Ktl-icon-tai-lieu

Chất bảo quản và ổn dinh dùng trong thực phẩm

Được đăng lên bởi yeuduoinhoxsekhoc
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ Tp. HCM
NHÓM 1:
PHẠM NGỌC DUẨN.
PHẠM THỊ BÍCH NHUNG.
HUỲNH NGỌC TRANG.
HÀ THỊ NGỌC TRANG.
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG.
ĐẶNG THỊ KIM NGÂN.
CHÂU NGUYỄN THANH LOAN.
GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

BÀI TẬP: TỔNG HỢP NỘI DUNG VỀ CHẤT BẢO
QUẢN VÀ CHẤT ỔN ĐỊNH

CHẤT BẢO QUẢN
•

•

T¸c dông cña chÊt phô gia b¶o qu¶n, sö dông víi môc ®Ých ng¨n
c¶n sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn, nÊm mèc, vµ kÐo dµi thêi gian b¶o
qu¶n cña thùc phÈm.
Trªn thùc tÕ, nhiÒu lo¹i phô gia b¶o qu¶n ®· cã t¸c dông b¶o
qu¶n, øc chÕ sù ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng cña nhiÒu lo¹i vi khuÈn vµ
nÊm mèc khi kÕt hîp víi mét sè chÊt cã t¸c dông b¶o qu¶n truyÒn
thèng nh ®êng,muèi, dÊm v.v...

ChÊt b¶o qu¶n nguån gèc v« c¬.
•

C¸c chÊt clorua C¸c muèi clorua mµ chñ yÕu lµ Natri clorua (NaCl) lµ
chÊt b¶o qu¶n truyÒn thèng cña thùc phÈm. nã ®ưîc dïng trong c«ng
nghiÖp ®Ó ưíp muèi thùc phÈm ( thÞt, c¸) cÇn b¶o qu¶n l©u dµi, hoÆc
muèi chua c¸c lo¹i rau qu¶.Nhưîc ®iÓm c¬ b¶n cña phư¬ng ph¸p nµy
lµ t¹o nªn vÞ qu¸ mÆn cho thùc phÈm. NaCl kh«ng ®éc ®èi víi ngưêi.

Nit¬r¸t vµ nit¬rÝt cña Natri vµ Kali
C«ng thøc ho¸ häc : KNO2, NaNO2, KNO3, NaNO3
D¹ng sö dông : Dïng ë d¹nh dung dÞch hoÆc ë d¹ng tinh thÓ
Ph¬ng ph¸p sö dông : sö dông kh¶ n¨ng diÖt khuÈn ®Æc biÖt ®èi víi
Clostridium botulinum ®Ó b¶o qu¶n mét sè thùc phÈm nhng chñ yÕu
dïng cho c¸c s¶n phÈm thÞt nh sóc xÝch, l¹p xêng vµ mét sè s¶n phÈm
s÷a.
TÝnh ®éc h¹i.
Nit¬r¸t vµ Nit¬rit kh¸ ®éc v× trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn chóng t¸c dông víi
c¸c axit amin cã s½n trong thùc phÈm ®Ó t¹o thµnh c¸c chÊt Nitrozamin lµ
t¸c nh©n g©y ung thư.
Andªhýt sulfur¬ vµ sulfÝt :
• - C«ng thøc ho¸ häc : SO2, H2SO3- KhÝ sunfur¬ hay anhidrit sunfur¬
• - D¹ng sö dông : Sö dông ë thÓ khÝ hoÆc dung dÞch níc
• - Ph¬ng ph¸p sö dông : Sunfit ho¸ lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông réng r·i
•
•
•

KhÝ sunfur¬ hay anhidrit sunfur¬ (SO2).
lµ lo¹i chÊt s¸t trïng m¹nh cã t¸c dông diÖt c¸c vi sinh vËt lµm hư háng
rau qu¶. T¸c dông b¶o qu¶n cña anhidrit sunfur¬ ë nhiÖt ®é b×nh thêng
thÓ hiÖn khi nång ®é 0.05-0.20% tÝnh theo khèi lîng s¶n phÈm. Mét
trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó SO2 cã t¸c dông b¶o qu¶n lµ ®é axit
cña m«i trêng. Trong m«i trêng kiÒm trung tÝnh SO2 kh«ng cã t¸c dông
Anhidrit sunfur¬.
• lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, cã mïi h¾c cña lu huúnh ch¸y, nÆng h¬n kh«ng
khÝ 2.25 lÇn. Thêng SO2 ®· ®îc nÐn trong c¸c b×nh thÐp thµnh dµy.
Anhidrit sunfur¬ dÔ tan trong níc l¹nh, nhiÖt ®é t¨ng th× ®é hoµ tan
gi¶m ®i rÊt nhanh. Nh ë 0OC dung dÞch b·o hoµ SO2 chøa kh«ng qu¸
23%, ë 20OC kh«ng qu¸...
Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ Tp. HCM
NHÓM 1:
PHẠM NGỌC DUẨN.
PHẠM THỊ BÍCH NHUNG.
HUỲNH NGỌC TRANG.
HÀ THỊ NGỌC TRANG.
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG.
ĐẶNG THỊ KIM NGÂN.
CHÂU NGUYỄN THANH LOAN.
GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG MINH
BÀI TẬP: TỔNG HỢP NỘI DUNG VỀ CHẤT BẢO
QUẢN VÀ CHẤT ỔN ĐỊNH
Chất bảo quản và ổn dinh dùng trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất bảo quản và ổn dinh dùng trong thực phẩm - Người đăng: yeuduoinhoxsekhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Chất bảo quản và ổn dinh dùng trong thực phẩm 9 10 5