Ktl-icon-tai-lieu

chế tạo bentonite

Được đăng lên bởi TK Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO ORGANOCLAY
TỪ BENTONITE BÌNH THUẬN
PHẠM THỊ HÀ THANH1, NGÔ KẾ THẾ2, NGHIÊM XUÂN THUNG3, NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ3
1
2

Khoa Hóa học -Trường ĐH Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Khoa Hóa học - Trường ĐH Khoa học hệ Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

ABSTRACT
Organoclay synthesized from Prolabo - French bentonite and Binh Thuan - Vietnam bentonite in
water/alcohol medium is studied by the methods as IR, XRD, TGA, SEM. The results are insignificantly
different when survey in the same conditions: reaction temperature of 300C, the weight ratio
DMDOA/bentonite: 0.6, reaction time 4 hours and pH: 9. In these conditions, the d 001 and organic
content in the product respective is 38.651 Å, 32.93% (with French organoclay) and 39.239 Å, 31.85%
(with Vietnam organoclay). In conclusion, bentotnite Binh Thuan - Vietnam can be used to replace the
French commercial bentonite.
ASSESSMENT OF THE ABILITY OF PROCESSING ORGANOCLAY
FROM BINH THUAN BENTONITE
Sét hữu cơ tổng hợp từ bentonite Prolabo - Pháp và bentonite Bình Thuận – Việt Nam trong dung
dịch rượu nước được nghiên cứu bằng các phương pháp IR, XRD, TGA, SEM. Kết quả thu được có sự
khác nhau không đáng kể khi khảo sát ở cùng điều kiện: nhiệt độ phản ứng 30 0C, tỉ lệ khối lượng
DMDOA/bentonite: 0,6, thời gian phản ứng 4h và pH: 9. Ở điều kiện này, giá trị d001 và hàm lượng hữu
cơ có trong các sản phẩm tương ứng là 38,651Å; 32,93% (với sét hữu cơ Pháp) và 39,239Å; 31,85%
(với sét hữu cơ Việt Nam). Như vậy có thể sử dụng bentotnite Bình Thuận – Việt Nam để thay thế cho
bentonite thương phẩm của Pháp.
I – MỞ ĐẦU
Nhiều tính chất cơ lý của vật liệu polyme đã
tăng đáng kể khi được gia cường bằng các hạt có
kích thước nano như tăng modul bền kéo, khả
năng chịu nhiệt, giảm độ thấm khí. Trong tất cả
các chất gia cường có kích thước nano tiềm năng
thì khoáng sét, đặc biệt là bentonite được nghiên
cứu rộng rãi hơn bởi chúng có sẵn, xử lý đơn giản
[4,5]. Tuy nhiên bentonite là hợp chất ưa nước,
khoảng cách cơ bản giữa các lớp nhỏ, vì vậy
chúng khó có khả năng tương hợp tốt với nền
polyme. Để sự tương hợp xảy ra tốt hơn,
bentonite cần phải được biến tính để chúng trở
thành hợp chất kị nước. Có nhiều phương pháp để
biến tính bentonite, trong đó phương pháp trao
đổi ion được nghiên cứu nhiều, đặc biệt với muối
amin bậc 1, 2, 3, 4.
Bên cạnh đó, theo những tài liệu địa chất, trữ
lượng bentonite ở Việt Nam rất dồi dào khoảng

1

5.000.000 tấn (cấp 1), 42.0...
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO ORGANOCLAY
TỪ BENTONITE BÌNH THUẬN
PHẠM THỊ HÀ THANH
1
, NGÔ KẾ THẾ
2
, NGHIÊM XUÂN THUNG
3
, NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ
3
1
Khoa Hóa học -Trường ĐH Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
2
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3
Khoa Hóa học - Trường ĐH Khoa học hệ Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
ABSTRACT
Organoclay synthesized from Prolabo - French bentonite and Binh Thuan - Vietnam bentonite in
water/alcohol medium is studied by the methods as IR, XRD, TGA, SEM. The results are insignificantly
different when survey in the same conditions: reaction temperature of 30
0
C, the weight ratio
DMDOA/bentonite: 0.6, reaction time 4 hours and pH: 9. In these conditions, the d
001
and organic
content in the product respective is 38.651 Å, 32.93% (with French organoclay) and 39.239 Å, 31.85%
(with Vietnam organoclay). In conclusion, bentotnite Binh Thuan - Vietnam can be used to replace the
French commercial bentonite.
ASSESSMENT OF THE ABILITY OF PROCESSING ORGANOCLAY
FROM BINH THUAN BENTONITE
Sét hữu tổng hợp từ bentonite Prolabo - Pháp bentonite Bình Thuận Việt Nam trong dung
dịch rượu nước được nghiên cứu bằng các phương pháp IR, XRD, TGA, SEM. Kết quả thu được sự
khác nhau không đáng kể khi khảo sát cùng điều kiện: nhiệt độ phản ứng 30
0
C, tỉ lệ khối lượng
DMDOA/bentonite: 0,6, thời gian phản ứng 4h và pH:
9. Ở điều kiện này, giá trị d
001
và hàm lượng hữu
trong các sản phẩm tương ứng 38,651Å; 32,93% (với sét hữu Pháp) 39,239Å; 31,85%
(với sét hữu Việt Nam). Như vậy thể sử dụng bentotnite Bình Thuận Việt Nam để thay thế cho
bentonite thương phẩm của Pháp.
I – MỞ ĐẦU
Nhiều tính chất của vật liệu polyme đã
tăng đáng kể khi được gia cường bằng các hạt
kích thước nano như tăng modul bền o, khả
năng chịu nhiệt, giảm độ thấm khí. Trong tất cả
các chất gia cường kích thước nano tiềm năng
thì khoáng sét, đặc biệt bentonite được nghiên
cứu rộng rãi hơn bởi chúng có sẵn, xử lý đơn giản
[4,5]. Tuy nhiên bentonite là hợp chất ưa nước,
khoảng cách cơ bản giữa các lớp nhỏ, vậy
chúng khó kh ng tương hợp tốt với nền
polyme. Để sự tương hợp xảy ra tốt hơn,
bentonite cần phải được biến tính để chúng tr
thành hợp chất kị nước. Có nhiều phương pháp để
biến tính bentonite, trong đó phương pháp trao
đổi ion được nghiên cứu nhiều, đặc biệt với muối
amin bậc 1, 2, 3, 4.
Bên cạnh đó, theo những tài liệu địa chất, trữ
lượng bentonite Việt Nam rất dồi dào khoảng
5.000.000 tấn (cấp 1), 42.000.000 tấn (cấp 2),
tài nguyên dự báo khoảng 350.760.000m
3
.
Trong các mỏ điểm mỏ bentonite đã phát
hiện được nước ta thì mỏ Nha Bình
Thuận có hàm lượng kiềm cao hơn cả.
Trong các thông báo trước đây, quá trình
điều chế sét hữu từ bentonite (Prolabo)
bentonite xuất xứ từ Bình thuận với
đimetylđioctađecylammoni clorua trong nước
đã được khảo sát [1,2]. Bentonite Bình Thuận
đã được xem như nguồn khoáng chất
lượng tốt để điều chế sét hữu sử dụng làm
chất độn gia cường. Công trình này đã khẳng
định khả năng trên của bentonite Bình Thuận,
khi so sánh các tính chất của sản phẩm phản
ứng hữu hóa bentonite loại này với
bentonite thương phẩm của hãng prolabo
(Pháp).
II – THỰC NGHIỆM
1
chế tạo bentonite - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chế tạo bentonite - Người đăng: TK Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
chế tạo bentonite 9 10 666