Ktl-icon-tai-lieu

Chỉnh tâm Turbine

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2991 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỈNH TÂM TUỐCBIN

GARA MÃN (Tài liệu nội bộ)

CHỈNH TÂM TUỐCBIN
1. NHIỆM VỤ CHỈNH TÂM
Mục đích của nhiệm vụ chỉnh tâm tuốcbin là làm cho các rôto nằm đúng vị trí
tương ứng và bảo đảm cho tâm hình học của các rôto trùng với tâm của các paliê và thân
máy. Chỉnh tâm là một điều kiện thiết yếu phải có để cho máy làm việc được an toàn.
Chỉnh tâm không đúng và không cẩn thận có thể gây nên nhiều điều phức tạp
trong vận hành như tuốcbin bị rung mạnh, trong bộ chèn bị cọ xát, khớp trục làm việc
không tốt, paliê bị mòn, v.v…
Nếu chỉnh tâm không tốt không thể đưa tuốcbin vào vận hành và có thể phải tháo
máy để tiến hành chỉnh tâm lại nhằm khắc phục các khuyết tật phát hiện được. Sự rung
động của tuốcbin do chỉnh tâm không đúng có tần số tương ứng với vòng quay của thiết
bị và không thể khắc phục được bằng phương pháp cân bằng.
Khi lắp thiết bị tuốcbin đã tiến hành chỉnh tâm thân máy, bánh tĩnh và rôto theo
nivô, theo dây, theo các phần tiện và theo khớp trục, nhằm bảo đảm cho thân máy, bánh
tĩnh và thân paliê nằm đúng vị trí tương ứng với nhau trong các mặt phẳng đứng và
ngang. Khi đại tu nếu phát hiện thấy các rôto bị lệch tâm nhiều theo khớp trục và theo
phần tiện thì cần tiến hành các thao tác này lại.
Chỉnh tâm theo phần tiện để xác định đúng vị trí của các rôto trong phần tiện cho
bộ phận chèn của thân máy (tâm của các rôto trùn với tâm của phần tiện), việc chỉnh tâm
vậy đảm bảo cho khe hở hướng kính trong bộ chèn và trong phần chuyền hơi được đều.
Chỉnh tâm rôto theo khớp trục bảo đảm cho khi tuốcbin làm việc các rôto nằm ở
vị trí tương ứng với nhau, tâm của rôto này nối tiếp với tâm của rôto khác và tâm của các
rôto hợp thành một đường liên tục đàn hồi được.
Khi tiến hành đại tu việc kiểm tra độ chỉnh tâm theo khớp trục là một thao tác bắt
buộc, bởi vì trong quá trình vận hành lâu các thân máy, paliê và rôto đã bị xê dịch so với
vị trí ban đầu (do cútxinê bị mòn), một số chi tiết bị biến dạng, móng bị lún và do các
nguyên nhân khác.
Nếu phát hiện thấy vết cọ xát trong các bộ chèn cuối và trung gian và nếu theo
khớp trục lệch tâm nhiều thì bắt buộc phải kiểm tra độ trùng tâm của các rôto theo phần
tiện cho thân máy và kiểm tra vị trí của các rôto theo nivô.
2. CHỈNH TÂM RÔTO TRONG THÂN TUỐCBIN:
Trước khi tiến hành chỉnh tâm rôto trong tuốcbin cần làm một số thao tác sơ bộ
sau đây:
1. Kiểm tra độ đảo của các bạc chèn tại những nơi mà sau này ta sẽ tiến hành
kiểm tra vị trí của rôto trong phần tiện(gia công) để láp chèn của thân máy.
Nếu có độ đảo thì phải lưu ...
CHNH TÂM TUCBIN GARA MÃN (Tài liu ni b)
CHNH TÂM TUCBIN
1. NHIM V CHNH TÂM
Mc đích ca nhim v chnh tâm tucbin là làm cho các rôto nm đúng v trí
tương ng và bo đảm cho tâm hình hc ca các rôto trùng vi tâm ca các paliê và thân
máy. Chnh tâm là mt điu kin thiết yếu phi có để cho máy làm vic được an toàn.
Chnh tâm không đúng và không cn thn có th gây nên nhiu điu phc tp
trong vn hành như tucbin b rung mnh, trong b chèn b c xát, kh
p trc làm vic
không tt, paliê b mòn, v.v…
Nếu chnh tâm không tt không th đưa tucbin vào vn hành và có th phi tháo
máy để tiến hành chnh tâm li nhm khc phc các khuyết tt phát hin được. S rung
động ca tucbin do chnh tâm không đúng có tn s tương ng vi vòng quay ca thiết
b và không th khc phc được bng phương pháp cân bng.
Khi lp thiết b
tucbin đã tiến hành chnh tâm thân máy, bánh tĩnh và rôto theo
nivô, theo dây, theo các phn tin và theo khp trc, nhm bo đảm cho thân máy, bánh
tĩnh và thân paliê nm đúng v trí tương ng vi nhau trong các mt phng đứng và
ngang. Khi đại tu nếu phát hin thy các rôto b lch tâm nhiu theo khp trc và theo
phn tin thì cn tiến hành các thao tác này li.
Chnh tâm theo phn tin để xác định đúng v trí ca các rôto trong phn tin cho
b ph
n chèn ca thân máy (tâm ca các rôto trùn vi tâm ca phn tin), vic chnh tâm
vy đảm bo cho khe h hướng kính trong b chèn và trong phn chuyn hơi được đều.
Chnh tâm rôto theo khp trc bo đảm cho khi tucbin làm vic các rôto nm
v trí tương ng vi nhau, tâm ca rôto này ni tiếp vi tâm ca rôto khác và tâm ca các
rôto hp thành mt đường liên tc đàn hi được.
Khi tiến hành đại tu vi
c kim tra độ chnh tâm theo khp trc là mt thao tác bt
buc, bi vì trong quá trình vn hành lâu các thân máy, paliê và rôto đã b xê dch so vi
v trí ban đầu (do cútxinê b mòn), mt s chi tiết b biến dng, móng b lún và do các
nguyên nhân khác.
Nếu phát hin thy vết c xát trong các b chèn cui và trung gian và nếu theo
khp trc lch tâm nhiu thì bt buc phi kim tra độ trùng tâm ca các rôto theo phn
tin cho thân máy và kim tra v trí ca các rôto theo nivô.
2. CHNH TÂM RÔTO TRONG THÂN TUCBIN:
Trước khi tiến hành chnh tâm rôto trong tucbin cn làm mt s thao tác sơ b
sau đây:
1. Kim tra độ đảo ca các bc chèn ti nhng nơi mà sau này ta s tiến hành
kim tra v trí ca rôto trong phn tin(gia công) để láp chèn ca thân máy.
Nếu có độ đảo thì phi lưu ý đến đại lượng và v trí ca nó khi ta xác định v
trí ca rôto.
2. Kim tra độ đảo ca c
trc mt vài ch dc theo chiu dài ca nó.
3. Tháo vành chèn ra.
4. Lau chùi sch s b mt tin ti các đim đo.
5. Kim tra độ khít ca cútxinê trong phn tin ca các paliê.
6. Kim tra xem rôto có b c xát vi chèn bánh tĩnh vòng chèn hơi, chèn du,
v.v.. không
GARA MÃN: Cây s 101 La Ngà Định Quán Đồng Nai 1
Website:http://cussinetbabbitt.googlepages.com/
Chỉnh tâm Turbine - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉnh tâm Turbine - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chỉnh tâm Turbine 9 10 427