Ktl-icon-tai-lieu

Chế dộ cắt laser

Được đăng lên bởi nguyenthanhnguyenspkt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Feed
Tole

Rate
1500

Freq
1000

Duty

Tieu

80

cu
2VON

3mm

G

imeco
INOC

Khi oxy

NITO

KHI

N0ZZL

focal

NEN

E
2MM

2

0.5

1.2

1.5

1400

1000

45

1.5
2.5

1100

1100

65

2VON

PWR[S

67

G

]

1.7 1.9 1000
2.5

5

SOC
1MM
INOC
sox2MM
Inox

900

1100

60

guong

2100

200

75

2mm
TOLE

1100

1500

50

+2.5

1.5

1500

2100

93

0

1.5

5MM
Inoc2m

1200

500

65

Vong1

m

E4

imexco
INOX

1500

6.0

6
7

32

2MM
IMEXCO
TOLE
DEN
6

0.8mm

0.0
1500

60

VONG

SOX

2

1.5MM

1.7

5

0.3

0

...
Feed
Rate
Freq Duty Tieu
cu
Khi oxy NITO KHI
NEN
N0ZZL
E
focal
Tole
3mm
imeco
1500 1000 80 2VON
G
1.5
1.5 2MM 2
INOC
SOC
1MM
1400 1000 45 2.5 5
INOC
sox2MM
1100 1100 65
67
2VON
G
1.7 1.9
PWR[S
]
1000
6.0 0.5 1.2
Inox
guong
2mm
900
2100
1100
200
60
75
2.5 6
7 32
TOLE
2MM
IMEXCO
1100 1500 50 +2.5 1.5
TOLE
DEN
5MM
1500 2100 93 0 1.5
Inoc2m
m
imexco
1200
E4
500 65 Vong1
0.0
6 0.8mm
INOX
SOX
1.5MM
1500 1500 60 VONG
2
1.7
5 0.3 0
Chế dộ cắt laser - Người đăng: nguyenthanhnguyenspkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chế dộ cắt laser 9 10 409