Ktl-icon-tai-lieu

chế tạo phô đúc

Được đăng lên bởi ngothuongtuan
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1714 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ Giáo dục & Đào tạo

TRƯỜNG ĐH PHƯƠNG ĐÔNG

KHOA ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬ
PhÇn 2: ChÕ t¹o ph«i ®óc
1

PhÇn hai: ChÕ t¹o ph«i §óc
2.1. Thùc chÊt, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i QTSX ®óc
2.1.1. Thùc chÊt CTP ®iÒn ®Çy KL láng vµo lßng khu«n
sau khi HK ®«ng ®Æc thu ®­îc SP cã hd¹ng kth­íc yªu cÇu
SP - vËt ®óc: Chi tiÕt ®óc (dïng ngay qu¶ t¹, bi nghiÒn...)
Ph«i ®óc cÇn gia c«ng thªm
LÞch sö: SX ®óc tõ l©u, ngµy cµng hoµn thiÖn → vËt ®óc
hd¸ng pht¹p, m, kth­íc lín, ®é nh½n, CX cao, SP dïng nhiÒu
Nh÷ng chi tiÕt chÞu nÐn, t¶i träng tÜnh, t¶i träng phøc t¹p
khèi l­îng lín b»ng gang, thÐp ... ®Òu do s¶n xuÊt ®óc t¹o ra
2

PhÇn hai: ChÕ t¹o ph«i §óc
2.1.2. §Æc ®iÓm
VËt liÖu réng r·i (nÊu ch¶y kim lo¹i, hîp kim, chÊt dÎo)
Khèi l­îng, kÝch th­íc tõ rÊt nhá ÷ rÊt lín
(vµi g ÷ hµng tr¨mT, vµi mm ÷ hµng chôc m)
H×nh d¸ng rÊt phøc t¹p (ph­¬ng ph¸p kh¸c khã SX ®­îc)
CnghÖ ®¬n gi¶n, trthiÕt bÞ Ýt, kh«ng phøc t¹p, vèn ®Çu t­ Ýt
vËt lín, gi¸ rÎ.
Khi sö dông thiÕt bÞ, CN cao ®é CX cao, n¨ng suÊt cao
NhiÒu khtËt, tæ chøc d¹ng h¹t, c¬ tÝnh kh«ng ®Òu chÞu lùc
Khu«n c¸t ®é nh½n, ®é CX kÐm, t¹o rç khÝ, xØ, t¹p chÊt,
nøt, δ lín

3

Chïa B¸i §Ýnh – Chïa Th­îng

4

Chïa
B¸i
§Ýnh
T­îng
PhËt
Tæ
Nh­
Lai

5

Chïa
B¸i §Ýnh
Chu«ng
®ång ®óc
30 & 50
TÊn

6

Chïa B¸i §Ýnh – 500 t­îng ®¸ La H¸n

7

2.1.3. Ph©n lo¹i
* Theo lo¹i khu«n
Kh mét lÇn (khc¸t, khvá máng, khmÉu ch¶y)
Khu«n b»ng tay, b»ng m¸y (ph­¬ng ph¸p)
Khu«n b¸n vÜnh cöu (khu«n ®Êt sÐt)
Khu«n vÜnh cöu (khu«n kim lo¹i)
* Theo VL lµm khu«n (khc¸t,kh®Êt sÐt,khKL)
* Theo ph­¬ng ph¸p ®iÒn ®Çy hîp kim láng:
®óc ¸p lùc, ®óc ly t©m
8

ChÕ t¹o ph«i §óc

§óc trong khu«n c¸t

§óc trong Khu«n trªn
Dïng
hßm khu«n nÒn x­ëng d­ìng g¹t

Khu«n vá máng

§óc ®Æc biÖt

Khu«n
kim lo¹i

§óc §óc ly §óc
¸p lùc t©m liªn tôc

Khu«n mÉu ch¶y

S¬ ®å ph©n lo¹i ph­¬ng ph¸p ®óc9

§óc trong kh. c¸t – Ph­¬ng ph¸p lµm khu«nb»ng tay
§Æc tr­ng
ph©n lo¹i
MÉu gç
MÉu KL
Lµm kh.
trong
hßm
Lµm kh.
nÒn
x­ëng

D¹ng s¶n xuÊt
®Æc tÝnh vËt ®óc

LÜnh vùc sö dông

SX ®¬n chiÕc, lo¹t D¹ng th«ng th­êng
nhá, d¹ng bÊt k×
chÊt l­îng th­êng
SXlo¹t, V§nhá, TB,
N©ng cao ®é CX,
d¹ng ®¬n gi¶n
mÉu sö dông l©u
VËt nhá, TB,
NhiÒu hßm, tiÕt kiÖm
h×nh d¹ng tïy ý
nÒn x­ëng, sÊy
khu«n
SX ®¬n chiÕc,
lo¹t nhá VËt ®óc
lín, d¹ng bÊt k×

ThiÕu hßm khu«n,
Khu«n t­¬i
§óc
10 gang

§óc trong kh. c¸t – Ph­¬ng ph¸p lµm kh. b»ng m¸y
§Æc tr­ng D¹ng s¶n xuÊt
ph©n lo¹i ®Æc tÝnh vËt ®óc
M¸y Ðp,
m¸y d»n
M¸y thæi,
b¾n c¸t

SX lo¹t TB, lín,
vËt nhá, ®¬n gi¶n
Lo¹t nhá,TB,
V§lín, d¹ng tïy ý

LÜnh vùc sö dông
N¨ng suÊt, Hßm
kh...
1
KHOA
KHOA
ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬ
ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬ
Bộ Giáo dục & Đào tạo
TRƯỜNG ĐH PHƯƠNG ĐÔNG
TRƯỜNG ĐH PHƯƠNG ĐÔNG
PhÇn 2:
PhÇn 2:
ChÕ t¹o ph«i ®óc
ChÕ t¹o ph«i ®óc
chế tạo phô đúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chế tạo phô đúc - Người đăng: ngothuongtuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
chế tạo phô đúc 9 10 855