Ktl-icon-tai-lieu

chọn dây dẫn điện cadivi

Được đăng lên bởi chuphan99-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2232 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN
DÂY & CÁP HẠ THẾ
DÂY & CÁP HẠ THẾ
A/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP :
Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau:
- Dòng ñiện ñịnh mức , ðộ sụt áp , Dòng ñiện ngắn mạch , Cách lắp ñặt Nhiệt ñộ môi trường
hoặc nhiệt ñộ ñất
Dòng ñiện ñịnh mức :
Dòng ñiện chạy trong ruột cáp thì sẽ sinh nhiệt làm cho cáp nóng lên. Khi nhiệt ñộ cáp vượt quá
mức cho phép thì phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
Các bảng về dòng ñiện ñịnh mức và ñộ sụt áp sau ñây dựa trên :
- Nhiệt ñộ làm việc cho phép tối ña của ruột dẫn. Nhiệt ñộ không khí . - Nhiệt ñộ ñất
- Nhiệt trở suất của ñất.
- ðộ sâu lắp ñặt (khi chôn cáp trong ñất)
- ðiều kiện lắp ñặt
ðộ sụt áp :
Một yếu tố quan trọng khác phải xem xét khi chọn cỡ cáp là ñộ sụt áp do tổn hao trên cáp.
ðộ sụt áp phụ thuộc vào:
- Dòng ñiện tải - Hệ số công suất - Chiều dài cáp - ðiện trở cáp - ðiện kháng cáp
IEE 522-8 quy ñịnh ñộ sụt áp không ñược vượt quá 2.,5% ñiện áp danh ñịnh
Với mạch 1 pha 220V ñộ sụt áp cho phép 5.5V
Với mạch 3 pha 380V ñộ sụt áp cho phép 9.5V.
Khi sụt áp lớn hơn mức cho phép thì khách hàng phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
I/ CÁP ðIỆN LỰC
I.1/ Cáp cách ñiện PVC

1

I.1.1/ Cáp trên không :
Thông số lắp ñặt :
- Nhiệt ñộ không khí 300C
Nhiệt ñộ ruột dẫn tối ña khi cáp tải dòng ñiện ñịnh mức 700C
Dòng ñiện ñịnh mức và ñộ sụt áp của cáp ruột ñồng CVV , cách ñiện PVC, vỏ PVC không giáp
bảo vệ, lắp trên không

I.1.2/ Cáp chôn trực tiếp trong ñất :
Thông số lắp ñặt :
Nhiệt trở suất của ñất :
1,2 0Cm/W
Nhiệt ñộ ñất
:
150C
ðộ sâu chôn cáp
:
0,5m
Nhiệt ñộ làm việc tối ña của ruột dẫn là 700C
Hệ số hiệu chỉnh
Dòng ñiện ñịnh mức của cáp chôn trực tiếp trong ñất phụ thuộc vào nhiệt ñộ ñất và nhiệt trở suất
của ñất., hệ số ghép nhóm, hệ số ñiều chỉnh theo ñộ sâu ñặt cáp…

2

Dòng ñiện ñịnh mức và ñộ sụt áp của cáp CVV/DTA , CVV/WA ruột ñồng , cách ñiện PVC, vỏ
PVC có giáp bảo vệ,
chôn trong ñất
1 lõi (Single core)
2 cáp ñặt cách
3 cáp tiếp xúc nhau
khoảng
theo hình 3 lá
Tiết diện Two cables spaced
ruột dẫn

2 lõi

3 và 4 lõi

Two core

Three and four core

Trefoil touching

Nominal
area of Dòng ðộ sụt áp Dòng ðộ sụt áp Dòng ðộ sụt áp Dòng ðộ sụt áp
ñiện
ñiện
ñiện
conducto ñiện
ñịnh Approximat ñịnh Approximat ñịnh Approximat ñịnh Approximat
r
mức e volt drop mức e volt drop mức e volt drop mức e volt drop
per amp per
per amp per
per amp per
per amp per
Curren
metre
Curren
metre
Curren
metre
Curren
metre
t
t
t
t
ratings
ratings
ratings
ratings
2
mm
A
mV
A
mV
A
mV
A
mV
1,5
33
32
29...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chọn dây dẫn điện cadivi - Người đăng: chuphan99-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
chọn dây dẫn điện cadivi 9 10 32