Ktl-icon-tai-lieu

Chi tiết máy

Được đăng lên bởi nguyenduc994
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4: Bộ truyền bánh răng

Chương 4: (5 tiết)

BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:
- Phân biệt được các loại bộ truyền bánh răng, trình bày lại được ưu nhược
điểm và phạm vi ứng dụng của bộ truyền bánh răng.
- Liệt kê được các thông số hình học và động học của bộ truyền bánh răng.
- Giải thích được về sự dịch chỉnh bánh răng, về sự hư hỏng và các chỉ tiêu
tính toán bánh răng.
- Tra bảng, chọn được số liệu phù hợp để tính toán.
- Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, bộ truyền bánh răng nón răng
thẳng theo chỉ tiêu sức bền tiếp xúc và sức bền uốn.
- Làm được các bài tập tính toán về bộ truyền bánh răng.
- Trung thành với số liệu tính toán.
NỘI DUNG:
I. Đại cương
1. Định nghĩa và phân lọai
2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
II. Thông số hình học
1. Thông số bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
2. Thông số bộ truyền bánh răng trụ răng răng nghiêng
3. Thông số bộ truyền bánh răng nón răng thẳng
III. Dịch chỉnh trong bộ truyền bánh răng
1. Dịch chỉnh đều (theo chiều cao răng)
2. Dịch chỉnh góc
IV. Lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng
1. Lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng trụ
2. Lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng nón răng thẳng
V. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
VI. Vật liệu chế tạo bánh răng
VII. Trình tự tính bộ truyền bánh răng
1. Tính bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
2. Tính bộ truyền bánh răng nón răng thẳng
VIII. Ví dụ tính toán
IX. Bài tập
Câu hỏi ôn tập
NHỮNG LƯU Ý VỀ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP:
1. Những khái niệm và định nghĩa cần lướt qua nhanh, vì sinh viên phải có giáo trình
để học. Tập trung giải thích các thông số và vận dụng các công thức để tính toán.
Giải một bài tập mẫu về bánh răng thẳng và một bài tập mẫu về bánh răng nón cho
sinh viên. Hướng dẫn sinh viên cách tra bảng số liệu. Chuẩn bị tài liệu phát tay cho 1
tiết thảo luận.
2. Sinh viên phải đọc trước các nội dung trước khi đến lớp. Liên hệ thực tiễn và chú
ý giải các bài tập trong giáo trình. Đọc thêm các tài liệu tham khảo.

Giáo trình Chi tiết máy

42

Chương 4: Bộ truyền bánh răng

I. ĐẠI CƯƠNG
1. Định nghĩa và phân loại
a) Định nghĩa:
Bộ truyền bánh răng làm việc theo nguyên lý ăn khớp, truyền chuyển
động và công suất nhờ sự ăn khớp giữa các răng trên hai bánh răng. (Hình 4.1)

a

b

Hình 4.1: Bộ truyền bánh răng
(a- ăn khớp ngoài; b- ăn khớp trong)

b) Phân loại:
- Theo vị trí tương đối giữa các trục:
+ Truyền động giữa các trục song song: truyền động bánh răng trụ (H
4.1)
+ Truyền động giữa các trục giao nhau: truyền độn...
Ch ng 4: B truy n bánh răngươ
Ch ng 4: ươ (5 ti t)ế
B TRUY NNHNG
M C TIÊU:
Sau khi h c xong bài h c này, sinh viên có kh năng:
- Phân bi t đ c các lo i b truy n bánh răng, trình bày l i đ c u nh c ượ ượ ư ượ
đi m và ph m vi ng d ng c a b truy n bánh răng.
- Li t kê đ c các thông s hình h c và đ ng h c c a b truy n bánh răng. ượ
- Gi i thích đ c v s d ch ch nh bánh răng, v s h h ng các ch tiêu ượ ư
tính toán bánh răng.
- Tra b ng, ch n đ c s li u phù h p đ tính toán. ượ
- Tính toán b truy n bánh răng tr răng th ng, b truy n bánh răng nón răng
th ng theo ch tiêu s c b n ti p xúc và s c b n u n. ế
- Làm đ c các bài t p tính toán v b truy n bánh răng.ượ
- Trung thành v i s li u tính toán.
N I DUNG:
I. Đ i c ng ươ
1. Đ nh nghĩa và phân l ai
2. u nh c đi m và ph m vi s d ngƯ ượ
II. Thông s hình h c
1. Thông s b truy n bánh răng tr răng th ng
2. Thông s b truy n bánh răng tr răng răng nghiêng
3. Thông s b truy n bánh răng nón răng th ng
III. D ch ch nh trong b truy n bánh răng
1. D ch ch nh đ u (theo chi u cao răng)
2. D ch ch nh góc
IV. L c tác d ng lên b truy n bánh răng
1. L c tác d ng lên b truy n bánh răng tr
2. L c tác d ng lên b truy n bánh răng nón răng th ng
V. Các d ng h ng và ch tiêu tính toán
VI. V t li u ch t o bánh răng ế
VII. Trình t tính b truy n bánh răng
1. Tính b truy n bánh răng tr răng th ng
2. Tính b truy n bánh răng nón răng th ng
VIII. Ví d tính toán
IX. Bài t p
Câu h i ôn t p
NH NG L U Ý V GI NG D Y VÀ H C T P: Ư
1. Nh ng khái ni m đ nh nghĩa c n l t qua nhanh, sinh viên ph i giáo trình ướ
đ h c. T p trung gi i thích các thông s v n d ng các công th c đ tính toán.
Gi i m t bài t p m u v bánh răng th ng m t bài t p m u v bánh răng nón cho
sinh viên. H ng d n sinh viên cách tra b ng s li u. Chu n b tài li u phát tay cho 1ướ
ti t th o lu n.ế
2. Sinh viên ph i đ c tr c các n i dung tr c khi đ n l p. Liên h th c ti n chú ướ ướ ế
ý gi i các bài t p trong giáo trình. Đ c thêm các tài li u tham kh o.
Giáo trình Chi ti t máyế
42
Chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi tiết máy - Người đăng: nguyenduc994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chi tiết máy 9 10 9