Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ tiêu khảo sát giống

Được đăng lên bởi Trung Béo Bũm
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 2302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 48/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2011

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số
75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số
01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá
trị canh tác và giá trị sử dụng giống cây trồng:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 10 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa.
Ký hiệu: QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống ngô.
Ký hiệu: QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lạc.
Ký hiệu: QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đậu
tương.
Ký hiệu: QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống khoai tây.
Ký hiệu: QCVN 01-59 : 2011/BNNPTNT
6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống khoai
lang.
Ký hiệu: QCVN 01-60 : 2011/BNNPTNT
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống sắn.
Ký hiệu: QCVN 01-61 : 2011/BNNPTNT
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đậu xanh.
Ký hiệu: QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT
9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống cà chua.
Ký hiệu: QCVN 01-63 : 2011/BNNPTNT
10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống ớt.
Ký hiệu: QCVN 01-64 : 2011/BNNPTNT
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách
nhiệm tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực...




 !"#$%%&

Số: 48/2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2011
'
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số
75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số
01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá
trị canh tác và giá trị sử dụng giống cây trồng:
()*+,Ban hành kèm theo Thông tư này 10 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa.
Ký hiệu: QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống ngô.
Ký hiệu: QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lạc.
Ký hiệu: QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đậu
tương.
Ký hiệu: QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống khoai tây.
Ký hiệu: QCVN 01-59 : 2011/BNNPTNT
6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống khoai
lang.
Ký hiệu: QCVN 01-60 : 2011/BNNPTNT
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống sắn.
Ký hiệu: QCVN 01-61 : 2011/BNNPTNT
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đậu xanh.
Ký hiệu: QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT
9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống cà chua.
Ký hiệu: QCVN 01-63 : 2011/BNNPTNT
10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống ớt.
Ký hiệu: QCVN 01-64 : 2011/BNNPTNT
()*-, Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.
()*., Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách
nhiệm tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh v
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
Chỉ tiêu khảo sát giống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ tiêu khảo sát giống - Người đăng: Trung Béo Bũm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Chỉ tiêu khảo sát giống 9 10 628