Ktl-icon-tai-lieu

chế biến dầu nhờn

Được đăng lên bởi Dao Duy Tung
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1833 lần   |   Lượt tải: 4 lần
D−¬ng ViÕt C−êng
D−¬ng ViÕt C−êngD−¬ng ViÕt C−êng
D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia
1
Ch−¬ng 1
DÇu b«i tr¬n
1.1 Tæng quan
DÇu b«i tr¬nvËt liÖu quan träng trong nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia. TÊt
c¸c m¸y mãc, thiÕt ë c¸c d¹ng c¸c kÝch kh¸c nhau kh«ng thÓ thùc hiÖn
®−îc chøc n¨ng cña m×nh hiÖu qu¶ nÕu kh«ng c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n thÝch hîp. Do
®ã rÊt nhiÒu chñng lo¹i dÇu b«i tr¬n cÊp chÊt l−îng thÊp ®Õn rÊt cao ®−îc
dïng nh»m ®¸p øng c nhu cÇu dông ®Æc biÖt ®Õn c¸c lo¹i dÇu ®a dông, dïng
réng ri trong nhiÒu lÜnh vùc.
C¸c n−íc trªn thÕ giíi s¶n xuÊt dÇu b«i tr¬n theo c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh
riªng phï hîp víi ®iÒu kiÖn dông m¸y mãc ë n−íc ®ã. Th«ng th−êng viÖc i
tr¬n m¸y mãc ph¶i sö dông dÇu do nhµ chÕ t¹o ra chóng quy ®Þnh.
§Êt n−íc ta sau nhiÒu n¨m ®æi i, ng i xu ti nhËp quèc diÔn ra
nhanh chãng, nªn hiÖn nay ®ang sö dông rÊt nhiÒu m¸y mãc do c¸c n−íc kh¸c nhau
s¶n xuÊt. Trong thùc tÕ, viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh dÇu b«i tr¬n nhµ chÕ t¹o
®Ò ra rÊt khã kh¨n. vËy ®Ó b«i tr¬n c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt do c¸c hng a
n−íc kh¸c nhau chÕ t¹o, chóng ta thÓ thay thÕ b»ng c¸c lo¹i u b«i tr¬n c¸c
tÝnh n¨ng t−¬ng ®−¬ng víi dÇu mì mµ c¸c hng chÕ t¹o quy ®Þnh.
y, viÖc dông vËt liÖu b«i tr¬n nãi chung, dÇu b«i tr¬n nãi riªng
quy tr×nh b«i tr¬n phï hîp víi quy ®Þnh cña nchÕ t¹o thiÕt bÞ, gãp phÇn rÊt lín
®¶m b¶o cho m¸y mãc, thiÕt ho¹t ®éng æn ®Þnh, gi¶m chi pb¶o d−ìng, n©ng
cao tuæi thä sö dông vµ ®é tin cËy cña chóng trong nÒn kinh tÕ.
- DÇu mì b«i tr¬n cã bèn chøc n¨ng c¬ b¶n, ®ã lµ:
+ Lµm gi¶m ma s¸t, gi¶m c−êng ®é mµi mßn, ¨n mßn cña c¸c mÆt ma t
nh»m ®¶m b¶o cho ®éng c¬, m¸y mãc ®¹t c«ng suÊt tèi ®a.
+ Lµm s¹ch, chèng tÊt c¸c lo¹i mµi mßn ®Ó ®¶m b¶o tuæi thä sö dông cña
®éng c¬.
+ Lµm m¸t
+ Lµm kÝn
B«i tr¬n biÖn ph¸p lµm gi¶m ma s¸t ®Õn møc thÊp nhÊt, b»ng c¸ch t¹o ra
gi÷a mÆt ma s¸t mét p chÊt (chÊt b«i tr¬n). ChÊt b«i tr¬n thÓ ë d¹ng láng
(dÇu nhên hay cßn i dÇu nhít), d¹ng ®Æc (mì b«i tr¬n) hay ë d¹ng r¾n......
Trong ®ã chiÕm ®a phÇn lµ chÊt b«i tr¬n d¹ng láng, ®Õn chÊt b«i tr¬n ng
®Æc, sau cïng lµ d¹ng r¾n. ChÊt b«i tr¬n d¹ng nµy th−êng chiÕm rÊt Ýt vµ chØ ¸p dông
trong mét vµi tr−êng hîp riªng biÖt nh− b«i tr¬n c¸c æ trôc nhiÖt ®é rÊt cao hoÆc
trong ch©n kh«ng, nh÷ng n¬i nµy kh«ng thÓ dïng dÇu hay mì b«i tr¬n ®−îc.
chế biến dầu nhờn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chế biến dầu nhờn - Người đăng: Dao Duy Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
chế biến dầu nhờn 9 10 996