Ktl-icon-tai-lieu

Chọn động cơ và tỷ số truyền

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VÍ DỤ
Ví dụ 3.1 Cho hệ thống truyền động như hình 3.1, vận tốc băng tải 1m/s, tải trọng có ích Ft = 5000N. Xác
định công suất động cơ điện và tỷ số truyền các bộ truyền? Biết trước đường kính D = 400mm.

i

Giải: 1- Xác định công suất bộ phận công tác là băng tải:
Pct =

Ft v
5000.1
=
= 5 kW
1000
1000

2- Hiệu suất chung hệ thống truyền động:
ηch = ηđηxηbrηol3
Theo bảng 3.3, ta chọn: ηđ = 0,95; ηx = 0,93; ηbr = 0,97; ηol = 0,99
ηch = 0,95.0,93.0,97.0,993 = 0,83
3- Công suất cần thiết động cơ:
Pñc =

Pct
5
=
= 6,02 kW
η ch
0,83

4- Số vòng quay trục tang trống băng tải:
nct =

60000v
60000.1
=
= 47,7 vg /ph
πD
π.400

5- Tỷ số truyền chung xác định theo công thức:
u ch = u d u x ubr =

ndc
nct

Cần chú ý rằng tỷ số truyền hộp giảm tốc là tiêu chuNn và tỷ số truyền bộ truyền đai hoặc xích có thể
chọn sơ bộ theo bảng 3.2.
6- Ta chọn động cơ có công suất Pdc =7,5kW với số vòng quay và phân bố tỷ số truyền hệ thống truyền
động chọn trên bảng 3.4:
Bảng 3.4 Động cơ và phân phối tỷ số truyền

Động
cơ

Số vòng quay

Tỷ số truyền

Bộ truyền

Bộ truyền bánh

Bộ truyền

động cơ, (vg/ph)

chung, uch

đai, ud

răng, ubr

xích, ux

2922

61,25

4,08

5,00

3,0

1455

30,50

3,23

3,15

3,0

968

20,29

3,25

2,50

2,5

730

15,30

3,06

2,00

2,5

7- Với các tỷ số truyền trên bảng 3.4 ta chọn động cơ 4A132M6Y5 với số vòng quay n = 968vg/ph; ud =
3,25; ubr = 2,5; ux = 2,5 và tỷ số truyền chung uch = 20,29.
8- Theo các thông số vừa chọn ta có bảng đặc tính kỹ thuật sau:
Bảng 3.5 Đặc tính kỹ thuật hệ thống truyền động
Trục
Thông số
Công suất, (kW)

Động cơ

I

II

III

6,02

5,66

5,43

5

Tỷ số truyền

3,25

2,5

2,5

Mômen xoắn, (Nmm)

59391

181385

434855,4

1001048,2

Số vòng quay, (vg/ph)

968

298

119,2

47,7

Ví dụ 3.2 Thay hệ thống truyền động H.3.1 bằng hệ thống hình 3.21c, vận tốc băng tải 1,5m/s, lực căng băng
tải Ft = 5000N. Xác định công suất động cơ điện và tỷ số truyền các bộ truyền? Biết trước D = 400mm.
Giải: 1- Xác định công suất bộ phận công tác là băng tải:
Pct =

Ft v
5000.1
=
= 5 kW
1000
1000

2- Hiệu suất chung hệ thống truyền động:
ηch = ηbr1ηbr2ηbrηol4

Theo bảng 3.3, ta chọn: ηbr1 = ηbr2 = 0,97; ηx = 0,93; ηol = 0,99
ηch = 0,97.0,97.0,93.0,994 = 0,84

3- Công suất cần thiết động cơ:
Pdc =

Pct
5
=
= 5,95 kW
η ch
0,84

4- Số vòng quay trục tang trống băng tải:
nct =

60000v
60000.1
=
= 47,7 vg /ph
πD
π.400

5- Tỷ số truyền chung xác định theo công thức:
u ch = u1 u2 u x =

ndc
nct

trong đó u1, u2 - tỉ số truyền cặp bánh răng cấp nhanh và chậm;
ux...
D
d 3.1 Cho h thng truyn động như hình 3.1, vn tc băng ti 1m/s, ti trng ích F
t
= 5000N. Xác
định công sut động cơ đin và t s truyn các b truyn? Biết trước đường kính D = 400mm.
i
Gii: 1- Xác định công sut b phn công tác là băng ti:
t
ct
F v
P kW
5000.1
5
1000 1000
= = =
2- Hiu sut chung h thng truyn động:
η
ch
= η
đ
η
x
η
br
η
ol
3
Theo bng 3.3, ta chn: η
đ
= 0,95; η
x
= 0,93; η
br
= 0,97; η
ol
= 0,99
η
ch
= 0,95.0,93.0,97.0,99
3
= 0,83
3- Công sut cn thiết động cơ:
kW
P
P
ch
ct
ñc
02,6
83,0
5
==
η
=
4- S vòng quay trc tang trng băng ti:
phvg
D
v
n
ct
/7,47
400.
1
.
60000
60000
=
π
=
π
=
5- T s truyn chung xác định theo công thc:
ct
dc
brxdch
n
n
uuuu ==
Cn chú ý rng t s truyn hp gim tc tiêu chuNn và t s truyn b truyn đai hoc xích th
chn sơ b theo bng 3.2.
6- Ta chn động cơ công sut P
dc
=7,5kW vi s vòng quay phân b t s truyn h thng truyn
động chn trên bng 3.4:
Bng 3.4 Động cơ và phân phi t s truyn
Động
cơ
S vòng quay
động cơ, (vg/ph)
T s truyn
chung, u
ch
B truyn
đai, u
d
B truyn bánh
răng, u
br
B truyn
xích, u
x
2922
1455
968
730
61,25
30,50
20,29
15,30
4,08
3,23
3,25
3,06
5,00
3,15
2,50
2,00
3,0
3,0
2,5
2,5
Chọn động cơ và tỷ số truyền - Trang 2
Chọn động cơ và tỷ số truyền - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chọn động cơ và tỷ số truyền 9 10 659