Ktl-icon-tai-lieu

CHI TIẾT MÁY

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHI TIẾT MÁY

1

Câu 1.1: Hãy nêu
khái quát các yêu
cầu đối với máy và
CTM. Khả năng
làm việc của máy
được đánh giá qua
các khả năng nào?
Liên hệ với các
CTM cụ thể.
a/ Khái quát các yêu
cầu đối với CTM
Hiệu qủ sử dụng:
Máy thiết kế phải có
năng suất hiệu quả
cao, tiêu tốt ít năng
lượng, có độ chính
xác hợp lý, chi phí
thấp về thiết kế chế
tạo, vận hành sử
dụng. Đồng thời phải
có kích thước khối
lượng nhỏ gọn.
Độ tin cậy cao: Độ
tin cạy là t/c của
máy, bộ phận máy
và các CTM thực
hiện được chức năng
đã định, đồng thời
vẫn đảm bảo các chỉ
tiêu về hiệu quả sử
dụng trong suốt thời
gian lv đã định hoặc
trong suốt quá trình
thực hiện một khối
lượng công việc nào
đó.
Độ tin cậy càng trở
lên quan trọng khi
độ cơ khí hoá, tự
động hoá ngày càng
cao vì rằng chỉ 1 cơ
cấu hay 1 bộ phận
nào đó bị hỏng thì có
thể làm đình trệ hoạt
động của 1 dây
truyền sản xuất.
An toàn trong sử
dụng: Trong điều
kiện sử dụng binhg
thường máy và CTM
không được gây tai
nạn nguy hiểm cho
người sử dụng và

Câu 1.2: Trình
bày các khái niệm
tải trọng trong
tính toán thiết kế
CTM. Nêu các đặc
điểm trong tính
toán
thiết
kế
CTM. Liên hệ vào
việc xác định tải
trọng và phương
pháp tính toán
trong tính toán
thiết kế các bộ
truyền
a/ Các khái niệm tải
trọng trong tính
toán thiết kế CTM
Tải trọng là tác
dụng bên ngoài đặt
lên CTM trong quá
trình lv, Trong thiết
kế cơ khí tải trọng
là lực và mômen
Tuỳ theo đặc tính
tải phân ra:
+ Tải trọng không
đổi ( tĩnh ) là tải
trọng có cả phương,
chiều, trị số không
thay đổi theo thời
gian
+ Tải trọng thay
đổi: là tải trọng có
phương hoặc chiều
hoặc trị số hoặc cả
3 yếu tố trên thay
đổi theo thời gian
b/ Nêu các đặc
điểm trossng tính
toán thiết kế CTM
Trong tính toán
thiết kế người ta sử
dụng khái niệm tải
trọng danh nghĩa,
tải trọng tương
đương và tải trọng
tính toán ( Qdn ; Qtđ
; Qtt )
+ Tải trọng danh
nghĩa ( Qdn ) Khi
CTM làm việc
trong chế độ tải
trọng thay đổi

Câu 1.3: Trình bày
về chu trình thay
đổi ưs và các thông
số đặc trưng. Phân
loại chu trình ưs.
Lấy ví dụ . .
a/ Chu trình ứng suất
và các thông số đặc
trưng
+ Khái niệm: Chu
trình ưs là 1 vòng
thay đổi ưs từ giá trị
ban đầu qua giá trị
giới hạn này sang giá
trị giới hạn khác rồi
trở về giá trị ban đầu
gọi là 1 chu trình ưs.
Thời gian thực hiện 1
chu trình ưs gọi là 1
chu kỳ ưs
+ Các thông số đặc
trưng cho chu trình
ưs:
Biên độ ưs: a,a
   min
a = max
2
ứng suất trung bình
m,m
m
=

 max   min
2
Hệ số tính chất chu
trình ưs
r=

d

 min
( h /v)
 max
tp

da
m

max

r = 1(d>0)

r<0 r = -1

d...
1
CHI TIẾT MÁY
CHI TIẾT MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHI TIẾT MÁY - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHI TIẾT MÁY 9 10 711