Ktl-icon-tai-lieu

Chính phủ điện tử

Được đăng lên bởi Chanh rum
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KS13TT2 – NHÓM 5

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ- Dịch vụ công trực tuyến

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM (Mã nhóm: KS13TT2- nhóm 5)
Chủ đề 3:
Số liệu thống kê trong Sách trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2012 cho thấy cả nước đã có
9800 dịch vụ công trức tuyến được cung cấp ở mức độ 1 và 2 (công bố thủ tục và form
mẫu, người dân có thể tải form mẫu hồ sơ thủ tục về điền), 860 dịch vụ công trực tuyến
mức 3 (người dân có thể tải form mẫu và nộp hồ sơ qua mạng) và 11 dịch vụ công trực
tuyến cấp 4 (mọi hồ sơ được gửi và trả qua mạng, người dân không cần đến tận cơ quan
Nhà nước). Có thể thấy số lượng các dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam đã phát triển
rất mạnh.
Thế nhưng, theo một khảo sát do Cục Ứng dụng CNTT-Bộ Thông tin và Truyền thông
tiến hành năm 2011 về mức độ người dân tham gia các hoạt động dịch vụ công trực
tuyến thì những con số thống kê thu được không mấy khả quan. Theo ông Nguyễn Thành
Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT, có tới gần 60% người dân nói rằng chưa từng
sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Anh/ Chị hãy:
1/ Nêu nhận thức cơ bản về dịch vụ công trực tuyến (Khái niệm, ưu điểm, hạn chế, các
cấp độ phát triển, mối quan hệ giữa dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử).
2/Liên hệ thực tế tại Việt Nam.
3/ Nêu các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận của công dân đối với các dịch vụ
công trực tuyến

1. Danh sách các sinh viên tham gia thảo luận nhóm:
Stt
1

Họ và tên
Trần Thị Thanh Tâm

2
3

Đoàn Thị Thủy
Phạm Thị Như
Quỳnh
Lê Việt Thanh

4
5
6

Nguyễn Ngọc
Phương Thảo
Hứa Ngọc Thắng

Số báo danh Địa chỉ email
KS13TT2-44 thanhtamhcs@gmail.com

Ghi chú
Nhóm
trưởng
KS13TT2-50 Ngocthuy22293@gmail.com
Thư ký
KS13TT2-43 Nhuquynh.13a.napa@gmail.com Thành
viên
KS13TT2-45 vietthanh2012hvhc@gmail.com Thành
viên
KS13TT2-46 Thaophuong130694@gmail.com Thành
viên
KS13TT2-47 Huathang79@gmail.com
Thành
Trang 1

KS13TT2 – NHÓM 5

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ- Dịch vụ công trực tuyến

7

Lê Văn Quốc Thắng

KS13TT2-48 Le.vanquocthang@gmail.com

8

Lê Hoàng Thông

KS13TT2-49 Lehoangthong1710@gmail.com

9

Nguyễn Thị Hoài
Thương
Trần Ngọc Toàn

KS13TT2-51 Hoaithuongnguyen789@gmail.c
om
KS13TT2-52 trantoannapa@gmail.com

10

viên
Thành
viên
Thành
viên
Thành
viên
Thành
viên

2. Kết quả thảo luận nhóm
I. Nhận thức cơ bản về dịch vụ công trực tuyến
1. Khái niệm dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công là những hoạt động thuộc về bản chất của bộ máy nhà nước. Nhà nước có
hai chức năng cơ bản: chức năng quản lý nhà nước (Governance) đối với mọi lĩnh vực
của đời sống kinh tế- xã hội và chức năng cu...
KS13TT2 – NHÓM 5 CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ- Dịch vụ công trực tuyến
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM (Mã nhóm: KS13TT2- nhóm 5)
Chủ đề 3:
Số liệu thống kê trong Sách trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2012 cho thấy cả nước đã có
9800 dịch vụ công trức tuyến được cung cấp mức độ 1 2 (công bố thủ tục form
mẫu, người dân thể tải form mẫu hồ thủ tục về điền), 860 dịch vụ công trực tuyến
mức 3 (người dân thể tải form mẫu nộp hồ qua mạng) 11 dịch vụ công trực
tuyến cấp 4 (mọi hồ sơ được gửi và trả qua mạng, người dân không cần đến tận cơ quan
Nhà nước). thể thấy số lượng các dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam đã phát triển
rất mạnh.
Thế nhưng, theo một khảo sát do Cục Ứng dụng CNTT-Bộ Thông tin Truyền thông
tiến hành năm 2011 về mức độ người dân tham gia các hoạt động dịch vụ công trực
tuyến thì những con số thống kê thu được không mấy khả quan. Theo ông Nguyễn Thành
Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT, tới gần 60% người dân nói rằng chưa từng
sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Anh/ Chị hãy:
1/ Nêu nhận thức bản về dịch vụ công trực tuyến (Khái niệm, ưu điểm, hạn chế, các
cấp độ phát triển, mối quan hệ giữa dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử).
2/Liên hệ thực tế tại Việt Nam.
3/ Nêu các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận của công dân đối với các dịch vụ
công trực tuyến
1. Danh sách các sinh viên tham gia thảo luận nhóm:
Stt Họ và tên Số báo danh Địa chỉ email Ghi chú
1 Trần Thị Thanh Tâm KS13TT2-44 thanhtamhcs@gmail.com Nhóm
trưởng
2 Đoàn Thị Thủy KS13TT2-50 Ngocthuy22293@gmail.com Thư ký
3 Phạm Thị Như
Quỳnh
KS13TT2-43 Nhuquynh.13a.napa@gmail.com Thành
viên
4 Lê Việt Thanh KS13TT2-45 vietthanh2012hvhc@gmail.com Thành
viên
5 Nguyễn Ngọc
Phương Thảo
KS13TT2-46 Thaophuong130694@gmail.com Thành
viên
6 Hứa Ngọc Thắng KS13TT2-47 Huathang79@gmail.com Thành
Trang 1
Chính phủ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính phủ điện tử - Người đăng: Chanh rum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chính phủ điện tử 9 10 357