Ktl-icon-tai-lieu

chỉnh lưu cầu 3 pha

Được đăng lên bởi minhcu-12tdh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñoà aùn moân hoïc

Thieát keá boä chænh löu caàu ba pha coù ñaûo chieàu

MUÛC LUÛC

Trang

Chæång I TÄØNG QUAN VÃÖ ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN MÄÜT CHIÃÖU
CAÏC
PHÆÅNG PHAÏP ÂIÃÖU CHÈNH TÄÚC ÂÄÜ ÂÄÜNG CÅ
Chæång II TÊNH CHOÜN CAÏC PHÁÖN TÆÍ MAÛCH ÂÄÜNG
LÆÛC
Chæång III TÊNH CHOÜN CAÏC PHÁÖN TÆÍ MAÛCH ÂIÃÖU
KHIÃØN
Chæång IV MAÛCH BAÍO VÃÛ VAÌ KÃÚT LUÁÛN

CHÆÅNG I

SVTH: Phaïm Thò Hoàng Hoa – Lôùp 03Ñ1
Trang 1

Ñoà aùn moân hoïc

Thieát keá boä chænh löu caàu ba pha coù ñaûo chieàu

TÄØNG QUAN VÃÖ ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN MÄÜT CHIÃÖU
CAÏC PHÆÅNG PHAÏP ÂIÃÖU CHÈNH TÄÚC ÂÄÜ ÂÄÜNG CÅ
1. Täøng quan vãö âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu
1.1. Khaïi quaït
Do coï thãø âiãöu chènh täúc âäü dãø daìng nãn âäüng cå
âiãûn mäüt chiãöu âæåüc duìng phäø biãún trong hãû thäúng
truyãön âäüng âiãûn cuía caïc nghaình cäng nghiãûp, giao
thäng váûn taíi.. . âàûc biãût åí nhæîng thiãút bë cáön âiãöu
chènh täúc âäü quay liãn tuûc trong phaûm vi räüng våïi daíi
cäng suáút âäüng cå mäüt chiãöu (Â) tæì vaìi W âãún vaìi ngaìn
MW .
1.1.1.
Phán loaûi:
Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu chia laìm nhiãöu loaûi theo
sæû bäú trê cuía cuäün kêch tæì :
 Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì âäüc láûp.
 Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì song song.
 Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì näúi tiãúp.
 Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì häùn håüp.
1.1.2. Æu nhæåüc âiãøm cuía âäüng cå âiãûn mäüt
chiãöu:
- Æu âiãøm:
Coï nhiãöu phæång phaïp âiãöu chènh täúc âäü.
üCoï nhiãöu phæång phaïp haîm täúc âäü.
- Nhæåüc âiãøm:
Täún nhiãöu kim loaûi maìu
Chãú taûo, baío quaín khoï khàn
Giaï thaình âàõt hån caïc maïy âiãûn khaïc
1.2. Âàûc tênh cå cuía âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu
kêch tæì âäüc láûp :
Quan hãû giæîa täúc âäü vaì mämen âäüng cå goüi laì âàûc
tênh
cå
cuía
âäüng
cå:
 = f(M) hoàûc n = f(M).
Quan hãû giæîa täúc âäü vaì mämen cuía maïy saín xuáút
goüi laì âàûc tênh cå cuía maïy saín xuáút :c= f(Mc) hoàûc nc=
f(Mc).
Ngoaìi âàûc tênh cå, âäúi våïi âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu
ngæåìi ta coìn sæí duûng âàûc tênh cå âiãûn. Âàûc tênh cå
âiãûn biãøu diãùn quan hãû giæîa täúc âäü vaì doìng âiãûn
trong maûch âäüng cå:  = f(I) hoàûc n = f(I).
Trong phaûm vi cuía âãö taìi naìy chè xeït âãún âàûc tênh cå
cuía âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì âäüc láûp.
1.2.1. Phæång trçnh âàûc tênh cå :
Âàûc tênh cå cuía âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu laì quan hãû
n=f(M), âáy laì âàûc tênh quan troüng nháút cuía âäüng cå.
SVTH: Phaïm Thò Hoàng Hoa – Lôùp 03Ñ1
Trang 2

Ñoà aùn moân hoïc

Thieát keá boä chænh löu caàu ba pha coù ñaûo chieàu

Uu

Tæì så âäö trãn ta coï ph...
Ñoà aùn moân hoïc Thieát keá boä chænh löu caàu ba pha coù ñaûo chieàu
MUÛC LUÛC Trang
Chæång I TÄØNG QUAN VÃÖ ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN MÄÜT CHIÃÖU
CAÏC
PHÆÅNG PHAÏP ÂIÃÖU CHÈNH TÄÚC ÂÄÜ ÂÄÜNG
Chæång II TÊNH CHOÜN CAÏC PHÁÖN TÆÍ MAÛCH ÂÄÜNG
LÆÛC
Chæång III TÊNH CHOÜN CAÏC PHÁÖN TÆÍ MAÛCH ÂIÃÖU
KHIÃØN
Chæång IV MAÛCH BAÍO VÃÛ VAÌ KÃÚT LUÁÛN
CHÆÅNG I
SVTH: Phaïm Thò Hoàng Hoa – Lôùp 03Ñ1
Trang 1
chỉnh lưu cầu 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chỉnh lưu cầu 3 pha - Người đăng: minhcu-12tdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
chỉnh lưu cầu 3 pha 9 10 191