Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾU SÁNG TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi haidaioto
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 5:

HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG CHIEÁU SAÙNG
5.1

Caùc loaïi heä thoáng töï ñoäng chieáu saùng

Heä thoáng töï ñoäng chieáu saùng goàm coù:
 Loaïi coââng taéc ñieàu khieån coù caûm bieán gaén lieàn beân trong
 Loaïi coâng taét coù caûm bieán naèm beân ngoaøi

Loaïi coù caûm bieán tích
hôïp

Caûm bieán quang

Loaïi coù caûm bieán ñaët beân ngoaøi

Hình5.1: Coâng taéc chieáu saùng
Sau khi choïn cheá ñoä auto treân vò trí coâng taéc ñeøn ñaàu heä thoáng seõ töï ñoäng baät vaø taét ñeøn kích
thöôùc vaø ñeøn ñaàu tuy øtheo ñoä saùng xung quanh.
Coù hai loaïi heä thoáng ñieàu khieån ñeøn töï ñoäng ñang ñöôïc söû duïng treân xe huyndai hieän nay.
 Loaïi coù caûm bieán gaén lieàn:
Heä thoáng ñieàu khieån ñeøn töï ñoäng loaïi naøy coù theå tìm thaáy treân xe XG. Boä ñieàu khieån ñieän töû
chöùa moät photodiode (caûm bieán böùc xaï maët trôøi ) keát noái phaân cöïc thuaän. Aùnh saùng roïi vaøo

diode gaây ra moät ñieän aùp phaùt trieån qua thieát bò, doøng ñieän daãn theo chieàu phaân cöïc thuaän.
Hieän töôïng naøy goïi laø hieän töôïng quang ñieän. Caûm bieán vaø ECU naèm treân baûng ñieàu khieån.
 Loaïi coù caûm bieán naèm beân ngoaøi:
Heä thoáng ñieàu khieån ñeøn töï ñoäng loaïi naøy ñöôïc söû duïng treân caùc xe TG. BCM (Body Control
Modul) vaø ETACS (Electronic Time And Alarm Control System) cung caáp ñieän aùp
5 voân ñeán photodiode (caûm bieán quang ) keát noái theo chieàu phaân cöïc ngöôïc. Ñieän trôû xinh ra
khi coù moät taàn soá aùnh saùng thích hôïp chieáu vaøo. Doøng döïa treân hieän töôïng naøy nhaïy vôùi aùnh
saùng hôn so vôùi doøng döïa vaøo hieän töôïng quang ñieän. Caûm bieán böùc xaï maët trôøi ñöôïc ñaët treân
baûng ñieàu khieån vaø noù cuõng söû duïng ñeå phaùt hieän möùc ñoä noùng cuûa maët trôøi cho heä thoáng
ñieàu hoaø khoâng khí töï ñoäng.


Caûm bieán böùc xaï maët trôøi, loaïi gaén lieàn.

Rô le ñeøn ñaàu

Rô le ñeøn kích thöôùc
Rô le ñeøn kích

Coâng taéc “AUTO”
+B
Mass
IG

Hình5.2: Sô ñoà maïch ñieän loaïi coù caûm bieán gaén lieàn
Sau khi choïn cheá ñoä AUTO treân coâng taéc chieáu saùng, cöïc E cuûa transistors ñöôïc noái mass.
Neáu maø transistor khoâng daãn, doøng ñieän 12V coù theå ñöôïc ño taïi cöïc C cuûa transistor. Caûm
bieán chieáu saùng töï ñoäng (caûm bieán böùc xaï maët trôøi) cung caáp moät tín hieäu ñieän aùp ñeán boä
ñieàu khieån trung taâm phuï thuoäc vaøo ñoä saùng neáu neáu tín hieäu ñieän aùp ngoõ ra cuûa caûm bieán
böùc xaï maët trôøi giaûm xuoáng döôùi moät ngöôõng naøo ñoù,CPU seõ ñaët moät ñieän aùp cô baûn v...
Phần 5:
HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG CHIEÁU SAÙNG
5.1 Caùc loaïi heä thoáng töï ñoäng chieáu saùng
Heä thoáng töï ñoäng chieáu saùng goàm coù:
Loaïi coââng taéc ñieàu khieån coù caûm bieán gaén lieàn beân trong
Loaïi coâng taét coù caûm bieán naèm beân ngoaøi
Hình5.1: Coâng taéc chieáu saùng
Sau khi choïn cheá ñoä auto treân vò trí coâng taéc ñeøn ñaàu heä thoáng seõ töï ñoäng baät vaø taét ñeøn kích
thöôùc vaø ñeøn ñaàu tuy øtheo ñoä saùng xung quanh.
Coù hai loaïi heä thoáng ñieàu khieån ñeøn töï ñoäng ñang ñöôïc söû duïng treân xe huyndai hieän nay.
Loaïi coù caûm bieán gaén lieàn:
Heä thoáng ñieàu khieån ñeøn töï ñoäng loaïi naøy coù theå tìm thaáy treân xe XG. Boä ñieàu khieån ñieän töû
chöùa moät photodiode (caûm bieán böùc xaï maët trôøi ) keát noái phn cöïc thuaän. Aùnh saùng roïi vaøo
Loaïi coù caûm bieán tích
hôïp
Loaïi coù caûm bieán ñaët beân ngoaøi
Caûm bi
eán quang
CHIẾU SÁNG TỰ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾU SÁNG TỰ ĐỘNG - Người đăng: haidaioto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
CHIẾU SÁNG TỰ ĐỘNG 9 10 508