Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo máy

Được đăng lên bởi Tuan Anh Nguyen
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 3045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
§1: Một số định nghĩa và khái niệm
I/ Khái niệm về sản phẩm, phôi
1/ Sản phẩm
- Định nghĩa: Là danh từ dùng để chỉ một thành phẩm được hoàn thành ở khâu cuối cùng
- Ví dụ: + Nhà máy sản xuất xe đạp, xe máy, ô tô.... có sản phẩm là xe đạp,
xe máy
+ Nhà máy sản xuất ổ bi thì sản phẩm lại là các ổ bi
-

Ngoài ra sản phẩm có thể là bộ phận, cơ cấu máy, chi tiết… dùng để lắp ráp, thay thế

+ Chi tiết máy: là đơn vị nhỏ nhất không thể tháo rời được để cấu tạo nên máy (VD: bánh
răng, trục, vít, lốp..)
+ Bộ phận máy (cụm máy): là hai hay nhiều chi tiết máy được lắp cố định với nhau hay
tách rời nhau nhưng không thực hiện chuyển động
+ Cơ cấu máy: là hai hay nhiều chi tiết máy ở 1 bộ phận hay nhiều bộ phận máy có liên hệ
với nhau & thực hiện được 1 chuyển động
2/ Phôi
- Định nghĩa: Là danh từ có tính quy ước chỉ một vật được đưa vào ở khâu đầu tiên của quá
trình sản xuất
- Ví dụ: quá trình đúc, là quá trình rót kim loại lỏng vào khuôn, sau khi kim loại đông đặc
trong khuôn ta nhận được một vật đúc kim loại có hình dáng, kích thước theo yêu cầu.
Những vật đúc này có thể là:
- Sản phẩm của quá trình đúc.
- Chi tiết đúc nếu không cần gia công cắt gọt nữa .
- Phôi đúc nếu vật đúc phải qua gia công cắt gọt như tiện, phay, bào ...
II/ Quá trình thiết kế
1/ Định nghĩa
Là quá trình con người vận dụng kiến thức đã tích lũy qua việc vận dụng tiến bộ khoa học
mới nhất để sáng tạo ra sản phẩm mới được thực hiện bằng bản vẽ và thuyết minh.
2/ Đặc điểm
-

Bản thiết kế là cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất
1

-

Bản thiết kế là cơ sở pháp lý để kiểm tra, đo lường, nghiệm thu sản phẩm, thực hiện hợp
đồng

III/ Quá trình sản xuất
1/ Định nghĩa
Là quá trình con người thông qua công cụ lao động làm biến đổi đối tượng sản xuất về
mặt bản chất, trạng thái, hình dáng và kích thước để tạo nên sản phẩm
2/ Đặc điểm
- Quá trình sản xuất bao gồm nhiều giai đoạn

- Để thực hiện các quá trình sản xuất, nhà máy cơ khí chia thành nhiều phân xưởng và bộ
phận theo dây chuyền công nghệ nhưng với nhiệm vụ và phần việc chuyên môn khác nhau
VD: Ứng với những giai đoạn khác nhau người ta tổ chức thành các phân xưởng nhỏ
như: Phân xưởng đúc, phân xưởng rèn ...
IV/ Quá trình công nghệ (qui trình công nghệ - QTCN)
1/ Định nghĩa
Là một phần của quá trình sản xuất được tiến hành bằng một kĩ thuật nhất định theo một
trình tự đã xác định.
2/ Một số ví dụ

2

-

Qui trình công nghệ đúc là một giai đoạn của qui trình sản xuất làm thay đổi trạng thái
từ gang, thép thỏi thành...
1
CHƢƠNG 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
§1: Một số định nghĩa và khái niệm
I/ Khái niệm về sản phẩm, phôi
1/ Sản phẩm
- Định nghĩa: Là danh từ dùng để chỉ một thành phẩm được hoàn thành ở khâu cuối cùng
- Ví dụ: + Nhà máy sản xuất xe đạp, xe máy, ô tô.... có sản phẩm là xe đạp,
xe máy
+ Nhà máy sản xuất ổ bi thì sản phẩm lại là các ổ bi
- Ngoài ra sản phẩm có thể là bộ phận, cơ cấu máy, chi tiết… dùng để lắp ráp, thay thế
+ Chi tiết máy: là đơn vị nhỏ nhất không thể tháo rời được để cấu tạo nên máy (VD: bánh
răng, trục, vít, lốp..)
+ Bộ phận máy (cụm máy): là hai hay nhiều chi tiết máy được lắp cố định với nhau hay
tách rời nhau nhưng không thực hiện chuyển động
+ Cơ cấu máy: là hai hay nhiều chi tiết y ở 1 bộ phận hay nhiều bộ phận máy có liên hệ
với nhau & thực hiện được 1 chuyển động
2/ Phôi
- Định nghĩa: Là danh từ có tính quy ước chỉ một vật được đưa vào ở khâu đầu tiên của quá
trình sản xuất
- dụ: quá trình đúc, quá trình rót kim loại lỏng o khuôn, sau khi kim loại đông đặc
trong khuôn ta nhận được một vật đúc kim loại có hình dáng, kích thước theo yêu cầu.
Những vật đúc này có thể là:
- Sản phẩm của quá trình đúc.
- Chi tiết đúc nếu không cần gia công cắt gọt nữa .
- Phôi đúc nếu vật đúc phải qua gia công cắt gọt như tiện, phay, bào ...
II/ Quá trình thiết kế
1/ Định nghĩa
Là quá trình con người vận dụng kiến thức đã tích lũy qua việc vận dụng tiến bộ khoa học
mới nhất để sáng tạo ra sản phẩm mới được thực hiện bằng bản vẽ và thuyết minh.
2/ Đặc điểm
- Bản thiết kế là cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất
Chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo máy - Người đăng: Tuan Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Chế tạo máy 9 10 170