Ktl-icon-tai-lieu

Chi tiết máyTập 2PGS TS Đỗ Quyết Thắng

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 1317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n c¬ häc m¸y - khoa c¬ khÝ
®ç quyÕt th¾ng
chi tiÕt m¸y
tËp 2
(Häc viªn ®¹i häc vµ cao ®¼ng ngµnh c¬ khÝ)
Hµ Néi - 2008
Chi tiết máyTập 2PGS TS Đỗ Quyết Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi tiết máyTập 2PGS TS Đỗ Quyết Thắng - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
Chi tiết máyTập 2PGS TS Đỗ Quyết Thắng 9 10 943