Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc và lập trình hệ Scada công nghiệp

Được đăng lên bởi Tiền Shyvana
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH
HỆ SCADA CÔNG NGHIỆP

1. Mục tiêu môn học:
• Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ SCADA,
các thành phần phần cứng và phần mềm hệ
SCADA.
• Giới thiệu một số phần mềm xây dựng hệ
SCADA và cách xây dựng một hệ SCADA đơn
giản.

2. Nội dung môn học:
•
•
•
•

Giới thiệu hệ SCADA công nghiệp
Cấu trúc phần cứng hệ SCADA
Cấu trúc phần mềm hệ SCADA
Một số phần mềm xây dựng hệ SCADA

3. Đánh giá kết quả:
• Đánh giá chất lượng giữa kỳ
• Bài tập tiểu luận
• Thi cuối kỳ

0,2
0,3
0,5

4. Tài liệu tham khảo
• Hoàng Minh Sơn, Mạng truyền thông công
nghiệp, NXB KHKT 2006
• David Bailey, Edwin Wright. Practical SCADA for
Industry. Newnes. Great Britain 2003.
• Tài liệu hãng Modicon. Modbus Protocol
Reference Guide.

1. Giới thiệu hệ SCADA
1.1. Khái niệm

+ SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition
+ Cụm từ "Supervisory Control and Data Acquisition" được sử dụng đầu
tiên tại hội nghị PICA (Power Industry Computer Applications),1973
+ Có nhiều quan điểm khác nhau về hệ SCADA:
•

là một hệ thống cho phép điều hành viên giám sát và điều khiển các
quá trình được phân bố tại các vị trí khác nhau. Một hệ SCADA có 4
thành phần cơ bản: điều hành viên, các trạm đầu cuối chính (MTU), hệ
thống truyền thông và các trạm đầu cuối từ xa (RTU).

•

là hệ dùng trong công nghiệp để giám sát và điều khiển trạng thái của
nhà máy, xí nghiệp và cung cấp các phương tiện ghi chép nhật ký.
SCADA là một hệ có khả năng cấu hình rất cao và thường được ghép
nối với xí nhiệp thông qua các PLC.

•

là một chương trình phần mềm thu thập các thông tin thời gian thực
dùng cho việc điều khiển quá trình các thiết bị. SCADA có thể dùng
trong các ngành công nghiệp như truyền thông, chế biến dầu khí, quản
lý và vận chuyển nước, nước thải. Hệ thống cũng sẽ tổ chức và xử lý
thông tin và hiển thị chúng cho người dùng.

1.2. Định nghĩa hệ SCADA?
+ SCADA – hệ thống thu thập dữ liệu thời gian thực từ các đối tượng để
xử lý, biểu diễn, lưu trữ, phân tích và có khả năng điều khiển những
đối tượng này.
•

Các hệ thống SCADA hiện đại là một giai đoạn phát triển hệ thống tự
động hoá trước đây, chính là hệ thống truyền tin và báo hiệu
(Telemetry and Signalling).

•

Trong những hệ thống SCADA dù ít hay nhiều cũng được thực hiện
những nguyên tắc như: làm việc với thời gian thực, tần số cập nhật dữ
liệu cao, cấu trúc mạng, nguyên tắc hệ thống và môdun mở, có thiết bị
dự trữ để làm việc trong trạng thái “dự trữ nóng”, …

+ Theo nghĩa cổ điển:
–

Các hệ thu thập dữ liệu và giám sát tập trung từ ...
CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH
HỆ SCADA CÔNG NGHIỆP
Cấu trúc và lập trình hệ Scada công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc và lập trình hệ Scada công nghiệp - Người đăng: Tiền Shyvana
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Cấu trúc và lập trình hệ Scada công nghiệp 9 10 831