Ktl-icon-tai-lieu

CH3 giàn không gian

Được đăng lên bởi vhtuyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Chọn hệ đơn vị
2. Tạo mô hình kết cấu
3. Định nghĩa vật liệu

Trình tự tiến hành giải
bài toán

4. Định nghĩa đặc trưng mặt cắt tiết diện
5. Định nghĩa các trường hợp tải trọng
6. Định nghĩa các tổ hợp tải trọng
7. Gán điều kiện biên
8. Gán đặc trưng mặt cắt phần tử
9. Gán lực tác dụng lên phần tử
10. Chia nhỏ phần tử
11. Chọn bậc tự do cho kết cấu
12. Giải lưu bài toán
13. Xem kết quả nội lực và phản lực.

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .

Cho heä giaøn vôùi löïc taùc duïng treân caùc maét treân cuûa giaøn
G=12kN, Khoái löôïng rieâng 7,8T/m3 , E=21e7 kN /m2 ,
poison :0,3.
Caùc thanh coù tieát dieän : thanh 1(2L140x90),
thanh2(2L80x50), thanh3(2L50x30)

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
1. Chọn hệ đơn vị

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
2. Tạo mô hình kết cấu

Ñieàu
chænh laïi
heä löôùi

Khôûi taïo heä löôùi

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
2. Tạo mô hình kết cấu

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
2. Tạo mô hình kết cấu
Duøng quick
draw veõ caùc
thanh naèm
treân caùc
ñöôøng löôùi

Duøng draw veõ
caùc thanh
cheùo

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
2. Tạo mô hình kết cấu
Duøng draw veõ
caùc thanh
cheùo

Veõ caùc
thanh bieân

Duøng quick
draw veõ caùc
thanh naèm
treân caùc
ñöôøng löôùi

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
2. Tạo mô hình kết cấu

Chia caùc thanh
treân bieân thaønh
caùc phaàn ñeàu
nhau
Veõ caùc thanh nhö
hình

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
2. Tạo mô hình kết cấu
Duøng snap mid-point baét ñieåm
giöõa veõ caùc thanh cheùo.

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
3. Định nghĩa vật liệu

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
4.Định nghĩa đặc trưng mặt cắt tiết diện

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
4.Định nghĩa đặc trưng mặt cắt tiết diện

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
5. Định nghĩa các trường hợp tải trọng

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
6. Định nghĩa các tổ hợp tải trọng
7. Gán điều kiện biên

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
8. Gán tiết diện lên phần tử

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
9. Gán lực tác dụng lên phần tử

Chöông 3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
10.Chia nhỏ phần tử
11. Chọn bậc tự do
12. Giải lưu bài toán
13. Xuất kết quả

...
C
h
ö
ô
n
g
3: Baøi toaùn giaøn phaúng .
1. Chn h đơn v
2. To mô hình kết cu
3. Định nghĩa vt liu
4. Định nghĩa đặc trưng mt ct tiết din
5. Định nghĩa các trường hp ti trng
6. Định nghĩa các t hp ti trng
7. Gán điu kin biên
8. Gán đặc trưng mt ct phn t
9. Gán lc tác dng lên phn t
10.Chia nh phn t
11.Chn bc t do cho kết cu
12.Gii lưu bài toán
13.Xem kết qu ni lc và phn lc.
Trình t tiến hành gii
bài toán
CH3 giàn không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CH3 giàn không gian - Người đăng: vhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
CH3 giàn không gian 9 10 588