Ktl-icon-tai-lieu

chi tiết máy

Được đăng lên bởi Cơn Gió Nhẹ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần IV. THIẾT KẾ KẾT CẤU TRỤC
II. Giá trị của các lực ăn khớp.
2.1. Tải trọng tác dụng lên trục
2.1.1. Chọn vật liệu:
Thép 45 thường hoá có :

 b  600( MPa)

 ch  340( MPa )

    12...20( MPa)
2.1.2. Bộ truyền cấp nhanh: Cặp bánh răng nghiêng, ta có :


T1 =110693,18(Nmm)

 t  20,12o

d1  74, 47( mm)

+ Lực vòng tính theo công thức (10.1)
Ft1= Ft2=

2.T1
d

=6,4o

=

2.110693,18
74, 47

+ Lực hướng tâm: Fr1 =Fr2 =Ft1.

 TL1

ta có :

=2972,83(N).

tg t
tg 20,12o
 2972,83.
 1095,9( N )
cos
cos6,4o



+ Lực dọc trục: Fa1 =Fa2 = Ft1.tg =2972,83.tg6,4o =333,46 (N)
2.1.2. Bộ truyền cấp chậm: Cặp bánh răng trụ răng thẳng, ta có
:


T2 =347533,8(Nmm)

 t  20o

d1  117, 3(mm)

+ Lực vòng tính theo công thức (10.1)
Ft3= Ft4=

2.T2
d 2

=0

=

 TL1

ta có :

2.347533,8
 5925,55( N )
117,3

+ Lực hướng tâm Fr3 =Fr4 =Ft3.tg
2156,72(N)
+ Lực dọc trục Fa3 =Fa4 = Ft3.tg



 t

=5925,55 .tg 20o =

=9896,5 .tg0o =0

2.1.3.Lực tác dụng từ khớp nối.
Để truyền chuyển động , mô men từ động cơ vào trục 1 ta
trọn loại nối trục vòng đàn hồi vì đơn giản dễ chế tạo, làm việc
tin cậy, có khả năng bù sai lệch trục. Vậy trước hết ta phải thiết
kế nối trục đàn hồi:
Với trục động cơ dđc = 32 (mm), mô men tính toán T k =
k.Tđc = 1,8.36,86= 66,35 (Nm) (tra bảng 16.1 tập 2, ta có k =
1,8 cho xích tải)
Tra bảng 16-10.a ta được:
Đường kính lỗ lắp với trục động cơ: d= 32 (mm)
Mô men xoắn cho phép: [T] = 125(Nm)
Đường kính ngoài : D= 125 (mm)
Đường kính tâm lỗ chốt : D0 = 90 (mm)
Chiều dài phần lắp trên trục động cơ: l1 = 30 (mm)
Chiều dài phần lắp trên trục 1: l2 = 32 (mm)
Theo công tức tính lực vòng trên khớp nối
Ft 

2T 2.110693,18

 2459,85( N )
Do
90

Lực từ khớp nối tác dụng lên trục
Fk = (0,2 ÷ 0,3)Ft = (491,97 ÷ 737,96)
=> Fk = 600 (N)
2.1.4 Lùc t¸c dông lªn bé truyÒn ®ai.
F® = 1078,37 (N)
F®x = F® sin300 = 1078,37. sin300 = 539,185 (N)
F®y = F® cos300 = 1078,37.cos300 = 933,9 (N)

2.2. Tính sơ bộ đường kính trục
d

Theo công thức 10.9(Tl1)

3

T
0, 2.  

 

=12…20 là ứng suất xoắn cho phép, lấy trị số
nhỏ đối với trục vào của hộp giảm tốc, trị số lớn đối với trục ra
+) Trục động cơ :động cơ là 4A112M4Y3 tra bảng
d dc

P1.7 ta có đường kính trục :
=32 mm
+) Trục 1
Đối với trục nối khớp với động cơ thì chọn theo
kinh nghiệm :
d1 =(0,8…1,2) dd/c = 25,6…..38,4
d1 

3

T1
110693,18
3
 34, 065
0, 2.  
0, 2.14

=> chọn sơ bộ d1 =35(mm)
+) Trục 2
d2 

3

T2
347533,8
3
 49,88
0, 2.  
0, 2.14

chọn sơ bộ d 2 =50 (mm)
+) Trục 3
d3 

3...
Phần IV. THIẾT KẾ KẾT CẤU TRỤC
II. Giá trị của các lực ăn khớp.
2.1. Tải trọng tác dụng lên trục
2.1.1. Chọn vật liệu:
Thép 45 thường hoá có :
600( )MPa
b
340( )
ch
MPa
12...20( )MPa
2.1.2. Bộ truyền cấp nhanh: Cặp bánh răng nghiêng, ta có :
T
1
=110693,18(Nmm)
=6,4
o
1
74,47( )d mm
20,12
o
t
+ Lực vòng tính theo công thức (10.1)
1TL
ta có :
F
t1
= F
t2
=
1
2.T
d
=
=2972,83(N).
+ Lực hướng tâm: F
r1
=F
r2
=F
t1
.
o
20,12
2972,83. 1095,9( )
os os6,4
o
t
tg
tg
N
c c
+ Lực dọc trục: F
a1
=F
a2
= F
t1
.tg
=2972,83.tg6,4
o
=333,46 (N)
2.1.2. Bộ truyền cấp chậm: Cặp bánh răng trụ răng thẳng, ta có
:
T
2
=347533,8(Nmm)
=0
1
117,3( )d mm
20
o
t
+ Lực vòng tính theo công thức (10.1)
1TL
ta có :
F
t3
= F
t4
=
2
2
2.T
d
=
2.347533,8
5925,55( )
117,3
N
+ Lực hướng tâm F
r3
=F
r4
=F
t3
.tg
t
=5925,55 .tg 20
o
=
2156,72(N)
+ Lực dọc trục F
a3
=F
a4
= F
t3
.tg
=9896,5 .tg0
o
=0
chi tiết máy - Trang 2
chi tiết máy - Người đăng: Cơn Gió Nhẹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
chi tiết máy 9 10 38