Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾU SÁNG TOÀN CỤC

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIẾU SÁNG TOÀN CỤC
-

Render kiểu mental ray có thể render bằng cách dùng một đặc điễm được gọi
là Global Illumination. Global Illumination giả làm các hiệu ứng của chiếu
sáng và phản xạ ánh sáng trong khung cảnh, dù các đối tượng được chiếu sáng
trực tiếp hoặc gián tiếp bởi nguồn sáng từ một đối tượng khác gây ra.

-

Ví dụ khi nhà nhiếp ảnh chiếu ánh sáng lên một đối tượng trong studio một số
ánh sáng được chiếu trực tiếp từ nguồc sáng trong khi một số chiếu sáng khác
lại đến từ các đối tượng đặt xung quanh đó do phản xạ ánh sáng. Hiện tượng
phản xa đó giống như chủ thể phản xạ ánh sáng tạo ra môt vùng bao quang mà
bất cử đối tượng nào nằm trong vùng đó sẽ coi đó như là nguồn sáng thứ 2
chiếu lên nó. Màu của vùng sáng là màu của nguồn sáng gây ra phản xạ lên
đối tựơng. Kết quả cuối cùng là được kết hợp chiếu sáng từ nhiều nguồn sáng
(chiếu sáng trực tiếp, phản xạ tán sắc và chiếu sáng phân tán).

-

Đặc điễm Global Illumination trong metal ray giả tạo ra hiệu ứng này và cung
cầp sự thể hiện thật hơn trong khung cảnh maya.

-

Trong phần phân tích mẫu này bạn sẽ được biết về:
o Sự khác nhau giữa hình ảnh được tạo ra bởi Global Illumination và các
kiếu chiếu sáng khác.
o Render một hình ảnh bằng Global Illumination được thể hiện bằng
cách lặp lại việc kiễm tra render để kiến trúc nên kết quả cuối cùng bao
gồm:


Chiếu sáng khung cảnh bằng cách dùng các thuộc tính Global
Illumination.



Điều chỉnh các thuộc tính của và khới tạo lại chất lượng Global
Illumination trong hệ thống để tạo ra hình ảnh chất lượng cao.

o Thấy được các cách áp phonton lên khung cảnh.
-

Trong phân tích mẫu này ta có sẳn file GlobalIllum.mb để thực hiện trên
hiệu ứng này. Khung cảnh chứa một đĩa trái cây và các bề
mặt khác như bức trường sàn nhà. Nguồn sáng ban đầu là một
spotlight. Spotlight chiếu sáng theo hướng nằm dọc theo bức
tường. Một vài vùng trong khung cảnh được chiếu sáng trực
tiếp một số vùng khác không được chiếu sáng trực tiếp. Gắn
vật liệu đã được thực hiện cho cái đĩa, trái cây và các bề
mặt khác.

-

Khi bạn thực hiên render khung cảnh bằng cách dùng

Global
Illumination, hiệu ứng bạn muốn thực hiện làm tăng lên hoặc giãm các vùng
nhận ánh sáng gián tiếp.

-

Render khung cảnh bằng cách dùng raytracing: để hiểu tốt hơn về sự khác biệt
trong một render dùng cách chiếu sáng trực tiếp và global ilumination. Ta bắt
đầu bằng cách thực hiện môt vài khởi tạo trước sau đó render khung cảnh.
Trong phần này bạn thực hiện các công việc:
o Chọn kiểu render là mental ray
o K...
CHIẾU SÁNG TOÀN CỤC
- Render kiểu mental ray thể render bằng cách dùng một đặc điễm được gọi
Global Illumination. Global Illumination giả làm c hiệu ứng của chiếu
sáng và phản xạ ánh sáng trong khung cảnh, dù các đối tượng được chiếu sáng
trực tiếp hoặc gián tiếp bởi nguồn sáng từ một đối tượng khác gây ra.
- dụ khi nhà nhiếp ảnh chiếu ánh sáng lên một đối tượng trong studio một số
ánh sáng được chiếu trực tiếp từ nguồc sáng trong khi một số chiếu sáng khác
lại đến từ c đối tượng đặt xung quanh đó do phản xạ ánh sáng. Hiện tượng
phản xa đó giống như chủ thể phản xạ ánh sáng tạo ra môt vùng bao quang mà
bất cử đối tượng nào nằm trong vùng đó sẽ coi đó n nguồn sáng thứ 2
chiếu lên nó. Màu của vùng sáng màu của nguồn sáng gây ra phản xạ n
đối tựơng. Kết quả cuối cùng được kết hợp chiếu sáng từ nhiều nguồn sáng
(chiếu sáng trực tiếp, phản xạ tán sắc và chiếu sáng phân tán).
- Đặc điễm Global Illumination trong metal ray giả tạo ra hiệu ứng này cung
cầp sự thể hiện thật hơn trong khung cảnh maya.
- Trong phần phân tích mẫu này bạn sẽ được biết về:
o Sự khác nhau giữa hình ảnh được tạo ra bởi Global Illumination và các
kiếu chiếu sáng khác.
o Render một hình ảnh bằng Global Illumination được thể hiện bằng
cách lặp lại việc kiễm tra render để kiến trúc nên kết quả cuối cùng bao
gồm:
Chiếu sáng khung cảnh bằng cách dùng các thuộc tính Global
Illumination.
Điều chỉnh các thuộc tính củakhới tạo lại chất lượng Global
Illumination trong hệ thống để tạo ra hình ảnh chất lượng cao.
o Thấy được các cách áp phonton lên khung cảnh.
- Trong phân tích mẫu này ta sẳn file GlobalIllum.mb để thực hiện trên
hiệu ng này. Khung cảnh cha mt đĩa trái cây các bề
mặt khác như bc tờng sàn nhà. Nguồn sáng ban đu là mt
spotlight. Spotlight chiếu sáng theo hưng nm dc theo bc
tường. Một vài vùng trong khung cnh được chiếu sáng trc
tiếp mt s vùng khác kng được chiếu sáng trc tiếp. Gắn
vật liu đã đưc thc hin cho cái đĩa, trái cây các b
mặt khác.
- Khi bạn thực hiên render khung cnh bng cách ng Global
Illumination, hiệu ứng bạn muốn thực hiện làm tăng lên hoặc giãm các vùng
nhận ánh sáng gián tiếp.
- Render khung cảnh bằng cách dùng raytracing: để hiểu tốt hơn về sự khác biệt
trong một render dùng cách chiếu sáng trực tiếp global ilumination. Ta bắt
đầu bằng cách thực hiện môt vài khởi tạo trước sau đó render khung cảnh.
Trong phần này bạn thực hiện các công việc:
o Chọn kiểu render là mental ray
o Khới gán chất lượng cho việc thực hiện render của bạn.
CHIẾU SÁNG TOÀN CỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾU SÁNG TOÀN CỤC - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHIẾU SÁNG TOÀN CỤC 9 10 661