệp

Bài giảng 1: Tổng quan về cấu trúc máy tính
Chương 1 mục 1.1;
Tiết thứ: 1-3
Tuần thứ: 1
Mục đích, yêu cầu: Cấu trúc máy tính theo Nguyên lý Von Neumann
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, bài tập, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết: 3 tiết; bài tập: 0 tiết; tự học, tự nghiên cứu: 6 tiết
- Địa điểm:
Giảng đường do P2 phân công
- Nội dung chính:
* Làm quen với sinh viên (học viên), giới thiệu môn học
1.1. Tổng quan về cấu trúc hệ máy tính
Định nghĩa máy tính: Là tổ hợp các thiết bị điện, điện tử và cơ khí - hoạt
động theo chương trình được dùng vào mục đich tự động hóa các quá trình thu
thập, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin.
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng mã nhị phân.
Thành phần cơ bản của máy tính là phần tử biểu diễn số: Có hai trạng thái 0
và 1 biểu diễn được 1 số nhị phân (còn gọi là 1 bit).
Thông tin được biểu diễn trong máy tính dưới dạng 1 dãy số nhị phân có độ
dài thường là 8, 16,32 hoặc 64 bits ( 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes).
Để thuận lợi trong giao tiếp người – máy thường sử dụng các hệ đếm trung
gian như hệ đếm mười, hệ đếm mười sáu.
1.1.1. Lịch sử phát triển
1.1.2. Cấu trúc chung hệ máy tính
1.1.2.1. Các thành phần chính của hệ máy tính
Sơ đồ hệ máy tính theo nguyên lý Von Neumann

CPU;
Bộ nhớ vĩnh cửu (RAM);
Bộ nhớ làm việc (RAM);
Thiết bị vào (Input);
Thiết bị ra (Output).
Hệ thống kết nối vật lý giữa các thành phần: System Bus
Tín hiệu địa chỉ (Bus địa chỉ - address Bus): Dùng để định danh các ô nhớ và
các thiêt bị vào/ra
Tín hiệu số liệu (Bus số liệu – data Bus): Thông tin trao đổi giữa CPU với bộ
nhớ và các thiết bị vào/ra.
Tín hiệu điều khiển (Bus điều khiển – control Bus): Cho phép xác định đích
và nguồn của số liệu,
Độ rộng bus địa chỉ: BVXL có n dây địa chỉ (ký hiệu A0 – An-1 ) biểu diễn
khả năng định danh (địa chỉ hóa) được 2n ô nhớ hay 2n cổng vào/ra.
Độ rộng bus số liệu: BVXL có m dây số liệu (ký hiệu D0 – Dm-1 ) biểu diễn số
lượng bits thông tin được trao đổi giữa CPU với bộ nhớ hay các thiết bị vào/ra.
Theo nguyên lý Von Neumann tại một thời điểm CPU chỉ có khả năng trao
đổi số liệu với 1 ô nhớ hoặc 1 cồng vào hoặc 1 cổng ra. Điều đó đồng nghĩa với
việc tại 1 thời điểm CPU chỉ thực hiên 1 lệnh, quá trình thực hiện lệnh như thế gọi
là xử lý tuần tự (step – by – step) . Đây là nhược điểm lớn nhất của nguyên lý này
vì tr...
BỘ MÔN DUYỆT
Chủ nhiệm Bộ môn
Trương Đăng Khoa
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
(Dùng cho 3 tiết giảng)
Học phần: CTMT
Bộ môn: Tự động và KTT
Khoa: KTĐK
GIÁO VIÊN
Nguyễn Trần Hiệp
Bài giảng 1: Tổng quan về cấu trúc máy tính
Chương 1 mục 1.1;
Tiết thứ: 1-3 Tuần thứ: 1
Mục đích, yêu cầu: Cấu trúc máy tính theo Nguyên lý Von Neumann
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, bài tập, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết: 3 tiết; bài tập: 0 tiết; tự học, tự nghiên cứu: 6 tiết
- Địa điểm:
Ging đưng do P2 phân công
- Nội dung chính:
* Làm quen với sinh viên (học viên), giới thiệu môn học
1.1. Tổng quan về cấu trúc hệ máy tính
Định nghĩa máy tính: tổ hợp các thiết bị điện, điện tử khí - hoạt
động theo chương trình được dùng vào mục đich tự động hóa các quá trình thu
thập, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin.
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng mã nhị phân.
Thành phần cơ bản của máy tính phần tử biểu diễn số: hai trạng thái 0
và 1 biểu diễn được 1 số nhị phân (còn gọi là 1 bit).
Thông tin được biểu diễn trong máy tính dưới dạng 1 dãy số nhị phân độ
dài thường là 8, 16,32 hoặc 64 bits ( 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes).
Để thuận lợi trong giao tiếp người máy thường sử dụng các hệ đếm trung
gian như hệ đếm mười, hệ đếm mười sáu.
1.1.1. Lịch sử phát triển
1.1.2. Cấu trúc chung hệ máy tính
1.1.2.1. Các thành phần chính của hệ máy tính
Sơ đồ hệ máy tính theo nguyên lý Von Neumann
cấu trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu trúc máy tính - Người đăng: Nguyễn Dân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
cấu trúc máy tính 9 10 528