Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công móng cọc 250

Được đăng lên bởi tmthienabc
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ TIM MỐC VÀ THI CÔNG PHẦN MÓNG:
1.1.1. Tiêu chuẩn áp dụng :
- TCVN 9361 : 2012 – Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu.
- TCVN 9398 : 2012 – Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung
- TCVN 4447 : 2012 – Công tác đất – Qui phạm thi công và nghiệm thu
- TCVN 9394 : 2012 – Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu.
- TCVN 4516 : 1988 - Hoàn thiện mặt bằng xây dựng – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
1.1.2. Công tác định vị tim mốc cho từng hạng mục:
- Công tác bàn giao tim mốc của công trình được Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn
giám sát, Chính quyền địa phương bàn giao cho Đơn vị thi công, có biên bản bàn giao.
- Sau khi nhận mặt bằng công trình, tim mốc từ Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn thiết kế. Đơn vị
thi công cho tiến hành cho phát hoang mặt bằng công trình để định vị tim mốc cho từng hạng mục
công trình.
- Trong quá trình phát hoang mặt bằng, định vị tim mốc các hạng mục từ mốc chuẩn. Đơn vị
thi công tiến hành kiểm tra các mốc ranh đất, nếu có sai khác hoặc mốc ranh đất không thể xác
định làm ảnh hưởng đến việc định vị các hạng mục nằm trong ranh dự án, đơn vị thi công cần kết
hợp đơn vị Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư và Chính quyền địa phương để phục hồi
lại ranh đất hoặc điều chỉnh vị trí các hạng mục công trình theo ranh đất được phục hồi thực tế.
- Các mốc chuẩn được cố định chắc chắn bằng bêtông và được bảo vệ trong suốt quá trình thi
công.
- Các mốc trung gian, trục được cố định trên hệ thống Gabari cho từng hạng mục đảm bảo các
yêu cầu sau:
+ Thẳng hàng, vuông góc.
+ Chắc chắn và được bảo vệ.
1.1.3. Công tác thi công cọc BTCT:
a) Công tác chuẩn bị ép cọc:
- Cọc bêtông cốt thép đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được tập kết tại bãi cọc công trình.
- Trước khi tiến hành thi công cọc, Nhà thầu thi công xuất trình với đơn vị Tư vấn giám sát,
Chủ đầu tư về lý lịch các loại máy sử dụng gồm có:
+ Lý lịch máy ép có kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.
+ Lý lịch xe cẩu có kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.
+ Bằng nghề lái xe cẩu phù hợp với loại xe cẩu sử dụng.
+ Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực dầu và các van chịu áp lực của cơ quan có
thẩm quyền.
- Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau:
+Công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định;
+Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục tâm cọc khi ép từ đỉnh cọc và tác
dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, không gây ra lực ngang lên cọc;
+Thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định...
1. CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ TIM MỐC VÀ THI CÔNG PHẦN MÓNG:
1.1.1. Tiêu chuẩn áp dụng :
- TCVN 9361 : 2012 – Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu.
- TCVN 9398 : 2012 – Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung
- TCVN 4447 : 2012 – Công tác đất – Qui phạm thi công và nghiệm thu
- TCVN 9394 : 2012 – Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu.
- TCVN 4516 : 1988 - Hoàn thiện mặt bằng xây dựng – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
1.1.2. Công tác định vị tim mốc cho từng hạng mục:
- Công tác bàn giao tim mốc của công trình được Chủ đầu tư, đơn vị vấn thiết kế, vấn
giám sát, Chính quyền địa phương bàn giao cho Đơn vị thi công, có biên bản bàn giao.
- Sau khi nhận mặt bằng công trình, tim mốc từ Chủ đầu đơn vị vấn thiết kế. Đơn vị
thi công cho tiến hành cho phát hoang mặt bằng công trình để định vị tim mốc cho từng hạng mục
công trình.
- Trong quá trình phát hoang mặt bằng, định vị tim mốc các hạng mục từ mốc chuẩn. Đơn vị
thi công tiến hành kiểm tra các mốc ranh đất, nếu sai khác hoặc mốc ranh đất không thể c
định làm ảnh hưởng đến việc định vị các hạng mục nằm trong ranh dự án, đơn vị thi công cần kết
hợp đơn vị vấn giám sát, vấn thiết kế, Chủ đầu Chính quyền địa phương để phục hồi
lại ranh đất hoặc điều chỉnh vị trí các hạng mục công trình theo ranh đất được phục hồi thực tế.
- Các mốc chuẩn được cố định chắc chắn bằng bêtông được bảo vệ trong suốt quá trình thi
công.
- Các mốc trung gian, trục được cố định trên hệ thống Gabari cho từng hạng mục đảm bảo các
yêu cầu sau:
+ Thẳng hàng, vuông góc.
+ Chắc chắn và được bảo vệ.
1.1.3. Công tác thi công cọc BTCT:
a) Công tác chuẩn bị ép cọc:
- Cọc bêtông cốt thép đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được tập kết tại bãi cọc công trình.
- Trước khi tiến hành thi công cọc, Nhà thầu thi công xuất trình với đơn vị vấn giám sát,
Chủ đầu tư về lý lịch các loại máy sử dụng gồm có:
+ Lý lịch máy ép có kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.
+ Lý lịch xe cẩu có kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.
+ Bằng nghề lái xe cẩu phù hợp với loại xe cẩu sử dụng.
+ Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực dầu các van chịu áp lực của quan
thẩm quyền.
- Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau:
+Công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định;
+Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục tâm cọc khi ép từ đỉnh cọc và tác
dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, không gây ra lực ngang lên cọc;
+Thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định thời hiệu về đồng hồ đo áp và các van dầu cùng bảng
hiệu chỉnh kích do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện vận hành và an toàn lao động khi thi công
- Lựa chọn hệ phản lực cho công tác ép cọc phụ thuộc vào đặc điểm hiện trường, đặc điểm
công trình, đặc điểm địa chất công trình, năng lực của thiết bị ép. Có thể tạo ra hệ phản lực bằng neo
xuắn chặt trong lòng đất, hoặc dàn chất tải bằng vật nặng trên mặt đất khi tiến hành ép trước, hoặc
đặt sẵn các neo trong móng công trình để dùng trọng lượng công trình làm hệ phản lực trong
phương pháp ép sau. Trong mọi trường hợp tổng trọng lượng hệ phản lực không nên nhỏ hơn 1,1 lần
lực ép lớn nhất do thiết kế quy định.
1
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công móng cọc 250 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công móng cọc 250 - Người đăng: tmthienabc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công móng cọc 250 9 10 59