Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống chiếu sáng đường

Được đăng lên bởi haquangdien
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Gãi thÇu 24: hÖ thèng chiÕu s¸ng phÇn tuyÕn Dù ¸n: ®êng nam s«ng hËu
HÖ thèng chiÕu s¸ng
I. m« t¶ c«ng viÖc vµ c¸c qui ®Þnh chung
1. M« t¶ chung:
a. C«ng t¸c x©y dùng thèng chiÕu s¸ng bao gåm toµn viÖc cung cÊp
l¾p ®Æt hoµn chØnh c¸c t t, thiÕt chiÕu s¸ng nh: ®Ìn hoµn chØnh, cét
®Ìn, cÇn ®Ìn, mãng cét, c¸p ®iÖn, thiÕt ®iÒu khiÓn, c¸c p kiÖn kÌm theo
thèng tr¹m biÕn ¸p cÊp nguån líi ®iÖn trung thÕ ®Õn ®Þa ®iÓm ®Æt
tr¹m. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bao gåm c¸c c«ng viÖc n chuyÓn, lu kho b·i, b¶o
qu¶n, l¾p r¸p, l¾p ®Æt t¹i hiÖn trêng, ®Êu nèi vËn hµnh thö nghiÖm ®Ó cung
cÊp mét hÖ thèng chiÕu s¸ng ®êng phè hoµn thiÖn phï hîp víi c¸c chi tiÕt ghi
trong thiÕt kÕ ®· ®îc phª duyÖt, theo c¸c chØ dÉn trong b¶n chØ n
thuËt nµy hoÆc theo chØ dÉn cña T vÊn gi¸m s¸t.
b. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp, l¾p ®Æt hoµn chØnh thèng chiÕu s¸ng theo c¸c
trÝ, kÝch thíc vËt liÖu nh ®· tr×nh bµy trong thÇu hoÆc trong c¸c b¶n
c¸c b¶n danh môc chiÕu s¸ng. ViÖc thiÕt thèng ®Ìn, ®é cao l¾p
r¸p, kho¶ng c¸ch còng nh c¸c yªu cÇu vÒ cêng ®é s¸ng ®é ®ång ®Òu, ®îc
®Æc biÖt chó ý tíi trong c¸c yªu cÇu thuËt c¸c b¶n thiÕt kÕ. Nhµ thÇu
ph¶i nép c¸c n vÏ chi tiÕt trong xëng, catalog, mÆt c¾t, chøng nhËn cña c¸c
quan chøc n¨ng c¸c mÉu vËt liÖu ®Ó T vÊn gi¸m s¸t thÈm ®Þnh p
chuÈn tríc khi l¾p ®Æt vµ ®Æt mua c¸c vËt liÖu cho hÖ thèng chiÕu s¸ng.
c. C¸c vËt liÖu trªn mÆt ®Êt ngÇm díi ®Êt ®îc dông trong thi c«ng hÖ thèng
chiÕu s¸ng ph¶i ®îc Nhµ thÇu chuÈn tr×nh T vÊn gi¸m s¸t gåm c¸c n
tÝnh to¸n thiÕt kÕ, b¶n vÏ chi tiÕt, s¬ ®å ®Êu d©y danh môc c¸c lo¹i vËt liÖu
yªu cÇu Ýt nhÊt 1 th¸ng tríc khi b¾t ®Çu c«ng viÖc nµy cña hîp ®ång ®Ó T vÊn
gi¸m s¸t tiÕn hµnh c¸c thñ tôc xem xÐt vµ chÊp thuËn.
d. Nhµ thÇu ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa ®Æc biÖt ®Ó b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh
c«ng céng hiÖn nh ®êng ®iÖn, ®êng d©y ®iÖn tho¹i, èng dÉn dÇu, èng tho¸t
níc th¶i c¸c c«ng tr×nh ngÇm kh¸c (nhÊt c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn n-
íc)nh hëng do c¸c ho¹t ®éng x©y dùng cña m×nh ph¶i chÞu mäi chi
phÝ liªn quan. Trong mäi lóc mäi trÝ thi c«ng, Nhµ thÇu ph¶i ®iÒu khiÓn
c¸c ho¹t ®éng cña m×nh p hîp víi c¸c quy ®Þnh cña c¸c quan liªn
quan ®Òn mäi thiÖt h¹i do lçi cña nhµ thÇu g©y ra b»ng kinh phÝ cña
chÝnh m×nh.
e. trÝ c¸c cét ®Ìn, tr¹m biÕn ¸p, ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng c¸c thiÕt
liªn quan trªn n vÏ thiÕt kÕ chØ t¬ng ®èi. trÝ chÝnh x¸c do Nhµ thÇu
lùa chän vµ T vÊn gi¸m s¸t quyÕt ®Þnh cô thÓ t¹i hiÖn trêng.
f. ViÖc l¾p ®Æt thèng tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng, biÓn b¸o hiÖu vµ c¸c
c«ng viÖc liªn quan ®Õn viÖc thèng chiÕu s¸ng hiÖn i (NÕu cã)
kh«ng n»m trong ph¹m vi c«ng t¸c nµy.
2. ThiÕt bÞ vµ vËt liÖu
Danh môc vËt t, thiÕt bÞ vµ c¸c chi tiÕt ph¶i ®óng quy ®Þnh vµhiÖu t¬ng
øng víi c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc liªn quan ®Õn ®iÖn c¸c ngµnh t¬ng
kh¸c. TÊt c¸c h¹ng môc c«ng viÖc c¸c thiÕt bÞ, hµng hãa ph¶i chÕ t¹o
®óng theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn, qui tr×nh qui ph¹m thuËt ®iÖn
chiÕu s¸ng cña ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh chuyªn ngµnh kh¸c cã liªn quan.
Nhµ thÇu ph¶i lµ ngêi duy nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt ®Çy ®ñ ®iÒu phèi
vËn hµnh c¸c c«ng t¸c x©y dùng theo ChØ dÉn thuËt nµy. C¸c chi tiÕt,
phËn, linh kiÖn ph¶i thiÕt sao cho ®¶m b¶o chÝnh x¸c chøc n¨ng nh: ph©n
ChØ dÉn kü thuËt thi c«ng 1/13 Trang
Chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống chiếu sáng đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống chiếu sáng đường - Người đăng: haquangdien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống chiếu sáng đường 9 10 234