Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo Guốc phanh xe lửa compozite

Được đăng lên bởi Hien Dinh
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§ATN : ChÕ t¹o guèc phanh xe löa b»ng vËt liÖu Composite
Ch¬ng I
Tæng quan vÒ ma s¸t - Mßn
Kh¸i qu¸t vÒ vËt liÖu cã kh¶ n¨ng gi¶m ma s¸t
1. lý thuyÕt vÒ ma s¸t - mßn.
Trong qu¸ tr×nh s¸t, x¶y ra t¬ng t¸c côc cña c¸c líp mÆtt
liÖu trªn diÖn tÝch rÊt nhá. t¬ng t¸c nµy lµm thay ®æi cÊu tróc tÝnh chÊt
vËt liÖu trªn mÆt s¸t. §èi víi c¸c chÊt dÎo thay ®æi nµy rÊt m¹nh
chóng x¶y ra chuçi t¸c dông cña nhiÖt, t¸c ®éng häc, c¸c chÊt ho¹t ®éng
mÆt, ®iÖn tÝch xuÊt hiÖn ...
§Ó s¶n phÈm chÊt ®ã víi mçi hîp tÝnh chÊt cho tríc ®iÒu quan
träng ph¶i dông c¸c ®å thö nghiÖm ma s¸t pháng c¸c ®iÒu
kiÖn sö dông ®iÓn h×nh nhÊt.
Khi nghiªn cøu s©u vÒ ma s¸t vµ mµi mßn ®Æc biÖt lµ ma s¸t - mßn trong
®iÒu kiÖn b«i tr¬n ngêi ta ®· dïng ®Õn bèt. Trong ®a c¸c trêng hîp, c¸c
®Æc trng cÇn ®¸nh gi¸ h¬n c¶ lµ lùc ma s¸t, c¸c thay ®æi c¬ lý bÒ mÆt.
Lùc ma s¸t thêng ®îc ®o b»ng c¸c ph¬ng ph¸p c©n lùc hoÆc theo ®é
t¾t dÇn cña con l¾c. V× tÝnh chÊt bÒ mÆt cä s¸t thêng xÐt theo kÕt qu¶ ®o, tuyÕn
h×nh mÆt ®îc ®¸nh gi¸ theo kÕt qu¶ khèi phæ, p ®iÖn ph©n tÝch cÊu
tróc R¬n ghen.t¨ng tèc ®é, nhiÖt ®é vµ t¶i träng trong kü thuËt hiÖn ®¹i dÉn
®Õn gia t¨ng ®é kh¾c nghiÖt cña c¸c thö nghiÖm mßn vËt liÖu. Bªn c¹nh
®ã ®«i khi ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu ¶nh hëng nh ch©n kh«ng s©u, bøc
m«i trêng x©m thùc...
HÖ sè ma s¸t phô thuéc rÊt lín vµo t¶i träng vu«ng gãc, tèc ®é trît, nhiÖt
®é vµ c¸c yÕu tè kh¸c.
phô thuéc cña ma s¸t vµo t¶i träng thay ®æi theo nhiÖt ®é. ë
nhiÖt ®é thö nghiÖm ®Þnh ma s¸t gi¶m khi t¨ng t¶i träng cßn nÕu t¶i
träng cè ®Þnh, hÖ sè ma s¸t t¨ng khi nhiÖt ®é t¨ng.
Khi thay ®æi nhiÖt ®é th× c¶ vËn téc trît cña chÊt dÎo còng cã thÓ cã c¸c
®Æc tÝnh kh¸c nhau nh mét vËt thuû tinh, vËt mÒm hoÆc vËt dÎo.
Khi ®¸nh gi¸ ®é chÞu mµi mßn cña chÊt dÎo nªn chän mét ®Æc trng
kh«ng thay ®æi theo lùc ma s¸t. VÝ dô : chän tû sè gi÷a ®é mµi mßn vµ lùc ma
1
Chế tạo Guốc phanh xe lửa compozite - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo Guốc phanh xe lửa compozite - Người đăng: Hien Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Chế tạo Guốc phanh xe lửa compozite 9 10 497