Ktl-icon-tai-lieu

Chi tiết máyTập 1PGS. TS. Đỗ Quyết Thắng

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 356 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 1 lần
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n c¬ häc m¸y - khoa c¬ khÝ
®ç quyÕt th¾ng
chi tiÕt m¸y
tËp 1
(Häc viªn ®¹i häc vµ cao ®¼ng ngµnh c¬ khÝ)
Hµ Néi - 2008
Chi tiết máyTập 1PGS. TS. Đỗ Quyết Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi tiết máyTập 1PGS. TS. Đỗ Quyết Thắng - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
356 Vietnamese
Chi tiết máyTập 1PGS. TS. Đỗ Quyết Thắng 9 10 768