Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược truyền thông môi trường

Được đăng lên bởi Nhat Duy Nguyen
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position
the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting
of the pull quote text box.]

1.

Chiến lược truyền thông
về biến đổi khí hậu

Hà Nội, tháng 6 năm 2010

Mục lục
Giải thích thuật ngữ ................................................................................................................... 3
1. Giới thiệu ............................................................................................................................... 5
1.1. Bối cảnh chung .............................................................................................. 5
1.2. Giới thiệu về dự án......................................................................................... 8
2. Phạm vi và mục tiêu ........................................................................................................... 9
2.1. Phạm vi của chiến lược.................................................................................. 9
2.2. Mục tiêu của chiến lược ............................................................................... 10
3. Các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận ................................................................. 10
4. Đối tượng của chiến lược............................................................................................... 11
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Chính quyền và cơ quan quản lý các cấp .................................................... 11
Khối doanh nghiệp nhà nước và tư nhân ..................................................... 12
Các tổ chức chính trị-xã hội ......................................................................... 12
Các tổ chức dân sự xã hội ........................................................................... 13
Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo ............................................................ 14
Các cơ quan truyền thông ............................................................................ 14
Cộng đồng dân cư ....................................................................................... 15
Tư vấn & Tài trợ quốc tế .............................................................................. 16

5. Kênh và thông điệp truyền thông ................................................................................. 16
5.1. Kênh truyền thông ........................................................................................ 16
...
[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position
the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting
of the pull quote text box.]
1
1
.
.
C
C
h
h
i
i
ế
ế
n
n
l
l
ư
ư
c
c
t
t
r
r
u
u
y
y
n
n
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g
v
v
b
b
i
i
ế
ế
n
n
đ
đ
i
i
k
k
h
h
í
í
h
h
u
u
H
H
à
à
N
N
i
i
,
,
t
t
h
h
á
á
n
n
g
g
6
6
n
n
ă
ă
m
m
2
2
0
0
1
1
0
0
chiến lược truyền thông môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược truyền thông môi trường - Người đăng: Nhat Duy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
chiến lược truyền thông môi trường 9 10 60