Ktl-icon-tai-lieu

Ch.3:Các phương pháp phân tích mạch.

Được đăng lên bởi Đéo Liên Quan
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 7775 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ch.3:Các phương pháp phân tích mạch.
3.1. Phương pháp dòng nhánh
3.2. Phương pháp điện áp nút. Supernodes.
3.3. Phương pháp dòng điện mắt lưới. Supermeshes
3.4.Mạch có ghép hổ cảm
3.5. Mạch khuếch đại thuật toán (Operational Amplifier)
3.6.Máy biến áp lý tưởng
3.7. Nguyên lý tỉ lệ
3.8. Nguyên lý xếp chồng
3.9. Biến đổi nguồn
3.10. Mạch tương đương Thévenin và Norton
3.11. Công suất truyền cực đại

3.1.Phương pháp dòng nhánh

10V







1 kΩ

2 kΩ

i1

i3
5 kΩ

10 kΩ

i2

i4

2 mA

Tìm n dòng điện nhánh bằng cách viết hệ n phương trình độc
lập đối với n dòng nhánh gồm:
(d -1) phương trình viết cho (d - 1) nút dùng KCL
(n-d+1) phương trình viết cho (n – d + 1) vòng hoặc mắt lưới.
Giải hệ n phương trình này ta tìm được dòng điện trong các
nhánh . Từ đó suy ra điện áp trên các phần tử…
Ví dụ : Tính i1 ; i2 ; i3 ; i4 của mạch như hình trên?

3.2.Phương pháp điện áp nút
Gồm các bước như sau:
*Xác định các nút (thiết yếu) của mạch
*Chọn 1 nút trong mạch làm nút gốc (có điện áp bằng không), có
thể chọn 1 nút tùy ý làm nút gốc nhưng thường ta chọn nút có
nhiều nhánh nối tới nhất làm nút gốc (thường là nút ở đáy). Đánh
dấu nút gốc bằng ký hiệu nối mass.
*Đặt tên cho (d-1) nút còn lại . Điện áp tại 1 nút chính là điện áp
của nút đó so với nút gốc.
*Áp dụng KCL đối với (d-1) nút trừ nút gốc ta được (d-1) phương
trình tuyến tính có (d-1) ẩn số là điện áp tại các nút.
*Giải hệ phương trình tuyến tính ta tìm được các điện áp nút. Số
phương trình phải giải ít hơn phương pháp dòng nhánh ( d-1 < n)
*Suy ra các dòng điện trên các nhánh….

Ví dụ về phương pháp điện áp nút
1 kΩ
i1

10V

-

1

2 kΩ

2

i3

5 kΩ
i2

10 kΩ
i4

2 mA

Tại nút 1: (10 – V1 )/1 - V1 /5 - (V1 -V2 )/2 = 0. Hay:
 17V1 /10 - V2 /2 = 10 . (1)
 Tại nút 2: (V1 -V2 )/2 – V2 /10 +2 = 0. Hay:
 - V1 /2 +3V2 /5 = 2. (2). Hệ phương trình tuyến tính (1) và (2)
viết dưới dạng ma trận:
1
 17

 10
2  V1   10
 1
   
3
 Từ (1) và (2)→ V1 = 9,09V;

 V2   2 
5 
 2

V2 = 10,95V


Ví dụ về phương pháp điện áp nút
4Ω

144V -

80 Ω
+
+
V1 10 Ω V2
-

-

3A

5Ω
Tính V1 ; V2 ?

Hệ phương trình trong ph. ph. điện áp nút
R

Vs = RIs

Vs





R

Tổng quát hệ phương trình KCL đối với (d-1) nút có dạng sau:

 Y11
 Y
 21
 ...

Yd 1,1


Is

Ta có thể đổi nguồn
áp nối tiếp điện trở
ra nguồn dòng

Y12
Y22
...

...
...
...

Yd 1, 2

...

  1   J1 

  J 

 2    2 
 .   . 

 

Yd 1, d 1   d 1   J d 1 
Y1, d 1
Y2, d 1
...

Yii (i = 1→ d-1)= Tổng các ...
Ch.3:Các phương pháp phân tích mạch.
3.1. Phương pháp dòng nhánh
3.2. Phương pháp điện áp nút. Supernodes.
3.3. Phương pháp dòng điện mắt lưới. Supermeshes
3.4.Mạch có ghép hổ cảm
3.5. Mạch khuếch đại thuật toán (Operational Amplifier)
3.6.Máy biến áp lý tưởng
3.7. Nguyên lý tỉ lệ
3.8. Nguyên lý xếp chồng
3.9. Biến đổi nguồn
3.10. Mạch tương đương Thévenin và Norton
3.11. Công suất truyền cực đại
Ch.3:Các phương pháp phân tích mạch. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ch.3:Các phương pháp phân tích mạch. - Người đăng: Đéo Liên Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Ch.3:Các phương pháp phân tích mạch. 9 10 844