Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ số kĩ thuật đầu máy 18E

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giíi thiÖu ®Çu m¸y D18E
§Çu m¸y: D18E
§©y lµ lo¹i ®Çu m¸y diezel T§§, c«ng suÊt 1800 ML, tèc ®é 100km/h do
ngµnh ®-êng s¾t ®Æt hµng cña V-¬ng quèc BØ, ®-îc ®-a vµo ViÖt Nam tõ n¨m
1894 vµ ®-îc giao cho xÝ nghiÖp ®Çu m¸y Vinh qu¶n lý vµ khai th¸c 16 ®Çu m¸y
cho ®Õn nay, lµm nhiÖm vô kÐo tµu hµng trªn chÝnh tuyÕn. HiÖn nay ®Çu m¸y
D18E lµ lo¹i ®Çu m¸y cã c«ng suÊt lín, lµ nguån ®éng lùc quan träng trong vËn
t¶i hµng ho¸ cña C«ng ty vËn t¶i Hµng ho¸ §-êng s¾t nãi riªng vµ cña ngµnh
®-êng s¾t ViÖt Nam nãi chung.

Tæng thÓ ®Çu m¸y D18E
C¸c kÝch th-íc c¬ b¶n §M:
KT c¬ b¶n

N-íc
SXN

Ngµy nhËp khÈu,
ngµy khai th¸c

1

Sè l-îng

§¬n vÞ qu¶n lý

Giíi thiÖu ®Çu m¸y D18E
15500 x 2800 x3800

BØ

1984

XÝ nghiÖp §Çu
m¸y Vinh

16

1. Th«ng sè chÝnh cña ®Çu m¸y:
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13

15
16
17
18
19

Th«ng sè chÝnh

C«ng suÊt ®éng c¬
T¶i träng trôc
C«ng th-c trôc
Träng l-îng tÝnh ®-îc khi vËn hµnh
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc
Kho¶ng c¸ch t©m gi÷a c¸c gi¸ chuyÓn
B¸n kÝnh cong tèi thiÓu:
- ChÝnh tuyÕn:
- §-êng nh¸nh
Tèc ®é ®Çu m¸y:
- Tèc ®é tèi ®a:
- Tèc ®é liªn tôc:
Lùc kÐo ®Çu m¸y:
- Lùc kÐo khëi ®éng tèi ®a.
- Lùc kÐo liªn tôc:
C«ng suÊt h·m tèi ®a
Lùc h·m ®éng n¨ng tèi ®a
ChiÒu cao t©m ®Çu ®Êm trªn ray
KÝch th-íc bao:
- ChiÒu dµi:
- ChiÒu réng
- ChiÒu cao (max)
Dung tÝch nhiªn liÖu
Dung tÝch dÇu
Dung tÝch n-íc lµm m¸t
Träng l-îng c¸t
Khæ ®-êng
§éng c¬ ®iezel:

§M:

2000 CV
14 tÊn
Co - Co
84 tÊn
1650 mm
7900 mm
75 m
105 km/h
225 kN

825 mm
15500 mm
2800 mm
3800 mm
3000 lÝt
400 lÝt
400 lÝt
260 kg
1000 mm
CKL – 8TR – 240 CO

2

Giíi thiÖu ®Çu m¸y D18E

2. Giíi thiÖu c¸c th«ng sè chñ yÕu cña ®éng c¬ ®Çu m¸y Diezel`
KiÓu ®éng c¬

C¸c th«ng sè chÝnh cña
®éng c¬

N-íc s¶n
xuÊt

CKL8 – TR – 240

Belgium

- KiÓu ®éng c¬

CO

- Sè kú

4

- Ph-¬ng ph¸p n¹p kh«ng khÝ.

Tubor(t¨ng ¸p)

- Sè xi lanh.
- C¸ch bè trÝ xi lanh.

8

- §-êng kÝnh xi lanh.

Th¼ng ®øng

- Hµnh tr×nh piston.

241 mm

- C«ng suÊt.

305 mm

+ §Þnh møc theo UIC.
2000 CV

+ ThiÕt kÕ.

1670 CV

- Vßng quay ®éng c¬.
+ Vßng quay max.
+ Vßng quay min.

1000 V/p

+ Vßng quay siªu tèc.

500 V/p

- TØ sè nÐn.

1080 V/p

- ChiÒu quay (nh×n tõ b¸nh ®µ).
- Thø tù næ.

Ng-îc chiÒu K§H

- Tiªu hao nhiªn liÖu.

1-4-2-6-8-5-7-3

- Khëi ®éng ®éng c¬.

159 g/CV /h
3

Giíi thiÖu ®Çu m¸y D18E
- kÝch th-íc ®éng c¬.

2 ®éng c¬ demarreur

- Träng l-îng.

3400x2050x1200 mm

- S¬ ®å lµm m¸t.

11050 kg
Hai vßng tuÇn hoµn

- KiÓu t¨ng ¸p.

n-íc cao ¸p & thÊp ¸p
VTR 251 – 2w3p

4

...
Giíi thiÖu ®Çu m¸y D18E
1
§Çu m¸y: D18E
§©y lo¹i ®Çu m¸y diezel T§§, c«ng suÊt 1800 ML, tèc ®é 100km/h do
ngµnh ®-êng s¾t ®Æt hµng cña V-¬ng quèc BØ, ®-îc ®-a vµo ViÖt Nam n¨m
1894 vµ ®-îc giao cho xÝ nghiÖp ®Çu m¸y Vinh qu¶n lý vµ khai th¸c 16 ®Çu m¸y
cho ®Õn nay, lµm nhiÖm kÐo tµu hµng trªn chÝnh tuyÕn. HiÖn nay ®Çu m¸y
D18E lo¹i ®Çu m¸y cã c«ng suÊt lín, nguån ®éng lùc quan träng trong vËn
t¶i hµng ho¸ cña C«ng ty vËn t¶i Hµng ho¸ §-êng s¾t nãi riªng cña ngµnh
®-êng s¾t ViÖt Nam nãi chung.
Tæng thÓ ®Çu m¸y D18E
C¸c kÝch th-íc c¬ b¶n §M:
KT c¬ b¶n
N-íc
SXN
Ngµy nhËp khÈu,
ngµy khai th¸c
Sè l-îng §¬n vÞ qu¶n lý
Chỉ số kĩ thuật đầu máy 18E - Trang 2
Chỉ số kĩ thuật đầu máy 18E - Người đăng: Nguyễn Thế Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chỉ số kĩ thuật đầu máy 18E 9 10 40