Ktl-icon-tai-lieu

Chế biến thạch dừa

Được đăng lên bởi chauthanhduong18494
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tổng quan về thạch dừa
Ngày nay trên thế giới những nước trồng dừa và sản xuất các sản phẩm từ dừa nhiều
nhất như: Philippin, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam,… vấn đề đang được quan
tâm là lượng nước dừa hàng năm thải ra từ các nhà máy cơm dừa nạo sấy là rất lớn và
đó là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễn trầm trọng. Do đó, việc tận dụng nước
dừa già vào sản xuất là nhu cầu cấp thiết để giải quyết vấn đề môi trường và làm tăng
giá trị sử dụng của dừa. Trong số các thành tựu đạt được, thì vấn đề sử dụng nước dừa
già để sản xuất thạch dừa là một hướng giải quyết có hiệu quả và có triển vọng.

Hình 1: Thạch dừa
Thạch dừa ( Nata de coco ) là một loại thức ăn phổ biến được tạo ra từ sự lên men vi
khuẩn Acetobacter xylinum. Đây là một trong số các loại thực phẩm thương mại đầu
tiên ứng dụng từ cellulose vi khuẩn. Sản phẩm thạch dừa là một món ăn tráng miệng
dai, trong suốt và ăn rất ngon, có bản chất hóa học là polysaccharide nên không có giá
trị dinh dưỡng cao nhưng có đặc tính kích thích nhu động ruột làm cho việc điều hòa
bài tiết được tốt hơn. Chế phẩm từ dừa này có tác dụng phòng ngừa ung thư và có thể
giữ cho da được mịn màng.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Thạch dừa - loại thực phẩm chứa ít năng lượng và có giá trị cảm quan cao - là phương
thuốc thần diệu để giảm nguy cơ bệnh béo phì. Nhờ sự lên men của vi khuẩn
Acetobacter xylinum trên nước dừa già tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xơ cao rất
tốt cho hệ tiêu hóa giúp cơ thể chống bệnh ung thư ruột kết. Đồng thời đa dạng hóa sản
phẩm trên thị trường.

CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
1

2.1 Giới thiệu về nguyên liệu trái dừa
2.1.1 Thành phần của trái dừa
Dừa là cây thuộc họ Palmas, bộ Spadiciflorales. Cây dừa thường ra hoa từ năm 7 – 12
tuổi sau khi trồng. Từ thụ phấn đến khi trái chín là 12 -13 tháng. Khi chín trái dừa
nặng 1.2 – 2 kg.

Hình 2: Trái dừa
Bảng 1 : Thành phần và khối lượng các bộ phận trên trái dừa nặng 1.2 kg
Bộ phận
Vỏ
Gáo
Nước dừa
Cơm dừa
- Dầu dừa
- Bã dừa
- Ẩm

Trọng lượng ( kg )
0.4
0.18
0.26
0.36
0.12
0.06
0.18

% Khối lượng
33
12
25
30

Bảng 2 : Thành phần hoá học của nước dừa
Thành phần
Chất khô
Đường tổng số
Tro
K
Na
Ca
Mg
Fe

Khối lượng
4.71
2.08
0.02
3.12
1.5
2.9
3.0
0.01
2

Cu
P
S
Protein
Dầu béo
Tỉ trọng

0.04
3.7
3.4
0.55
0.74
1.02

Bảng 3 : Các vitamin có trong nước dừa
Vitamin
Acid ascorbic
Penthothennic
Acid nicotinic
Acid folic
Riboflavin

Hàm lượng ( g/l )
3
0.052
0.064
0.03
0.00001

Bảng 4 : Các acid amin có trong nước dừa.
Acid amin
Acid glut...
CHƯƠNG I: ĐẶT VN ĐỀ
1.1 Tng quan v thch da
Ngày nay trên thế gii nhng nước trng da và sn xut các sn phm t da nhiu
nht như: Philippin, Indonesia, Malaysia, n Độ, Vit Nam,… vn đề đang được quan
tâm là lượng nước da hàng năm thi ra t các nhà máy cơm da no sy là rt ln và
đó là mt trong nhng nguyên nhân gây ô nhin trm trng. Do đó, vic tn dng nước
da già vào sn xut là nhu cu cp thiết để gii quyết vn đề môi trường và làm tăng
giá tr s dng ca da. Trong s các thành tu đạt được, thì vn đề s dng nước da
già để sn xut thch da là mt hướng gii quyết có hiu qu và có trin vng.
Hình 1: Thch da
Thch da ( Nata de coco ) là mt loi thc ăn ph biến được to ra t s lên men vi
khun Acetobacter xylinum. Đây là mt trong s các loi thc phm thương mi đầu
tiên ng dng t cellulose vi khun. Sn phm thch da là mt món ăn tráng ming
dai, trong sut và ăn rt ngon, có bn cht hóa hc là polysaccharide nên không có giá
tr dinh dưỡng cao nhưng có đặc tính kích thích nhu động rut làm cho vic điu hòa
bài tiết được tt hơn. Chế phm t da này có tác dng phòng nga ung thư và có th
gi cho da được mn màng.
1.2 Mc tiêu nghiên cu
Thch da - loi thc phm cha ít năng lượng và có giá tr cm quan cao - là phương
thuc thn diu để gim nguy cơ bnh béo phì. Nh s lên men ca vi khun
Acetobacter xylinum trên nước da già to ra sn phm có hàm lượng cht xơ cao rt
tt cho h tiêu hóa giúp cơ th chng bnh ung thư rut kết. Đồng thi đa dng hóa sn
phm trên th trường.
CHƯƠNG II: LƯỢC KHO TÀI LIU
1
Chế biến thạch dừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế biến thạch dừa - Người đăng: chauthanhduong18494
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chế biến thạch dừa 9 10 885