Ktl-icon-tai-lieu

Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ điezen

Được đăng lên bởi phamanhtuanhvktqs
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 3 lần
3.2.1 Lập bảng ma trận logic và xây dựng sơ đồ logic (Cây chẩn đoán)
Việc xây dựng ma trân quan hệ cần tiến hành trước khi lập ma trận
chẩn đoán. Các mối tương quan trình bày ở trên được chuyển thành ma trận
logic cho động cơ Diezel. Bảng ma trận logic đã sắp xếp theo thứ tự số
lượng quan hệ giảm dần từ trái sang phải như trong bảng dưới.
Tiến hành xây dựng sơ đồ logic bằng cách lần lượt đi qua các nút
thông số chẩn đoán của ma trận từ c1 đến c7 theo hàng ngang và hàng dọc
theo 2 câu trả lời 0 và 1. Kết quả xây dựng sơ đồ suy luận logic như trong
hình dưới đây.
Bảng 3.2 Sơ đồ suy luận logic
Thông số
chẩn đoán
Thông số
kết cấu
Mòn các chi tiết nhóm
xy lanh, piston,vòng
găng (h1)
Mòn bạc trục khuỷu,
thanh truyền (h2)
Hỏng đệm mặt máy
(h3)
Hư hỏng trong hệ
thống cung cấp nhiên
liệu (h4)
Hư hỏng trong hệ
thống làm mát (h5)
Hư hỏng trong hệ
thống bôi trơn (h6)
Tổng quan hệ

Công
suất
động
cơ
(c1)

Nhiệt
độ
nước
làm
mát
(c2)

Áp
suất
dầu bôi
trơn
(c3)

Suất
tiêu
hao
nhiên
liệu
(c4)

Gõ ồn
(c5)

Áp
suất
cuối
kỳ nén
(c6)

Độ
khói
(c7)

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

6

3

2

4

4

2

3

Sơ đồ logic động cơ KAMAZ-740 (cây chẩn đoán) được xây dựng như sau:

Công suất N/độ nước Pd bôi
đ/c
làm mát
trơn

c1

1

1

c2
0

0

1

c3

c3

0
1

0

c4
0

X

h2

c4
0

h1
h3
h4

1

1

h1
h3

Gõ ồn

1

c4

0
1

Động
cơ
tốt

Suất tiêu
hao NL

c5

X

c5

1

0

Pd cuối
kỳ nén

Độ
khói

c6

c7

0

1

c5
0

1

c7

h5
h6

Động
cơ
hỏng

0

1

h2

1

h4

0

h2
h5
h6

h2
h5
h6

h5

0

h5

Nút chẩn đoán
Kết luận hư hỏng

X

Không xác định

Hình 3.2 Sơ đồ logic cho động cơ KAMAZ-740

3.2.2 Qui trình chẩn đoán xác định hư hỏng
Khi xây dựng cây chẩn đoán ta cần tuân theo một cố quy tắc sắp xếp
nhất định, nhằm đảm bảo kết quả đồng nhất trong mọi luận đề suy luận (theo
mạch suy luận khác nhau) và đường đi của các mệnh đề là tối ưu.
- Quá trình xem xét phải đi qua các thông cố chẩn đoán
- Tạo điều kiện có thể rút ngắn các đường đi khi không có khả năng xảy
ra biểu hiện trong đối tượng chẩn đoán

Lần lượt xác định các thông số chẩn đoán theo ma trận logic và coi đó là các
nút chẩn đoán với luật suy luận logic tiến theo hai câu trả lời 0 và 1.
- Trên cơ cở đó, từ sơ đồ cây chẩn đoán trên ta thấy việc suy luận tìm
kiếm hư hỏng được tiến hành từ nút c1.
* Tại nút c1:
+Nếu không có biểu hiện tại c1 thì ta có thể kết luận động cơ tốt.
+Nếu có biểu hiện tại c1 thì h1, h2, h3, h4, h5, h6 đ...
3.2.1 Lập bảng ma trận logic và xây dựng sơ đồ logic (Cây chẩn đoán)

 !" #$%&'()*
+$,-.-!/0123-42#
)05 20&0!
62$7&8 ) 9
:2# ;5<=->?
-@0AB><!C02$72
%!
Bảng 3.2 Sơ đồ suy luận logic
Thông số
Thông số
kết cấu
":
2D
+
$
E<F
G
+


 
E@F
H
2D
&:
$
EIF
JD
(

(

EKF
LM7
ENF
H
2D
#
OP
EQF
R+
S
E=F
TU S
V2V>U
WE<F
< B B < < < <
TU&XYZV
[E@F

< B < B < B B
\]^ 
EIF < B B < < < <
\]
#D(
EKF
< < B < < B <
\]
# ENF
< < B B B B B
\]
#&:$EQF
< < < < B B B
Tổng quan hệ 6 3 2 4 4 2 3
J$7+$C_T_`a=KBE F)2b
chẩn đoán
Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ điezen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ điezen - Người đăng: phamanhtuanhvktqs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ điezen 9 10 764