Ktl-icon-tai-lieu

chăn nuôi trâu bò

Được đăng lên bởi Tran Xuan Anh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ NÔNG NGHIÊP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH

MÔ ĐUN: NUÔI TRÂU, BÒ ĐỰC
GIỐNG
MÃ SỐ: MĐ01
NGHỀ NUÔI VÀ PHÒNG – TRỊ BỆNH
CHO TRÂU, BÒ
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

HÀ NỘI, NĂM 2011

1

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được
phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham
khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
Mã tài liệu: MĐ 01

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................................................... 4
MÔ ĐUN .............................................................................................................................................................. 5
GIỚI THIỆU MÔ ĐUN .............................................................................................................................................. 5
Bài 1: Xác định điều kiện chăn nuôi ............................................................................................................................................. 6
A. Nội dung: ................................................................................................................................................................................. 6
1. Xác định chuồng trại. ................................................................................................................................................................ 6
2. Xác định dụng cụ chăn nuôi. ..................................................................................................................................................... 7
B. Câu hỏi và bài tập thực hành: ................................................................................................................................................... 9
I. Câu hỏi ...................................................................................................................................................................................... 9
II. Bài tập thực hành .................................................................................................................................................................... 10
Bài 1: Thực hành nhận biết chuồng trại nuôi trâu, bò đực giống. ............................................................................................... 10
Bài 2: Thực hành nhận biết ...
B NÔNG NGHIÊP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH
ĐUN: NUÔI TRÂU, BÒ ĐỰC
GING
MÃ S: MĐ01
NGH NUÔI VÀ PHÒNG – TR BNH
CHO TRÂU, BÒ
TRÌNH ĐỘ SƠ CP NGH
HÀ NI, NĂM 2011
chăn nuôi trâu bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chăn nuôi trâu bò - Người đăng: Tran Xuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
chăn nuôi trâu bò 9 10 112