Ktl-icon-tai-lieu

chiếu sáng

Được đăng lên bởi ViBi Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. X¸c ®Þnh mËt ®é c«ng suÊt.
Sè lîng ®Ìn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Trong ®ã:
S - DiÖn tÝch mÆt b»ng chiÕu s¸ng
E
tc
- §é räi tiªu chuÈn cÇn b¶o ®¶m
d
– Quang th«ng cña ®Ìn sö dông trong thiÕt kÕ
- HiÖu suÊt cña ®Ìn
U - HÖ sè sö dông quang th«ng cña hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng
M
F
- HÖ sè duy tr× quang th«ng cña ®Ìn.
+ C¸c th«ng sè , M
F,
U do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp trong c¸c Catalo hoÆc tµi liÖu kü
thuËt cña c¸c ®Ìn.
+ C«ng suÊt chiÕu s¸ng ®îc tÝnh b»ng tæng c«ng suÊt cña c¸c ®Ìn sö dông
P
t
= N
®
.P
®
(W)
Trong ®ã:
P
t
- Tæng c«ng suÊt cña hÖ thèng chiÕu s¸ng
N
®
- Sè lîng ®Ìn sö dông
P
®
- C«ng suÊt cña mçi ®Ìn bao gåm c«ng suÊt cña bãng ®Ìn vµ chÊn lu
+ MËt ®é c«ng suÊt chiÕu s¸ng:
Fd
dt c
dp
t
MU
PE
S
PN
S
P
w
...
.
.
(W/m
2
)
So s¸nh mËt ®é c«ng suÊt thiÕt kÕ víi møc cho phÐp tèi ®a theo quy chuÈn x©y
dùng, nÕu vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp cÇn lùa chän lo¹i ®Ìn cã hiÖu suÊt cao h¬n vµ
xem xÐt l¹i ph¬ng ¸n bè trÝ ®Ó ®¹t hÖ sè sö dông quang th«ng cao. Sau ®ã, tÝnh to¸n
®iÒu chØnh l¹i sè lîng ®Ìn, c«ng suÊt chiÕu s¸ng vµ mËt ®é c«ng suÊt chiÕu s¸ng cho
®Õn khi ®¹t yªu cÇu tiªu chuÈn.
Cã thÓ minh häa víi mËt ®é c«ng suÊt trong líp häc: ta cã hÖ sè .U = 0,4 vµ
M
F
= 0,8 (Nhµ s¶n xuÊt cung cÊp); Bãng ®Ìn sö dông lµ huúnh quang T8 36W, víi
3200
d
(lm). Ta lÊy E
tc
= 300 lx (theo ®óng yªu cÇu vÒ ®é räi). Khi ®ã, tÝnh to¸n mËt
®é c«ng suÊt yªu cÇu lµ:
Fd
tc
d
MU
SE
N
...
.
chiếu sáng - Trang 2
chiếu sáng - Người đăng: ViBi Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
chiếu sáng 9 10 501